Przejdź do treści
Strona główna » Pracownia Analiz Biznesowych

Pracownia Analiz Biznesowych

Pracownia Analiz Biznesowych jest instytucją okołoakademicką (think tankiem), poświęconą pracy naukowej i publicznej, oddzieloną od dydaktyki, zorientowaną na przeprowadzanie analiz na temat istotnych zagadnień praktycznych oraz na współpracę z biznesem. Pracownia stanowi pomost w wymianie wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim i praktyką gospodarczą. Misją Pracowni Analiz Biznesowych jest inspirowanie środowiska akademickiego i środowiska praktyków, a także analizowanie i ocena istotnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych branżach i przedsiębiorstwach. Wartościami, którymi kieruje się Pracownia są: rzetelność, uczciwość, profesjonalizm, zaangażowanie, kreatywność, wzajemne zaufanie.

Budynek główny PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Do podstawowych zadań Pracowni Analiz Biznesowych należą:
1. dostosowywanie wiedzy naukowej do potrzeb praktyki gospodarczej oraz jej transfer ze środowiska akademickiego do środowisk biznesowych;
2. realizacja projektów badawczych o charakterze praktycznym, związanych z aplikacją wiedzy naukowej w środowisku praktyki biznesowej;
3. opracowywanie opinii, raportów i ekspertyz na temat istotnych, bieżących problemów biznesowych;
4. powszechnienie sprawdzonych w praktyce rozwiązań problemów biznesowych;
5. organizowanie warsztatów roboczych, debat monotematycznych oraz seminariów i konferencji poświęconych aktualnym problemem biznesu;
6. popularyzacji rezultatów działalności Pracowni w formie publikacji w mediach biznesowych.

Świadczymy usługi w zakresie opracowania opinii o innowacyjności dotyczących procesów, technologii, produktów i usług oraz przygotowywania wniosków projektowych.

Czym jest opinia o innowacyjności?

Opinia o innowacyjności to obiektywna, niezależna analiza i opinia eksperta dotycząca technologii, maszyny, usługi czy procesu, które przedsiębiorca zamierza zakupić i/lub wdrożyć.

Opinia może być potrzebna:

 • przy ubieganiu się o dotację ze środków Unii Europejskiej na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań,
 • w przypadku ubiegania się o przyznanie Kredytu Technologicznego lub środków na rozwój przedsiębiorstwa z Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • do celów podatkowych,
 • podczas negocjacji z inwestorem,
 • do celów marketingowych przedsiębiorstwa,
 • skorzystania z ulgi technologicznej,
 • wsparcia celów PR przedsiębiorstwa.

W przypadku gdy opinia nie jest wymagana, jej załączenie do wniosku o dotację może zwiększyć szansę na przyznanie dotacji.

Kto jest uprawniony do wydania opinii o innowacyjności?

Opinia może być wydana przez jednostkę naukową ( o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe i prace rozwojowe. Taką jednostka naukowa są:

 1. uczelnia,
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 3. Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r., poz. 1183),
 4. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r., poz. 1183),
 5. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
 6. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534),
 8. instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 9. Polska Akademia Umiejętności.

Kto może wystąpić o opinię o innowacyjności?

Po opinię o innowacyjności może zgłosić się do nas każde przedsiębiorstwo, która potrzebuje tego dokumentu, czyli planujące wdrożyć innowację, podmioty posiadające patenty na wynalazki, prawo rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo ochronne na wzór użytkowy, ale także właściciele technologii lub większościowi udziałowcy spółek będących właścicielami technologii.

Gdzie należy zgłaszać zapytania/prośby o wystawienie opinii?

Zamówienie wykonania opinii o innowacyjności należy złożyć do …………………………. Jest to jednostka, która koordynuje współpracę nauka-biznes. Do zamówienia należy dołączyć opis technologii, który pozwoli określić branżę i dziedzinę technologii, a następnie wskazać właściwego eksperta. Opis taki powinien także umożliwić dokonania wstępnej oceny czasu potrzebnego na przygotowanie opinii oraz określenie ceny. Prośbę o wystawienie opinii wraz z opisem technologii i danymi kontaktowymi należy kierować na adres e-mail: ………………

Ile trwa opracowanie opinii i jaki jest koszt?

Czas opracowania opinii o innowacyjności zależy od stopnia skomplikowania projektu i jest ustalany indywidulanie. Średni czas wynosi od 14 do 21 dni roboczych od momentu dostarczenia pełnej dokumentacji niezbędnej do opracowania opinii. Ze względu na stopień złożoności planowanego przez przedsiębiorcę projektu wydanie opinii może zostać wydłużone o 7 dni roboczych. Koszt opracowania i wydania opinii ustalany jest indywidualnie dla każdego zlecenia. Ewentualnie zrealizowane zlecenia- opinie oraz referencje.

Wynalazki naukowe

Dokonania patentowe

Aplikacje badawczo-dydaktyczne