Przejdź do treści
Strona główna » Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Siedlecka Agnieszka

Przebieg kariery naukowej

Doktorat” Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia, specjalność: ekonomika rolnictwa; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, 29/05/2007, Adaptacja wiejskich gospodarstw domowych do warunków gospodarki rynkowej.

Habilitacja: Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczny, 17/12/2019, Determinanty prośrodowiskowych zachowań wiejskich gospodarstw domowych w aspekcie wykorzystania zasobów naturalnych.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze ekonomiki gospodarstw domowych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Prace badawcze i będące ich efektem publikacje naukowe można sklasyfikować w następujących nurtach tematycznych: aktywność i funkcjonowanie wiejskich gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną, zachowania i aktywność gospodarstw domowych w powiązaniu z walorami środowiska przyrodniczego, zrównoważona konsumpcja gospodarstw domowych i jakość życia jako sposób wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego, prośrodowiskowe zachowania gospodarstw domowych i ich znaczenie.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe (licencjacie oraz magisterskie) na kierunku ekonomia, ekonomia gospodarstw rolnych, ekonomika konsumpcji, ekonomika usług.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Realizacja projektu pt. „Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich” finansowanego ze środków PFRON (Umowa nr 3/4/WRP/B/08 o finansowaniu projektu badawczego),
 2. Realizacja projektu badawczego pt. „Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego” nr 201 l/01/D/HS4/03927 finansowanego przez NCN,
 3. Wykonawca w projekcie pt. „Rola podmiotów gospodarczych, instytucji i społeczności lokalnych w zrównoważonym rozwoju wsi i rolnictwa” realizowanym w okresie 1.09.2001-31.08.2004,
 4. Wykonawca w projekcie pt. „Adaptacja gospodarstw domowych na obszarach wiejskich w procesach transformacji ekonomiczno-społecznej, integracji europejskich i globalizacji (projekt badawczy wykonywany w SGGW w Warszawie, w ramach dotacji na badania własne). Projekt na dofinansowanie międzynarodowego grantu pt. „Rural Development Research Project in Poland”, realizowanym w okresie 1.02.2001-31.01.2004,
 5. Wykonawca grantu promotorskiego KBN, pt. „Adaptacja wiejskich gospodarstw domowych do warunków gospodarki rynkowej”.


Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

 1. Szent Istvan University, Institute of Regional Economics and Rural Development Faculty of Economics and Social Sciences – współpraca od 20.12.2016 roku.
 2. Faculty of Business and Economics Mendel University Brno Republika Czeska – współpraca w realizacji dwóch tematów badawczych: „Determinanty procesów konsumpcyjnych polskich i czeskich gospodarstw domowych” oraz „Problematyka marnotrawstwa żywności w gospodarstwach domowych” – od 20.10.2017 roku.


Osiągnięcia publikacyjne

 1. „Determinanty prośrodowiskowych zachowań wiejskich gospodarstw domowych w aspekcie wykorzystania zasobów naturalnych”, autor: Agnieszka Siedlecka, „Monografie i Rozprawy” nr 8, Wydawnictwo PSW JPII, 2018, ISBN: 978-83-64881-46-6, ss. 302.
 2. „Pro-environmental activities of rural households in the scope of reducing electricity consumption”, autor: Agnieszka Siedlecka, Tytuł czasopisma: Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2020, p. 183-191
 3. „Dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z komputerów osobistych przez osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na obszarach wiejskich”, autor: Marek Kuźmicki, Jarosław Marek Żbikowski, Agnieszka Siedlecka, Tytuł czasopisma: Rozprawy Społeczne, 2019, s. 110-128.
 4. „Sustainable consumption as a behaviour model of households” autor: Agnieszka Siedlecka, Tytuł całości:  Integrated and Sustainable Regional Development Marketing and Sustainable Consumption: Proceedings of the 2017 International Conference „ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL: p-ISBN: 978-9984-48-261-3, Adres wydawniczy: Jelgava: Lativia University of Agriculture, 2017, s. 351-359.
 5. „Wpływ inwestycji JST na subiektywną i obiektywną jakość życia gospodarstw domowych na przykładzie gminy miejskiej Biała Podlaska”, autor: Siedlecka Agnieszka, Arseniuk Beata, Czasopismo: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2018, nr 56 (4/2018),  323-336.
 6. „Effect of Mass Variation on Vibration of a Functionally Graded Material Plat” autor: Md Irfan Ansari, Ajay Kumar, Danuta Grażyna Barnat-Hunek, Zbigniew Suchorab, Stanisław Bogdan Fic, Agnieszka Siedlecka, Tytuł czasopisma: AIAA Journal, 2018, p. 4626-463

 

Trocewicz Anna

Przebieg kariery naukowej

Otwarty przewód doktorski w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Promotor: prof. Piotr Gradziuk

Magister: Stosunek do odnawialnych źródeł energii na przykładzie energii słoneczne oraz instalowania kolektorów  słonecznych przez gospodarstwa domowe, Promotor: prof. Wojciech Florkowski.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju. Realizowane badania dotyczą m. in. efektywności ekonomicznej farm fotowoltaicznych, a także poziomu wiedzy i czynników wpływających na podejmowane decyzje przez mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie ochrony środowiska i energii odnawialnej.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Semestr zimowy 2020/2021: Ekonomia, Makroekonomia, Ekonomia organizacji publicznych, Polityka ekologiczna, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie innowacjami.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Projekt badawczy pt. „Ekonomiczna efektywność produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych” realizowany w ramach Funduszu Grantów na Badania Własne Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 2. Projekt „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP” z zakresu edukacji ekonomicznej realizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej współfinansowany przez Narodowy Bank Polski (Czas trwania projektu: I 2020 – XII 2020 r.).
 3. Projekt pt. „Akademia Miłośników Wiedzy” (czas trwania projektu: 01.09.2018-31.07.2020)- przygotowanie Programu kształcenia.


