Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Oferta bezpłatnego użytkowania prototypu aplikacji internetowej do oceny zgodności betonu z deklarowaną klasą wytrzymałości na ściskanie

Oferta bezpłatnego użytkowania prototypu aplikacji internetowej do oceny zgodności betonu z deklarowaną klasą wytrzymałości na ściskanie

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej poszukuje partnera biznesowego, z którym będzie mogła przeprowadzić testy prototypu aplikacji internetowej do oceny zgodności betonu z deklarowaną klasą wytrzymałości na ściskanie przed wprowadzeniem produktu na rynek.

Oferujemy bezpłatny dostęp do korzystania z aplikacji internetowej, przy pomocy której można przeprowadzić ocenę zgodności w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie według obowiązujących metod zgodnie z normą PN-EN 2016+A1:2016-12 (metoda A, metoda B) oraz wygenerować protokoły z oceny zgodności do dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji.

Aplikacja umożliwia również przeprowadzenie oceny zgodności według innowacyjnego kryterium, w którym wykorzystano autorską metodę pozwalająca na oszacowanie wytrzymałości charakterystycznej betonu na podstawie wyników zgromadzonych w okresie oceny. Procedura badania zgodności przy użyciu nowego kryterium została pozytywnie zweryfikowana i spełnia wszystkie wymagania stawiane racjonalnie i poprawnie skonstruowanemu planowi badań. Należy podkreślić, że dotychczas znane i stosowane metody statystyczne nie umożliwiały dokonania oszacowania tego kluczowego parametru betonu, jakim jest wytrzymałość charakterystyczna.

Innowacyjność zastosowanych procedur jest uniwersalna i umożliwia racjonalne sterowanie procesem technologicznym produkcji, co może przynieść pozytywne rezultaty ekonomiczne. Dostęp do aplikacji obejmuje okres 12 miesięcy. Ponadto podczas trwania użytkowania z aplikacji oferujemy konsultacje w zakresie kontroli zgodności z pomysłodawcą i autorem innowacyjnej koncepcji, dr Elżbietą Szczygielską, pracownikiem Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Aplikacja została zaprojektowana i wykonana dzięki środkom pozyskanych z projektu „Inkubator Innowacyjności +”, finansowanego ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).