Przejdź do treści
Strona główna » Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Nazaruk Stanisława

Przebieg kariery naukowej

Doktor nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa: Pedagogika; Instytut Badań Edukacyjnych  w Warszawie, rok nadania-2005. Tytuł rozprawy doktorskiej: Umiejętności informatyczne absolwentów szkół podstawowych. Promotor przewodu doktorskiego: prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski. Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań rozwijania umiejętności i rozwoju dzieci w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: seminarium dyplomowe (magisterskie),wcześniej na kierunku pedagogika, podstawy edukacji matematycznej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna. Na kierunku pedagogika: pedagogika szkolna. Na kierunku filologia angielska: pedagogika przedszkolna i szkolna.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Realizacja projektu pt. ,,Wychowanie przedszkolne – studia podyplomowe dla nauczycieli” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4., na podstawie umowy o dofinansowanie nr 155 POKL.09.04.00-06-002/08-00, realizowany w latach: 2009-2010, pełniona funkcja – koordynator  merytoryczny projektu.
 2. Realizacja projektu pt. ,,Edukacja wczesnoszkolna z podstawami logopedii” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4.,na podstawie umowy o dofinansowanie nr 424/POKL.09.04.00-06-020/10-00, realizowany w latach: 2011-2012, pełniona funkcja -kierownik projektu.
 3. Realizacja projektu pt. ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, (numer umowy o dofinansowanie MNISW/2016/DIR/669/PWSZ1), pełniona funkcja uczelniany opiekun praktyk pilotażowych na kierunku pedagogika, realizowany w latach:2016-2018.
 4. Realizacja projektu pt. ,,Z myślą o wszystkich” w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie:3.5Kompleksowe programy szkół wyższych. Nr naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19.Okres realizacji wniosku: od 2020-08-01 do 2023-09-30. Przygotowanie i realizacja modułu na kierunku pedagogika.


Projekty badawcze sfinansowane ze środków na utrzymanie potencjału badawczego uczelni:        

 1. Kierownik projektu nr S/2/17, pt. ,,Aktywność fizyczna dzieci w wieku 5-6 lat w różnych typach przedszkoli”. Projekt realizowany w 2017 roku wspólnie z Uniwersytetem im. Lesi Ukrainki w Łucku.
 2. Kierownik projektu nr S/2/18 pt. ,,Diagnoza rozwoju dziecka w zakresie postrzegania w aspekcie gotowości szkolnej”. Badania zrealizowano w 2018 r. we współpracy z Wydziałem Zamiejscowym  AWF w Białej Podlaskiej w Regionalnym Ośrodku Badań w pracowni psychomotoryki i za zgodą Komisji Bioetycznej.
 3. Kierownik projektu nr PB/24/2020, pt.,, Diagnoza aktywności ruchowej uczniów klas I-III szkoły podstawowej w czasie spędzonym w szkole”, projekt zrealizowano w 2020 roku.


Staże naukowe

 1. Staż naukowy od 03.04.2017 r. do 03.06.2017 r. na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w Katedrze Edukacji Nauczycielskiej w Pracowni Wychowania Przedszkolnego. Opiekun  naukowy stażu prof. ndzw. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska.
 2. Staż naukowy od 23.09.2019 r. do 30.11.2019 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Nauk Społecznych w  Katedrze  Wczesnej Edukacji. Opiekun  naukowy stażu dr hab. Małgorzata Suświłło prof. UWM.