Osiągnięcia publikacyjne

 1. „Potential of Straw for Energy Purposes in Poland – Forecasts Based on Trend and Causal Models”, autor: Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk, Anna Trocewicz, Błażej Jendrzejewski, Tytuł czasopisma: Energies, 2020, 13, issue 19, article number 5054, p-ISSN: 1996-1073, (140 pkt. MNiSW, IF: 2,702).
 2. „Renewable energy perception by rural residents of a peripheral EU region”, Ozgur Kaya, Wojciech Florkowski, Anna Us, Anna Klepacka, Tytuł czasopisma: Sustainability, 2019, 11, issue 7, article number 2075, p-ISSN: 2071-1050 (70 pkt. MNiSW, IF: 2,576).
 3. „Food waste in rural households support for local biogas production in Lubelskie Voivodship (Poland)”, autor: Wojciech Florkowski, Anna Us, Anna Klepacka, Tytuł czasopisma: Resources Conservation and Recycling, 2018, 136, p. 46-52, p-ISSN: 0921-3449 e-ISSN: 0921-3449 (35 pkt. MNiSW, IF: 7,044).
 4. „Tendencje kształtowania się kosztów inwestycyjnych w sektorze fotowoltaicznym”, autor: Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk, Anna Us, Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, XX, Nr 1, s. 44—49, p-ISSN: 1508-3535 (10 pkt. MNiSW).
 5. „Common forms of recreation among residents of rural areas: the case of residents in Lubelskie voivodeship”, autor: Anna Us, Wojciech Florkowski, Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, 18, z. 4, s. 55—61, p-ISSN: 1508-3535 (10 pkt. MNiSW).
 6. „Opinions about water quality among rural residents of lesser developed region of the European Union: the case of villagers from Lubelskie voivodship in Poland” autor: Anna Us, Wojciech Florkowski, Anna Klepacka, Tytuł całości: XV Nemzetközi Tudományos Napok „Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között : a tudományos napok publikaćiói, by György Katalin, p-ISBN: 978-963-9941-92-2.
 7. „From water to biofuels: knowledge and attitudes towards renewable energy sources among rural residents in Eastern Poland”, autor: Anna Us, Wojciech Florkowski, Anna Klepacka, Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, 17, z. 5, s. 312—318, p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296 (10 pkt. MNiSW).
 8. „Stosunek mieszkańców wybranych obszarów wiejskich w województwie lubelskim do instalowania kolektorów słonecznych w miejscu zamieszkania”, autor: Anna Us, Wojciech Florkowski, Anna Klepacka, Tytuł całości: I Seminarium Naukowe Młodych Naukowców i Studentów – Rola nauki w rozwoju obszarów wiejskich: materiały konferencyjne, 59, p-ISBN: 978-83-64881-06-0.
 9. „Knowledge about renewable energy and household attitude toward solar collector installation”, autor: Anna Us, Wojciech Florkowski, Anna Klepacka, Tytuł czasopisma: Economic and Regional Studies, 2014, Vol. 7, nr 4, s. 86—98, p-ISSN: 2083-3725 (4 pkt. MNiSW).

 

Wójcicki Włodzimierz

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina nauki ekonomiczne, dyscyplina ekonomia, specjalność ekonomika rolnictwa; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, 1976; Rola i efektywność kredytu w gospodarce rolniczych spółdzielni produkcyjnych

Habilitacja: Dziedzina nauki ekonomiczne, dyscyplina ekonomia, specjalność ekonomika rolnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy; Czynniki kształtujące strukturę produkcji i efektywność ukierunkowanych gospodarstw indywidualnych w  Polsce

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze dotyczą kształtowania się metaekonomii (włączając historię pieniądza i procentu, socjologię, psychologię, kulturę, ekonofizykę, finanse); nurt drugi – przemiany pieniądza, przemiany – od monocentryzmu do policentryzmu – światowego systemu monetarnego opartego na pieniądzu fiducjarnym

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe licencjackie na kierunku finanse i rachunkowość, finanse, finanse publiczne.

Dorobek naukowy, w tym publikacyjny

– przed okresem punktowania: 29 prac niepublikowanych (ekspertyzy, recenzje prac doktorskich, analizy), 2 wypromowanych doktorów, 24 prace oryginalne twórcze, 10 podręczników i skryptów, 201 innych publikacji;

– w okresie punktowania:

 • monografia, PSW: O czym mówi i nie mówi ekonomia – 2017, 7 arkuszy, ISBN 978-83-64881-34-3,
 • monografia, PSW: Wielkości i proporcje w ekonomii – 2018, 6,5 arkusza, ISBN 978-83-64881-44-2,
 • artykuł: Refleksje nad ekonomią klasyczną jako podstawa liberalizmu gospodarczego, Studia Ekonomiczne i Regionalne, PSW, nr 8/2015, s. 128-138,
 • artykuł: Dylemat ile państwa a ile rynku w teorii interwencjonizmu Johna Maynarda Keynesa, Studia Ekonomiczne i Regionalne, PSW, nr 6/2016, s.- 111-124,
 • artykuł: Doktryny religijne a ekonomia w starożytności i średniowieczu, Studia Ekonomiczne i Regionalne, PSW, nr 10/2017, s. 16-28,
 • artykuł: Protoekonomia – elementy ekonomii w starożytności, Studia Ekonomiczne i Regionalne, PSW, nr 11/2018, s. 147-159
 • Recenzja monografii Macieja Szlindera „Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku; PWN, Warszawa 2018. S. 310, Studia Ekonomiczne i Regionalne, PSW, nr 3/2020, s. 363-373

