Przejdź do treści
Strona główna » Pracownicy » Andrzejuk Wojciech

Andrzejuk Wojciech

  • admin 
Wykształcenie

11

Magister inżynier budownictwa, specjalność inżynieria komunikacyjna – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej 2013.
Magister inżynier budownictwa, specjalność geotechnika – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2011.

Wykaz prowadzonych przedmiotów

Budownictwo Komunikacyjne; Wytrzymałość Materiałów (lab.); Podstawy Konstrukcji
Metalowych; Podstawy Konstrukcji Drewnianych i Murowych, Podstawy Budownictwa
Przemysłowego; Materiały Budowlane i Technologia Betonu (lab.).
Zainteresowania naukowe
Technologia materiałów i nawierzchni drogowych;
Mieszanki mineralno-asfaltowe;
Technologia betonu;
Nowoczesne Materiały Budowlane.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Wybrane projekty badawcze: Wykonawca i realizator projektu badawczego Inkubator
Innowacyjności + pt. „Analiza możliwości zastosowania recyklingowych kruszyw pochodzących z
rozdrobnienia odpadowych materiałów ceramicznych do mieszanek mineralno-asfaltowych
służących do budowy nawierzchni dróg” finansowanego ze środków przeznaczonych na naukę w
ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i
komercjalizacja wyników B + R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)(2017 – 2018);
Realizacja grantu na badania własne w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pt.
„Użycie rozdrobnionych, wyeksploatowanych bocznych szyb samochodowych jako kruszywa do
betonów cementowych” finansowanego ze środków PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej, okres realizacji (2018 – 2019);
Wykonawca w projekcie LIDER pt. „Zastosowanie funkcjonalnych struktur zeolitowych do
produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w procesie spieniania asfaltu”, Nr LIDER/5/0013/L9/17/NCBR/2018;
Realizacja projektu badawczego w ramach funduszu rozwoju nauki PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej pt. „Modyfikacja właściwości zapraw wapienno-cementowych nano i
mikropęcherzykami wypełnionymi zamkniętym gazem”, okres realizacji (marzec 2020 – obecnie)
Wybrane szkolenia: szkolenie Revit Architecture – st. I i II (2015), szkolenie użytkownika programu
NORMA PRO (2018).
Uprawnienia budowlane: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.

mgr inż. Wojciech Andrzejuk