Osiągnięcia publikacyjne

 1. ,,Diagnosis of the Mathematical Skills of Children from Polish Kindergartens and Its Importance for Geometric Shape Recognition”, autor: Stanisława K. Nazaruk, Tytuł czasopisma: Early Childhood Education Journal, 48, Issue:4, July 2020, p.463-472, DOI:10.1007/s10643-019-01005-8,(Impact Factor:1,135,Scopus).
 2. ,,Diagnoza kompetencji zawodowych oraz potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”, autor: Stanisława K. Nazaruk, Joanna Marchel, Tytuł czasopisma: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce,2019 Vol. 14, nr 2 (52), s. 55-76, DOI: 35765/eetp.2019.1452.04.
 3. ,,Rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie ćwiczeń z geometrii”, ”, autor: Stanisława K. Nazaruk, Joanna Marchel, Tytuł czasopisma: Przegląd Pedagogiczny,2019,nr 1, s.185-199, URI: http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6464.
 4. ,,Poziom rozwoju grafomotorycznego u dzieci 5-letnich w aspekcie gotowości do podjęcia nauki pisania”, autor: Stanisława K. Nazaruk, Ewa Tokarewicz, Anna Klim-Klimaszewska, Tytuł czasopisma:Roczniki Pedagogiczne, 2019,T.11, nr 2, s.133-147, DOI: 18290/rped.2019.11.2-0.
 5. ,,Edukacja przedszkolna w Polsce-od transformacji ustrojowej do współczesności”, autor: Stanisława K. Nazaruk, Joanna Marchel, Ewa Tokarewicz, Tytuł czasopisma: Chowanna, 2019,T.1(52), s.193-210,DOI: 31261/CHOWANNA.2019.52.14.
 6. ,,The level of physical activity of children in kindergarten in the light of selected individual factors”,autor: Stanisława K. Nazaruk,Joanna Waszczuk, Joanna Marchel, Helena Konowaluk-Nikitin, Tytuł czasopisma: Problems of Education in the 21st century, 2018, 76, No.1, p. 57-68,URL:http://oaji.net/articles/2017/457-1519988124.pdf, (Scopus).
 7. ,,The scope of implementation of geometric concepts in selected kindergartens in Poland”, autor: Anna Klim-Klimaszewska,Stanisława K. Nazaruk, Tytuł czasopisma: Problems of Education in the 21st century, 2017, Vol. 75, No.4,p.345-353, URL: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85028309073&partnerID=MN8TOARS  (Scopus).
 8. ,,Direct learning about nature in 6-year-old children living in urban and rural environments and the level of their knowledge and skills”, autor: Stanisława K. Nazaruk, Anna Klim-Klimaszewska, Tytuł czasopisma: Journal of Baltic Science Education,2017, 16, No.4, p-524-532, URL: http://www.scientiasocialis.lt/jbse/?q=node/586, (Impact Factor: 0.638,Scopus, WoS).
 9. ,, Możliwości realizacji aktywności fizycznej przez dzieci w wieku przedszkolnym – przykłady z wybranych przedszkoli”, autor: Stanisława Nazaruk, Ewa Tokarewicz, Anna Klim-Klimaszewska, Tytuł czasopisma: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna,2017, 5, nr 2/1 (10/1), p.239-247,URL: http://www.czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/ppiw-101-Nazaruk-Tokarewicz-str235-243.pdf.
 10. ,,Gotowość szkolna dzieci wyniki badań z wybranych przedszkoli z terenu Białej Podlaskiej”, autor: Stanisława Nazaruk, Joanna Marchel, Wydawnictwo PSW JPII, 2016, ISBN: 978-83-6488117-6, ss.109.

 

Marchel Joanna

Przebieg kariery naukowej

Doktor nauk humanistycznych: dyscyplina naukowa: nauki polityczne, rok nadania: 1988 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa. Tytuł rozprawy: Wartości i wzorce polskiej kultury politycznej w programach i podręcznikach historii dla szkół średnich z lat 1945 -1980.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze pedagogiki przedszkolnej  i wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gotowości szkolne oraz uwarunkowań  rozwoju dzieci w środowisku szkolnym i rodzinnym. W obszarze zainteresowań pozostają także zagadnienia związane ze zmianami systemowymi i programowymi zachodzącymi w oświacie w Polsce po 1990 roku. Przedmiotem zainteresowań badawczych jest również  rozwój zawodowy nauczycieli w kontekście przemian zachodzących we współczesnej szkole.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Prowadzone przedmioty aktualnie na kierunku Pedagogika: Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, Projektowanie, monitorowanie i ewaluacja procesu dydaktyczno-wychowawczego, Rozwój zawodowy nauczyciela. Prowadzone przedmioty w przeszłości  na kierunkach: Pedagogika, Bezpieczeństwo Narodowe, Ekonomia, Zarządzanie: Socjologiczne podstawy wychowania i kształcenia, Bezpieczeństwo kulturowe państwa, Kompetencje społeczne, Zarządzanie oświatą, Seminarium dyplomowe. Prowadzone  na Studiach Podyplomowych nadających kwalifikacje pedagogiczne: Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, Rozwój zawodowy nauczycieli, Dydaktyka przedmiotów humanistycznych.