 

Zbucki Łukasz

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki o Ziemi, dyscyplina: geografia, specjalność: geografia fizyczna, geoturystyka; Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 22/03/2016, Kamieniołomy w Polsce jako obiekty geoturystyczne.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze zagadnień środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem: zmian środowiskowych wywołanych działalnością człowieka oraz wpływu środowiska na gospodarkę, monitoringu środowiska przyrodniczego, zmian klimatycznych.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Geografia ekonomiczna, geograficzne systemy informacyjne, regiony turystyczne, regiony turystyczne świata, geografia turystyczna.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 • 2014 – 2015 wykonawca polskiej części projektu w ramach francusko-polskiego programu POLONIUM –“Travertines and Recent Environmental Reconstructions – Southern Poland”;
 • 2014-2015 wykonawca polskiej części grantu Ministere des Affaires Etrangeres Republiki Francuskiej. „Mediterranean Network of Environmental Forcing Records In Travertines”;
 • 2014 – 2017 wykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki „Model of geological structure, regional key horizons and Middle-Late Pleistocene climate in the southern part of the Polish-Belarusian cross-border area”;
 • 2017-2020 wykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki „Korelacja faz osadownictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego w świetle badań osadów jeziornych”;
 • 2018-2021 wykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki „Rewizja podziału stratygraficznego i zasięgów zlodowaceń plejstocenu środkowego na zachodnim Polesiu (pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie)”;
 • 2019-2020 wykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki „RAUK – zapomniany świadek holoceńskich zmian poziomu morza i rozwoju wybrzeży skalnych Bałtyku”.


Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, m.in.: Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych i Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk , Instytutem Nauk Geologicznych, Państwowym Instytutem Geologiczny – PIB, Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie, Brzeskim Państwowym Uniwersytetem (Białoruś), Instytutem Zarządzania Przyrodą (Mińsk, Białoruś), Uniwersytetem Lwowskim im. Iwana Franki, Uniwersytetem Tanta (Egipt), Uniwersytetem Arizońskim (USA),Uniwersytetem Paryskim XI.

Osiągnięcia publikacyjne

Autor i współautor około 80 publikacji naukowych, w tym:

 1. Nitychoruk J., Szymanek M.,  Bińka K.,  Kasprzycka M.,  Zbucki Ł. 2016, Changes for sedimentation in the Drużno Lake based on geoarchaeological data from the Teutonic fortress in Elbląg, North Poland, Acta Geologica Polonica 2016, Vol. 66, no. 1, p. 85-98
 2. Zbucki Ł., Jedrusik M. 2017, Perspektywy rozwoju geoturystyki w kamieniołomie Gorce I, Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne, issn 2083-3725 volume 10, No. 2, 2017, P. 96-106
 3. Nitychoruk J.,  Zbucki Ł., Rychel J., Woronko B.,  Marks L. 2018, Extent and dynamics of the Saalian ice-sheet margin in Neple, eastern Poland, Bulletin of the Geological Society of Finland2018, Vol. 90, Part 2, p. 185—198 p-ISSN: 0367-5211http://www.geologinenseura.fi/bulletin/Volume90/Bulletin_vol90_2_185-198_2018_Nitychoruk-etal.pdf, DOI: 10.17741/bgsf/90.2.004
 4. Marks L., Karabanov A., Nitychoruk J., Bahdasarau M., Krzywicki T., Majecka A., Pochocka-Szwarc K., Rychel J., Woronko B., Zbucki Ł, Hradunova A., Hrychanik M., Mamchyk S., Rylova T., Nowacki Ł., Pielach M. 2016, Revised limit of the Saalian ice sheet in central Europe. Int. Vol. 478, p. 59–74
  p-ISSN: 1040-6182 e-ISSN: 1873-4553 DOI: 10.1016/j.quaint.2016.07.043, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618216301963
 5. Guzal-Dec J.D., Zwolińska-Ligaj M., Zbucki Ł. 2019,The potential of smart development of urban-rural communes in peripheral region (a case study of the Lublin Region, Poland), Miscellanea Geographica: 2019, Vol. 23, issue 2, p. 85—91, p-ISSN: 0867-6046 e-ISSN: 2084-6118, https://content.sciendo.com/view/journals/mgrsd/23/2/article-p85.xml, DOI: 10.2478/mgrsd-2019-0017
 6. Szwarczewski P., Rogóż-Matyszczak A., Zbucki Ł. 2020, Morphological and geochemical record of historical erosion on the example of small alluvial and deluvial fans accumulated on the Bug River terraces in the Neple area (Podlasie Lowland,eastern Poland), BALTICA Volume 33 Number 1 June 2020: 1–10 https://doi.org/10.5200/baltica.2020.1.1
 7. Marks L., Woronko B., Majecka A., Rylova T., Orłowska A., Hrachanik M., Rychel J., Zbucki Ł., Bahasarau M., Hradunoba A., Nitychoruk J., Nowacki Ł., Pochocka-Szwarc K. 2020, Middle Pleistocene deposits at Rechista, western Belarus, and their input to MIS 12-6 stratigraphy in central Europe, Quaternary International 2020, Vol. 553, p. 34–52p-ISSN: 1040-6182 e-ISSN: 1873-4553
 8. Guzal-Dec D., Zbucki Ł., Kuś A., 2020, Good governance in strategic planning of local development in rural and urban-rural gminas of the eastern peripheral voivodeships of Poland vol. 50 Bulletin of Geography. Socio-economic p. 101—112.

 

Zwolińska-Ligaj Magdalena

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2008 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Rola podmiotów gospodarczych w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego”.

Zainteresowania badawcze

zagadnienia przedsiębiorczości i jej uwarunkowań, przedsiębiorczość na obszarach przyrodniczo cennych, obszarach peryferyjnych, wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, inteligentny rozwój obszarów wiejskich, rozwój obszarów przyrodniczo cennych, w tym objętych siecią Natura 2000, zarządzanie i polityka regionalna i lokalna, rozwój lokalny i regionalny, procesy rozwoju regionów peryferyjnych, innowacje i innowacyjność, ekoinnowacje – układy lokalne, regionalne, jednostki gospodarcze.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe (magisterskie, licencjackie), Zarządzanie projektami, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie innowacjami, Innowacje i innowacyjność, Strategie innowacji w przedsiębiorstwie, Sieci współpracy, Innowacje w polityce regionalnej i lokalnej, Ewaluacja procesów innowacyjnych w skali lokalnej i regionalnej, Strategia rozwoju gminy, Przedsiębiorczość w rozwoju lokalnym, Globalizacja i integracja regionalna, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Organizacja międzynarodowa.

Projekty dydaktyczne

 1. Projekt pt. „Przejdźmy do praktyki! – Pilotażowa ścieżka przygotowania studentów Zarządzania do wejścia na rynek pracy”, współfinansowany ze środków EFS w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1.; wniosek nr POKL.04.01.01-00-283/09-00; projekt realizowany w okresie 1.10.2009-30.11.2013; stanowisko eksperta do spraw monitoringu i badania zmian poziomu kompetencji studentów.
 2. Przygotowanie, koordynowanie i merytoryczny wkład w przebieg wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów „Przedsiębiorczość tu i teraz” organizowanego przez Katedrę Ekonomii i Zarządzania PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie, 2013.
 3. Projekt pt. „Przyszłość budowana kompetencjami – wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1.; wniosek nr POWR.03.01.00-00-K306/15; projekt realizowany w okresie 1.04.2016-31.08.2017; stanowisko specjalisty do spraw bilansu kompetencji.
 4. Projekt „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP” z zakresu edukacji ekonomicznej realizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, koordynator projektu, 2020.


Projekty badawcze

Realizacja grantów zewnętrznych

 1. „Rola podmiotów gospodarczych, instytucji i społeczności lokalnych w zrównoważonym rozwoju wsi i rolnictwa” – projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych nr 6P06P13321, realizowany w okresie 01.09.2001 do 31.08.2004 przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, charakter udziału – wykonawca projektu.
 2. „Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski” – projekt badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NR 11 001204, realizowany w okresie 5.05.2008 do 4.05.2011 przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, charakter udziału – wykonawca projektu.
 3. „Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego” – projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki z zakresu badań podstawowych SONATA nr 2011/01/D/HS4/03927, projekt realizowany w okresie 20.12.2011 do 19.12.2015 przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, charakter udziału – główny wykonawca projektu.

 

Realizacja grantów wewnętrznych

 1. „Lokalne Strategie Innowacji jako narzędzie kreowania innowacyjności gospodarki lokalnej na przykładzie wybranych powiatów województwa lubelskiego” – projekt badawczy finansowany ze środków Funduszu Grantów na Badania Własne (Ed. II) PSW w Białej Podlaskiej, projekt realizowany w okresie 1.09.2014 do 31.12.2016, charakter udziału – główny wykonawca projektu.
 2. „Koncepcja inteligentnego rozwoju wsi, miast i regionów” – projekt badawczy finansowany ze środków przyznanych na działalność statutową Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW w Białej Podlaskiej w 2017 r., charakter udziału – wykonawca.
 3. „Innowacje a rozwój regionalny i lokalny” – projekt badawczy finansowany ze środków przyznanych na działalność statutową Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW w Białej Podlaskiej w 2017 r., charakter udziału – kierownik.
 4. „Innowacje i innowacyjność a rozwój regionalny i lokalny” – projekt badawczy nr WNET/KEZ/ZE/1 finansowany ze środków przyznanych na działalność statutową Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW w Białej Podlaskiej w 2018 r., charakter udziału – kierownik.
 5. „Rezyliencja gmin miejsko-wiejskich w Polsce. Operacjonalizacja, pomiar, diagnoza mechanizmów adaptacyjnych” –  projekt badawczy  nr PB 4/2020 finansowany z Funduszu Rozwoju Nauki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, charakter udziału – wykonawca.


Członkostwo w organizacjach naukowych

 1. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, od 2013 r. do obecnie, członek.
 2. European Asocciation of Agricultural Economists (EAAE) od 2016 r. do obecnie, członek.
 3. Regional Studies Association Sekcja Polska od 2016 r. do obecnie, członek.