Projekty dydaktyczno-badawcze

Projekty badawcze sfinansowane ze środków na utrzymanie potencjału badawczego uczelni: Członek projektu nr S/2/18 pt. ,,Diagnoza rozwoju dziecka w zakresie postrzegania w aspekcie gotowości szkolnej”. Badania zrealizowano w 2018 r. we współpracy z Wydziałem Zamiejscowym   AWF w Białej Podlaskiej w Regionalnym Ośrodku Badań w pracowni psychomotoryki i za zgodą  Komisji Bioetycznej. Członek projektu  nr PB/24/2020, pt.,, Diagnoza aktywności ruchowej uczniów klas I-III szkoły podstawowej w czasie spędzonym w szkole”, projekt zrealizowano w 2020 roku.

Osiągnięcia publikacyjne

 1. Preferences for studying foreign languages among pupils of selected primary schools located in the borderland Poland and Belarus,/Stanisława Nazaruk, Joanna Marchel/ W: INTED2019: 13th International, Technology, Education and Development Conference, 11-13 March, 2019, Valencia (Spain) / ed. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Miejsce wydania: Valencia. Rok wydania: 2019, Seria: INTED Proceedings, 2340-1079, strony zajęte przez pracę: p. 7987-7994, ISBN: 978-84-09-08619-1. (WoS)
 2. Diagnoza kompetencji zawodowych oraz potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, autor: Stanisława K. Nazaruk,Joanna Marchel, Tytuł czasopisma: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce,2019 Vol. 14, nr 2 (52), s. 55-76, DOI: 10.35765/eetp.2019.1452.04.
 3. Rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie ćwiczeń z geometrii, autor: Stanisława K. Nazaruk, Joanna Marchel, Tytuł czasopisma: Przegląd Pedagogiczny,2019,nr  s.185-199, URI: http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6464.
 4. Edukacja przedszkolna w Polsce-od transformacji ustrojowej do współczesności, autor: Stanisława K. Nazaruk, Joanna Marchel, Ewa Tokarewicz, Tytuł czasopisma: Chowanna, 2019,T.1(52), s.193-210,DOI: 10.31261/CHOWANNA.2019.52.14.
 5. The level of physical activity of children in kindergarten in the light of selected individual factors, autor: Stanisława K. Nazaruk, Joanna Waszczuk, Joanna Marchel, Helena Konowaluk-Nikitin, Tytuł czasopisma: Problems of Education in the 21st century, 2018,Vol.76, No.1, p. 57-68,URL:http://oaji.net/articles/2017/457-1519988124.pdf, (Scopus).
 6. Gotowość szkolna dzieci wyniki badań z wybranych przedszkoli z terenu Białej Podlaskiej, autor: Stanisława Nazaruk, Joanna Marchel, Wydawnictwo PSW JPII, 2016, ISBN: 978-83-6488117-6, ss.109.
 7. Kanon kształcenia ogólnego w podstawie programowej dla szkół ogólnokształcących – aspekt porównawczy, autor:Joanna Maria Marchel, Stanisława Nazaruk, Ewa Tokarewicz/, W: Teraźniejszość i przyszłość edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybrane problemy : monografia wieloautorska / red. nauk. Anna Klim-Klimaszewska, Eva Šmelová. Miejsce wydania: Siedlce. Wydawca: AKKA, rok wydania: 2018, strony zajęte przez pracę: ss. 109-120, ISBN: 978-83-948104-7-4.
 8. Preferencje i wartości życiowe młodzieży studenckiej w perspektywie globalnych zmian społecznych, autor: Joanna Maria Marchel, Stanisława Nazaruk/, W: Indywidualistyczny i wspólnotowy obraz kształcenia dorosłych w świecie – teraźniejszość i perspektywy: monografia wiel./ red.  nauk. Leszek Ploch, Małgorzata Myszka, Aneta Niewęgłowska, Małgorzata Wiśniewska. Wydawca: Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2018, s. 227-240.
 9. Opinia rodziców o gotowości szkolnej dzieci w zakresie czytania i pisania – przykłady z praktyki pedagogicznej. Parents’ opinion on school readiness of children for reading and writing – examples of pedagogical practice, autor: Stanisława Katarzyna Nazaruk, Joanna Maria Marchel. Tytuł czasopisma:Rozprawy Społeczne,2019, T. 13, nr 3, s. 127—136.
 10. Wprowadzenie w świat wartości dziecka w wieku przedszkolnym, autor: Stanisława Katarzyna Nazaruk, Joanna Maria Marchel, Ewa Tokarewicz. W: Wartości – człowiek – wychowanie. Aksjologia w europejskich systemach edukacyjnych, /red. nauk. Martyna Czarnecka, Stanisław Dziekoński, Aleksandra Gralczyk, Jarosław Michalski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW w Warszawie, 2019.
 11. The perception of geometric figures by children in pre-school age, autor: Stanisława Katarzyna Nazaruk, Joanna Maria Marchel, Starzak Marcin. In: ICERI2018 Proceedings 11th International Conference of Education, Research and Innovation November 12th-14th, 2017 – Seville, Spain b e f c, edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres,Seville : IATED Academy, 2018.