Wybrane osiągniecia publikacyjne

 1. The „Smart Village” as a Way to Achieve Sustainable Development in Rural Areas of Poland, Sustainability, 2020, Vol. 12, issue 16, article number 6503, Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
 2. The potential of smart development of urban-rural communes in peripheral region (a case study of the Lublin Region, Poland), Miscellanea Geographica, 2019, Vol. 23, issue 2, p. 85-91, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Łukasz Jan Zbucki.
 3. Kształtowanie lokalnych systemów innowacji jako sposób realizacji koncepcji inteligentnego rozwoju na przykładzie regionów peryferyjnych, Biała Podlaska, Wydawnictwo PSW JPII, 2018, Seria: Monografie i Rozprawy, nr 9, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
 4. Koncepcja inteligentnego rozwoju lokalnych jednostek terytorialnych na obszarach wiejskich regionu peryferyjnego na przykładzie województwa lubelskiego, Wieś i Rolnictwo, 2018, Nr 2 (179), s. 247-279, Magdalena Zwolińska-Ligaj, Danuta Guzal-Dec, Mieczysław Adamowicz.
 5. Lokalne czynniki innowacyjności – perspektywa władz lokalnych i przedsiębiorców/Local factors of innovation – the perspective of local authorities and enterpreneurs, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, nr 18 (67), s. 7-21, Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
 6. The impact of LEADER Programme on entrepreneurship and employment in the context of multifunctionality of rural areas. A case study of UE peripheral region (Lublin voivodeship, Poland), 160th EAAE Seminar „rural Jobs and the CAP”, Warsaw, Poland, December 1-2, 2016, European Association of Agricultural Economists, 2016, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
 7. Natura 2000 w województwie lubelskim – bariera czy wykorzystana szansa rozwoju samorządów gminnych?, Wieś i Rolnictwo, Nr 3 (172)/2016, s. 87-109, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
 8. Integracja funkcji gospodarczych i środowiskowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Perspektywa przedsiębiorstw, Wyd. PSW w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2015, Magdalena Zwolińska-Ligaj.
 9. Areas of business activity in the development of environmentally valuable eco-products – as exemplified by the Lublin voivodeship, Acta Scientarum Polonorum – seria Oeconomia, Nr 14(3)2015, s. 157-166, Magdalena Zwolińska-Ligaj.
 10. Areas of business activity in the development of environmentally valuable eco-products – as exemplified by the Lublin voivodeship, Acta Scientarum Polonorum – seria Oeconomia, Nr 14(3)2015, s. 157-166, Magdalena Zwolińska-Ligaj.

 

Żurakowska-Sawa Joanna

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia, specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, 30/04/2019, Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych w zależności od fazy cyklu życia.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się przede wszystkim na ocenie efektywności działalności przedsiębiorstw oraz determinantach tej efektywności, koncepcji kreowania wartości przedsiębiorstwa oraz determinantach kreowania tej wartości.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe (licencjackie) na kierunku finanse i rachunkowość, finanse przedsiębiorstw, opodatkowanie przedsiębiorstw.

Projekty dydaktyczno-badawcze

Realizacja wewnętrznych grantów badawczych:

 1. Determinanty wartości rynkowej spółek giełdowych – finansowany w ramach funduszu rozwoju nauki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 2. Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych w zależności od fazy cyklu życia – finansowany w ramach na utrzymania potencjału badawczego.

Realizacja projektów dydaktycznych:

 1. Kierownik projektu pt. „Sprawne Biuro Karier twoim przewodnikiem po rynku pracy”, numer umowy 03.01.00-00-B078/15.
 2. Kierownik projektu ”Przyszłość budowana kompetencjami – wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunków Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość” (autor merytoryczny projektu), numer umowy POWR.03.01.00-00-K306/15.
 3. Wykonawca w projekcie pt. „Przejdźmy do praktyki! Pilotażowa ścieżka przygotowania studentów Zarządzania do wejścia na rynek pracy”.


Uczestnictwo w krajowych zespołach badawczych

Członek zespołu przeprowadzającego niezależne analizy, dotyczące technologii, maszyny, usługi czy procesu, które przedsiębiorca zamierza zakupić i/lub wdrożyć, w ramach Pracowni Analiz Biznesowych, Ośrodki Badawcze Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Osiągnięcia publikacyjne

 1. Wasilewski M., Żurakowska-Sawa J.: Measuring economic efficiency – experience of managing enterprises, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2020, Vol. 22, no. 1, s. 322-331.
 2. Wasilewski M., Żurakowska-Sawa J.: The stage of firm life cycle and capital structure ratios for companies of industry, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 256-267.
 3. Wasilewski M., Żurakowska-Sawa J.: Uwarunkowania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłowych znajdujących się w fazie dojrzałości [w:] M. Bąk (red.), Rachunkowość wobec wyzwań współczesności – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019, rodz. 6.
 4. Żurakowska-Sawa J.: Conditions of economic efficiency of industrial enterprises in the enterprise life cycle stages, Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2019, Vol. 12, Nr 3, s. 287-301.
 5. Wasilewski M., Żurakowska-Sawa J. : Conditions of Economic Efficiency in Industrial Enterprises in the Opinion of Managers, Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 4 (133/2), s. 5-18.
 6. Kuś A., Żurakowska-Sawa J.: Phases in the lifecycle of a company and the profitability of industrial companies, Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2017, Vol. 10, Nr 4, s. 62-75.
 7. Wasilewski M., Żurakowska-Sawa J.: Uwarunkowania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłowych w fazie wprowadzenia ich cyklu życia, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017, Vol. 5. Nr 3, s. 101-116.

 

Kamiński Jacek

Rozwój kariery naukowej

2020 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości nadany Uchwałą Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
1994 – tytuł Master of Science in Business Administration (Høyere Avdeling – odpowiednik All But Dissertation in Administration (ABD) z USA) uzyskany w oparciu o studia doktorskie z zakresu zarządzania (business administration) ukończone w Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH), Bergen (Norwegia)
1989 – stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społeczno-Politycznych Akademii Nauk Społecznych w Warszawie
1982- tytuł zawodowy magistra nauk politycznych uzyskany w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu we Wrocławiu

Zainteresowania badawcze

Ponad 30-letnie doświadczenie dydaktyczne i badawcze w różnych uczelniach w tym zagranicznych, praktyczne doświadczenie w pracy trenerskiej w firmach szkoleniowych, doświadczenie w prowadzeniu badań i w kierowaniu zespołami badawczymi. Zainteresowania naukowo-badawcze skoncentrowane w obszarze społecznych aspektów biznesu w obszarze zarządzania i marketingu. Prace badawcze i będące ich efektem publikacje naukowe dotyczące problematyki negocjacji, szczególnie ogólnych aspektów negocjacji, negocjacji wielostronnych, kulturowych zróżnicowań zachowań negocjacyjnych oraz etyki negocjacji. Aktualne zainteresowania naukowe skoncentrowane wokół historii marketingu, historii myśli marketingowej, teorii marketingu oraz makromarketingu.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Socjologia, Socjologia gospodarcza, Nauka o polityce, Komunikacja międzykulturowa, Etyka dialogu, Nauki o organizacji, Podstawy zarządzania, Zarządzanie organizacjami publicznymi, Procesy informacyjne w zarządzaniu, Strategie konkurencji, Badania marketingowe, Zarządzanie marketingowe, Marketing międzynarodowy, Marketing w turystyce, Marketing usług finansowych, Negocjacje, Techniki i strategie negocjacyjne, seminaria dyplomowe na studiach licencjackich i magisterskich na kierunkach Zarządzanie, Ekonomia, Stosunki międzynarodowe. Aktualnie prowadzone przedmioty to: seminarium licencjacie na kierunku Zarządzanie, Marketing w handlu i usługach, Marketing zrównoważony, Negocjacje.

Projekty dydaktyczno-badawcze

2020 – Kierowanie projektem badawczym w ramach funduszu rozwoju nauki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na rok 2020. Tytuł projektu: “Marketing 4.0 w świetle alternatywnych koncepcji rozwoju marketingu”.

2017-2018 Kierowanie projektem badawczym „Strategie marketingowe i programy rozwoju podmiotów gospodarczych, JST oraz instytucji pozarządowych”. Projekt realizowany w ramach badań statutowych w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (badania z środków finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego uczelni).

2014-2015 Kierowanie projektem badawczym w ramach Funduszu Grantów na Badania Własne (edycja II) w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Tytuł projektu: „Makromarketing – społeczny nurt w nauce o marketingu”.

2009-2010 Udział w projekcie badawczym Unii Europejskiej w ramach Siódmego Programu Ramowego pt. „Privacy Awareness through Branding of Security Organizations” (Grant nr 230473). Projekt realizowany przez Fundację Europejskiej Współpracy Naukowej (FEWN) w Warszawie we współpracy z partnerami zagranicznymi z Niemiec (Technical University of Berlin) (koordynator), Izraela (Interdisciplinary Center for Technology and Forecasting At Tel Aviv University ICTAF), Finlandii (Finland Futures Research Centre Turku School of Economics), Wielkiej Brytanii (Department of Organisation, Work and Technology Lancaster University) i USA (Department of Broadcasting Telecommunication and Mass Media Temple University). Głównym celem projektu było zbadanie relacji między wizerunkiem organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, a realizacją ich funkcji. Mój udział w projekcie polegał na pełnieniu funkcji koordynatora oraz scharakteryzowaniu działających w Polsce organizacji odpowiedzialnych za sferę bezpieczeństwa.

 • Kierowanie (wspólnie z prof. dr hab. A.H. Jasińskim) projektem badawczym „Uwarunkowania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw”. Projekt realizowany na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku w Zakładzie Zarządzania i Marketingu w ramach badań statutowych finansowanych z środków KBN (BST 406). Projekt zakończony książką: A.H. Jasiński, J. Kamiński (red.) (2003). Uwarunkowania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Z doświadczeń województwa podlaskiego. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.

1996-1997 Kierowanie tematem badawczym „Negocjacje w grupie zadaniowej”. Projekt realizowany w ramach grantu nr B+R 1/96 w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Wyniki badań przedstawione w czasopiśmie Organizacja i Kierowanie.

1991-1993 Udział w międzynarodowym projekcie Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej we współpracy z HEC School of Management z Paryża, London Business School, i NHH Norwegian School of Economics z Bergen przygotowującym kadrę dla Szkoły Biznesu PW w ramach pierwszego angielskojęzycznego programu Master of Science in Business, zwanego obecnie International MBA.

Osiągnięcia publikacyjne

Całość dorobku publikacyjnego obejmuje 130 recenzowanych opublikowanych prac naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości w tym 3 książki autorskie.

Wybrane publikacje:

Monografie

 1. Kamiński (2019). Makromarketing. Nauka o marketingu wobec problemów społecznych i środowiskowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 427 s.
 2. Kamiński (2009). Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów. Warszawa: Poltext, 216 s.
 3. Kamiński (2006). Negocjacje w działalności marketingowej przedsiębiorstw. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 268 s.
 4. H. Jasiński, J. Kamiński (red.) (2003). Uwarunkowania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Z doświadczeń województwa podlaskiego. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 161 s.