 

Tomczyszyn Dorota

Przebieg kariery naukowej

Magister: Dziedzina; nauki społeczne, dyscyplina: pedagogika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, dnia 02.06.1995 r. Rozumienie czytanego tekstu przez uczniów klas trzecich szkoły podstawowej dla dzieci niedowidzących.

Doktorat: Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki socjologiczne; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii, dnia 08.06,2000r., Identyfikacja nauczycieli nauczania początkowego z wykonywanym zawodem.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowe ukazane w monografiach, artykułach i rozdziałach w monografiach związane są z pedagogicznymi i społecznymi aspektami funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz prozdrowotnego stylu życia i koncentrują się wokół następujących obszarów: rodziny osoby z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji specjalnej i pracy pedagoga specjalnego, aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, postaw społecznych i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnością, problemów aktywności fizycznej i czasu wolnego współczesnego człowieka.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Socjologia rodziny i wychowania, socjologia zdrowia i niepełnosprawności, warsztaty pedagogiczne, pedagogika rodziny, problemy osób z niepełnosprawnością, rehabilitacja społeczno-zawodowa.

Projekty dydaktyczno-badawcze

Realizacja projektu pt. „Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich w województwie lubelskim” współfinansowanego przez UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy współudziale WUP w Lublinie. Udział w projekcie badawczym w ramach polskiego zespołu badawczego: „European Physical Activity and Sports Monitoring System Plus” (nr referencyjny projektu: 603328-EPP-12018-1-PT-SPO-SCP).

Konferencje naukowe

Wzięłam udział w 47 konferencjach, w tym 28 konferencji miało charakter ogólnopolski, 19 konferencji – międzynarodowy. (w tym trzy odbyły się poza granicami kraju – na Łotwie, dwie konferencje na Brzeskim Uniwersytecie Państwowym im. A. Puszkina).

Osiągnięcia publikacyjne

 1. Assessment of the type of farmer’s low back pain”, autor: Dorota Tomczyszyn, Leszek Solecki, Anna Pańczuk, Tytuł czasopisma: Medycyna Pracy, 2018, vol. 69, no 4, s. 355-364.Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.610, DOI: 13075/mp.5893.00690
 2. Być matką dziecka z niepełnosprawnością”, autor: Dorota Tomczyszyn, w: Wielowymiarowość egzystencji człowieka we współczesnym świecie, red. Beata Mydłowska, t.2, Impuls, Kraków 2019, s.79-93.
 3. Social support networks for mothers who raise intellectually disable children” (Tytuł równoległy: Sieci społecznego wsparcia matek wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną), autor: Dorota Tomczyszyn, Tytuł czasopisma: Health Problems of Civilization, 2019, vol. 13, issue 2, p. 104—113.
 4. Podział obowiązków i władzy w rodzinie wychowującej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną”, autor: Dorota Tomczyszyn, Tytuł czasopisma: Opuscula Sociologica, 2018, nr 1/2018 (23), s.65-82. 18276/os.2018. 1-06
 5. Ograniczenia w codziennych czynnościach spowodowane bólami krzyża rolników indywidualnych z północnej Lubelszczyzny”, autor: Dorota Tomczyszyn, Anna Pańczuk, Leszek Solecki, Tytuł czasopisma: Rozprawy Społeczne, 2017, Tom 11, nr 4, s.43-49.
 6. „Realizacja funkcji opiekuńczej w rodzinie wychowującej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie badań rodzin w województwie lubelskim”, autor: Dorota Tomczyszyn, Tytuł czasopisma: Niepełnosprawność. Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, 2017, IV/2017(25) s.80-94.
 7. Czas wolny rodziców i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w opinii rodziców”, autor: Dorota Tomczyszyn, w: Jest sobie człowiek z niepełnosprawnością. Pola refleksji, Beata Antoszewska, Iwona Myśliwczyk, Wyd. Naukowe: Silva Rerum, Poznań 2017, s. 63- 80.