Publikacje w czasopismach

 1. Kamiński (2020). Uwagi na temat nauczania marketingu na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym/Comments on teaching marketing directions management with practical profile. Rozprawy Społeczne/ Social Dissertations, 14(2), 86-106.
 2. Kamiński (2020). Zakres makromarketingu jako subdyscypliny nauki o marketingu. Marketing i Rynek, 4, 3-15.
 3. Kamiński (2017). Systemic paradigm in the tradition of marketing science/Paradygmat systemowy w tradycji nauki o marketingu. Economic and Regional Studies, 10(4), 29-42.

 

Kuźmicki Marek

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Doktor  nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 18/06/2009, Wpływ otoczenia instytucjonalno-systemowego na rozwój przedsiębiorstw turystycznych w województwie lubelskim

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na instytucjonalno-systemowych uwarunkowaniach rozwoju przedsiębiorstw turystycznych. Najnowszy obszar zainteresowań dotyczy rynku outsourcingu procesów biznesowych, a w szczególności: znajomości sposobu funkcjonowania centrów outsourcingu procesów biznesowych przez kadrę menadżerską średnich i dużych przedsiębiorstw; świadomości korzyści wynikających ze współpracy między centrami outsourcingu procesów biznesowych oraz średnimi i dużymi przedsiębiorstwami; wpływu pandemii koronowirusa na poziom zainteresowania średnich i dużych przedsiębiorstw usługami przedsiębiorstw sektora BPO w zakresie księgowości, finansów, obsługi klienta, HR i IT; gotowości średnich i dużych przedsiębiorstw do digitalizacji oraz pracy zdalnej przy współpracy z centrami BPO; stosowanych w ostatnich latach przez średnie i duże przedsiębiorstwa, form i kanałów komunikacji z dostawcami (kontrahentami) oraz wpływu pandemii koronowirusa na zmiany w zakresie: celów, treści przekazu, częstotliwości, form komunikacji oraz doboru określonych kanałów komunikacji.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Mikroekonomia, podstawy zarządzania, planowanie i zarządzanie marketingowe.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Zastępca kierownika w projekcie „Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich” finansowanego ze środków PFRON (Umowa nr 3/4/WRP/B/08 o finansowaniu projektu badawczego),
 2. Kierownik projektu „Między szkołą wyższą a etatem” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju , Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, umowa o dofinanoswanie nr POWR 03.01.00-00-K153/16,
 3. Kierownik projektu „Kadry dla biznesu” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju , Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, umowa o dofinanoswanie nr 03.01.00-00-O009/19.


Wybrane osiągnięcia publikacyjne

 1. Aspiracje zawodowe przedsiębiorców a instytucjonalno-systemowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw turystycznych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 95, s. 113-123.
 2. Aktywność lubelskich władz samorządowych w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych i noclegowych – ocena stanu obecnego i pożądanego przez przedsiębiorców, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 166-171.
 3. Motywy i bariery zakładania działalności gospodarczej na rynku usług gastronomicznych i noclegowych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 1, s. 123-128.
 4. Institutional and systemic barriers to the development of gastronomic and accommodation enterprises in Lublin province, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, 2015, Vol. 49, No 1, s. 53-61.
 5. Aktywność instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i turystyki w województwie lubelskim, Kwartalnik Celny, 2016, nr 1-2 (21-22), s. 2-28.
 6. Modern information and communication technologies in the market of hotel services, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, 2019, Vol. 53, No 1, s. 39-48.

 

Kuś Agnieszka

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia, specjalności: ekonometria, ekonomia matematyczna, teoria gier; Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych, 10/03/2009, Modele i własności aukcji asymetrycznych.

Zainteresowania badawcze

Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii aukcji, zwłaszcza aukcji częstotliwości radiowych (spectrum auctions). Większość prac badawczych dotyczy analizy procedur aukcyjnych wykorzystywanych na świecie do sprzedaży koncesji na wykorzystywanie częstotliwości radiowych (obecnie częstotliwości dedykowanych dla 5G), modeli zachowań uczestników aukcji oraz potencjalnych związków miedzy procedurą alokacji a cenami płaconymi przez operatorów telefonii komórkowych. W kręgu zainteresowań są także zagadnienia związane z polityką regulacyjną oraz jej rolą w zwiększaniu konkurencji na aukcjach oraz na rynkach postaukcyjnych. Część publikacji dotyczy także  zastosowania metod statystycznych w analizach ekonomicznych.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Matematyka, statystyka, ekonometria.

Osiągnięcia publikacyjne

 1. „Polish experience from first-ever spectrum auction”, autor: Agnieszka Kuś, Tytuł czasopisma: „Telecommunications Policy Vol. 44, issue 7, Elsevier, 2020, article number 101971.
 2. Simultaneous Multiple Round ascending bid auction as an effective method of spectrum allocation, autor: Agnieszka Kuś, Tytuł czasopisma Scientific Papers of the Silesian University of Technology. Organisation and Management, 2020, nr 149, 401-412.
 3. „Aukcja na rezerwację częstotliwości z pasma 800 i 2600 MHz i jej znaczenie dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce”, autor: Agnieszka Kuś, Tytuł czasopisma: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 2018, s. 137-147.
 4. Phases in the lifecycle of a company and the profitability of industrial companies”, autor: Agnieszka Kuś, Joanna Żurakowska-Sawa, Czasopismo: Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2017,  10, No. 4,p. 62-75.
 5. „Wykorzystanie modelu regresji wielorakiej do określenia czynników z obszaru płynności finansowej kształtujących efektywność w przedsiębiorstwach przemysłowych” autor: Agnieszka Kuś, Magdalena Pawlik, Tytuł czasopisma: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4, s. 99-111.

 

Guzal-Dec Danuta

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, 2008 r., Konkurencyjność jednostek terytorialnych na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego

Habilitacja: Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia; Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  Wydział Nauk Ekonomicznych, 2017r., Samorząd gminny w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze ekonomiki rozwoju lokalnego i regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich w regionach peryferyjnych. Obejmują głównie problemy i zagadnienia takie jak:

 • konkurencyjność terytorialna gmin wiejskich,
 • lokalna polityka zrównoważonego rozwoju na obszarach chronionych,
 • konkurencyjność przyrodnicza gmin przyrodniczo cennych w aspekcie polityki konkurowania władz samorządowych,
 • podejście oddolne w rozwoju lokalnym. Znaczenie Inicjatywy LEADER w rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, a w tym w rozwijaniu innowacji społecznych,
 • teoretyczny i praktyczny wymiar koncepcji smart villages.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

18-letnie doświadczenie dydaktyczne. Prowadzenie zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych oraz w uczelniach zagranicznych. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach: zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość z przedmiotów: mikroekonomia, makroekonomia, polityka ekonomiczna, samorząd terytorialny, polityka ekologiczna, konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego, międzynarodowe stosunki gospodarcze, strategia rozwoju gminy, handel zagraniczny, seminariów licencjackich i magisterskich.

Projekty dydaktyczno-badawcze

Realizacja grantów zewnętrznych:

 1. „Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski” – projekt badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NR 11 001204, realizowany w okresie 5.05.2008 do 4.05.2011 przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, charakter udziału – wykonawca projektu.
 2. „Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego” – projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki z zakresu badań podstawowych SONATA nr 2011/01/D/HS4/03927, projekt realizowany w okresie 20.12.2011 do 19.12.2015 przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, charakter udziału – kierownik i główny wykonawca projektu.


Realizacja grantów wewnętrznych:

 1. „Koncepcja inteligentnego rozwoju wsi, miast i regionów” – projekt badawczy finansowany ze środków przyznanych na działalność statutową Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW w Białej Podlaskiej w 2017 r., charakter udziału – wykonawca.
 2. „Rezyliencja gmin miejsko-wiejskich w Polsce. Operacjonalizacja, pomiar, diagnoza mechanizmów adaptacyjnych” –  projekt badawczy nr PB 4/2020 finansowany z Funduszu Rozwoju Nauki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, charakter udziału – kierownik.


Członkostwo w organizacjach naukowych:

 1. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, od 2013 r. do obecnie, członek.
 2. European Asocciation of Agricultural Economists (EAAE) od 2016 r. do obecnie, członek.
 3. Regional Studies Association Sekcja Polska od 2016 r. do obecnie, członek.


Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych:

Szent Istvan University, Institute of Regional Economics and Rural Development Faculty of Economics and Social Sciences – współpraca od 20.12.2016 roku.


Wybrane osiągnięcia publikacyjne

 1. The potential of smart development of urban-rural communes in peripheral region (a case study of the Lublin Region, Poland), Miscellanea Geographica, 2019, Vol. 23, issue 2, p. 85-91, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Łukasz Jan Zbucki.
 2. Koncepcja inteligentnego rozwoju lokalnych jednostek terytorialnych na obszarach wiejskich regionu peryferyjnego na przykładzie województwa lubelskiego, Wieś i Rolnictwo, 2018, Nr 2 (179), s. 247-279, Magdalena Zwolińska-Ligaj, Danuta Guzal-Dec, Mieczysław Adamowicz.
 3. Strategie rozwoju gminy jako narzędzia zarządzania rozwojem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wschodnich regionów peryferyjnych Polski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 20, z. 6/2018, s. 83-89, Danuta Guzal-Dec.
 4. The impact of LEADER Programme on entrepreneurship and employment in the context of multifunctionality of rural areas. A case study of UE peripheral region (Lublin voivodeship, Poland), 160th EAAE Seminar „rural Jobs and the CAP”, Warsaw, Poland, December 1-2, 2016, European Association of Agricultural Economists, 2016, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
 5. Natura 2000 w województwie lubelskim – bariera czy wykorzystana szansa rozwoju samorządów gminnych?, Wieś i Rolnictwo, Nr 3 (172)/2016, s. 87-109, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
 6. Samorząd gminny w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, Monografie i Rozprawy, nr 4, Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska, Biała Podlaska 2015, Danuta Guzal-Dec.
 7. Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, Monografie i Rozprawy, nr 6, Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska, 2015, Danuta Guzal-Dec, Agnieszka Siedlecka, Magdalena Zwolińska-Ligaj.
 8. Możliwości wdrażania koncepcji neoendogenicznego rozwoju wobec problemów rozwojowych obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (62)/2015, s. 98-113, Danuta Guzal-Dec.
 9. Evaluation of rural development processes in the Lublin region using similarity measures: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomia 2013, nr 292, s. 143-153, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
 10. Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego, Rocznik Ochrona Środowiska 2013, T. 15, nr 3, s. 2925-2941, Danuta Jolanta Guzal-Dec, IF: 0,806.