Przejdź do treści
Strona główna » Wydział Nauk Technicznych

Wydział Nauk Technicznych

Klimek Marcin

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: automatyka i robotyka, specjalność: inżynieria produkcji, AGH w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 26/11/2010, Predyktywno-reaktywne harmonogramowanie produkcji z ograniczoną dostępnością zasobów

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze finansowej optymalizacji projektu rozliczanego etapowo. Głównym celem naukowym moich prac jest opracowanie nowych modeli i algorytmów dla problemu harmonogramowania projektu ze zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi. W pracach badawczych analizowane jest także podejście proaktywno-reaktywne dla zagadnienia harmonogramowania prac w warunkach niepewności z uwzględnieniem kryteriów finansowych. Planowane jest podjęcie tematyki zastosowania sieci neuronowych w ekonomii.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe (inżynierskie) na kierunku informatyka, Algorytmy i struktury danych, Inżynieria baz danych.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Wykonawca w grancie N519 645940, Dokładne i przybliżone modele matematyczne i algorytmy podejmowania decyzji taktycznych i operacyjnych w sieciach dostaw produktów wysokiej technologii wytwarzanych na zamówienie, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011-2014.
 2. Wykonawca w grancie N 519 034 32/4143, Nowe modele matematyczne, techniki komputerowe i algorytmy podejmowania decyzji w zarządzaniu łańcuchami dostaw, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2007-2010.
 3. Wykonawca w grancie 3 T11F 010 28, Problemy obliczeniowe przy optymalizacji rozdziału zasobów i harmonogramowaniu zadań w łańcuchach dostaw produktów wysokiej technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2005-2008.

Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

 • Członek zespołu AGH realizującego granty NCN, KBN.


Osiągnięcia publikacyjne

 1. Harmonogramowanie projektu rozliczanego etapowo”, autor: Marcin Klimek, Piotr Łebkowski, Kraków, Monografia, Wydawnictwa AGH, 2015. ISBN: 978-83-7464-823-3, ss.109.
 2. Techniques of generating schedules for the problem of financial optimization of multi-stage project”, autor: Marcin Klimek, Tytuł czasopisma: Applied Computer Science, 2019, Vol. 15, no. 1, p. 18-35.
 3. Problem przydziału pracowników do stanowisk pracy z losowością i rotacją alokacji”, autor: Marcin Klimek, Tytuł czasopisma: Gospodarka materiałowa i logistyka, 2019, Nr 9, s. 2-8.
 4. Insertion algorithms to solve the resource-constrained multi-stage project scheduling problem with discounted cash flow maximization”, autor: Marcin Klimek, Tytuł czasopisma: Management and Production Engineering Review, 2018, Vol. 9, Number 4, p. 106-116.
 5. Finansowa optymalizacja dla problemu harmonogramowania wieloetapowego projektu”, autor: Marcin Klimek, Tytuł czasopisma: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2017, z. 105, s. 137-152.
 6. Financial optimisation of the scheduling for the multi-stage project”, autor: Marcin Klimek, Piotr Łebkowski, Tytuł czasopisma: Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, 2017, Vol. 65, No. 6, p. 899-908.
 7. Heuristics for project scheduling with discounted cash flows optimization”, autor: Marcin Klimek, Piotr Łebkowski, Tytuł czasopisma: Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences 2015, Vol. 63, no. 3, p. 613-622.
 8. Robustness of schedules for project scheduling problem with cash flow optimization”, autor: Marcin Klimek, Piotr Łebkowski, Tytuł czasopisma: Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences 2013, Vol. 61, no. 4, p. 1005-1015.
 9. Resource allocation for robust project scheduling”, autor: Marcin Klimek, Piotr Łebkowski, Tytuł czasopisma: Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences 2011, Vol. 59, no. 1, p. 51-55.

 

Mystkowska Iwona

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: agronomia, Wydział Rolniczy, Akademia Podlaska, (obecnie Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach); 04/10/2005, Skład chemiczny bulw ziemniaka jadalnego uprawianego w warunkach zróżnicowanej pielęgnacji.

Habilitacja: Dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo; Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 10/07/2019, Oddziaływanie biostymulatorów i herbicydów na wybrane elementy składu chemicznego bulw Solanum tuberosum L.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zagadnienia związane z doskonaleniem technologii uprawy, oceną cech jakościowych oraz efektywnością ekonomiczną produkcji roślin rolniczych. Badania skupione w następujących obszarach tematycznych dotyczą: zachwaszczenia oraz stosowania herbicydów i biostymulatorów w uprawie ziemniaka na plonowanie, jakość i skład chemiczny bulw, oceny skuteczności insektycydów w zwalczaniu stonki ziemniaczanej, wpływu użyźniacza glebowego UGmax na plon i cechy jakościowe ziemniaka, oraz oceny ekonomicznej uprawy wybranych roślin rolniczych.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Chemia, biochemia, chemia rolna, pożytki pszczele, ochrona własności intelektualnej na kierunku rolnictwo, oraz chemia na kierunku budownictwo.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Realizacja projektu pt. „Ocena skuteczności zwalczania stonki ziemniaczanej preparatem Calypso 480 SC” BAYER Crop Science, Polska. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy.
 2. Realizacja projektu pt. Ocena wartości odżywczej i konsumpcyjnej bulw ziemniaka” 214/04/S (temat badawczy własny-statutowy) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy.
 3. Wykonawca w projekcie pt. „Plonowanie i cechy jakościowe ziemniaka jadalnego (Solanum tuberosum ) w warunkach stosowania bioregulatorów i herbicydu” 2018 rok. Działalność statutowa na utrzymanie potencjału badawczego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Technicznych, Zakład Rolnictwa.
 4. Wykonawca w projekcie pt. Metale ciężkie i substancje antyżywieniowe w ziemniaku uprawianym wzdłuż szlaków komunikacyjnych” 2017 rok. Działalność statutowa na utrzymanie potencjału badawczego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Technicznych, Zakład Rolnictwa.
 5. Uczelniany opiekun praktyk pilotażowych. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (MNISW/2016/DIR/669/PWSZ.
 6. Koordynator merytoryczny ds. laboratoriów biologiczno-żywnościowych.„Regionalne Centrum Badań środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH” – wspieranie innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa 1.3. Wsparcie innowacji 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie nr POPW.01.03.00-06-009/12.
 7. Realizacja projektu „Akademia Miłośników wiedzy” – zadanie „Fascynujący świat chemii” projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Technicznych, Zakład Rolnictwa 2018-2019.


Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o zwierzętach, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa współpraca od 2016 roku. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych – Polskie Towarzystwo Agronomiczne, członek

Osiągnięcia publikacyjne

 1. The polyphenol content in three edible potato cultivars depending on the biostimulants used”, autor: Mystkowska I., Zarzecka K., Gugała M., Sikorska A. Tytuł czasopisma: Agriculture 2020, 10(7): 269.
 2. „Total and true protein content in potato tubers depending on herbicides and biostimulants”, autor: Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., Sikorska A. Tytuł czasopisma: Agronomy 2020, 10(8): 1106.
 3. „Reduction of glycoalkaloids in potato under the influence of biostimulators”. autor: Mystkowska I. Tytuł czasopisma: Applied Ecology Environmental Research 2019, 17(2): 3567-3574. ISSN 1785-0037.
 4. „Saccharide content in potato tubers treated with biostimulators, autor: Mystkowska I. Tytuł czasopisma: Applied Ecology Environmental Research 2019, 17(2): 2791-2797. ISSN 1589-1623 (Print), ISSN 1785-0037.
 5. „The content of iron and manganese in potato tubers treated with biostimulators and their nutritional value”, autor: Mystkowska I. Tytuł czasopisma: Applied Ecology Environmental Research, 2018, 16(5): 6633-6641.
 6. Content and uptake of selecled macroelements with the yield of potato tubers depending on herbicides and biostimulators”. Autor: Zarzecka K., Mystkowska I., Gugała M., Dołęga H. Tytuł czasopisma: Journal of Elementology 2019, 24(1): 165-179. ISSN 1644-2296. doi: 10.5601/jelem.2017.22.3.1519.
 7. „Content of the selected macro-elements in potato tubers (Solanum Tuberosum) treated with biostimulators”. Autor: Gugała M., Mystkowska I., Rogóż-Matyszczak A., Zarzecka K., Sikorska A. Tytuł czasopisma: Applied Ecology Environmental Research, 2019, 17(5): 11925-11933. ISSN 1589-1623 (Print).
 8. Content and uptake of selecled microelements with potato tuber yield treated with biostimulators”. Autor: Mystkowska I., Rogóż-Matyszczak A. Tytuł czasopisma: Journal of Ecological Engineering, 2019, 20(8): 65-70. doi: 10. 12911/229989993/110815.
 9. „Infestation of potato tubers by a Streptomyces scabies depending on application of herbicides and biostimulants” autor: Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., Sikorska A. Tytuł czasopisma: Progress in Plant Protection, 2020, 60(3): 254-260. ISSN 1427-4337.
 10. „Biostymulatory jako czynnik wpływający na plon ziemniaka jadalnego”. [Biostimulators as a fector affecting the yield of edible potato], autor: Mystkowska I. Tytuł czasopisma: Acta Agrophsica, 2018, 25(3): 307-315.

 

Nitychoruk Jerzy

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki o Ziemi w zakresie geologii czwartorzędu, Uniwersytet Warszawski 1993, promotor: prof. dr hab. Leszek Lindner, tytuł pracy: „Stratygrafia plejstocenu i paleogeomorfologia południowego Podlasia” Rocznik Międzyrzecki 26, 23-107, Międzyrzec Podlaski, 1994.

Habilitacja: Dziedzina: nauki o Ziemi w zakresie geologii – Uniwersytet Warszawski 2001, tytuł pracy: “Climate reconstruction from stable-isotope composition of the Mazovian Interglacial (Holsteinian) lake sediments in eastern Poland.” Acta Geologica Polonica, 50, 247-294, 2000.

Profesor nauk o Ziemi: 2012 r.

Wielokrotny stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta w Niemczech, stypendium naukowe im. Krzysztofa Beresa przyznane przez Polskie Towarzystwo Geologiczne, nagroda naukowa imienia Wawrzyńca Teisseyre’a VII Wydziału Polskiej Akademii Nauk za pracę habilitacyjną. Laureat programu rządowego POLONIUM dotyczącego współpracy naukowej polsko-francuskiej.

Zainteresowania badawcze

Główna tematyka badań naukowych dotyczy geologii czwartorzędu, geochemii izotopów stałych tlenu i węgla oraz geoarcheologii. Prace naukowe prowadzone były dotychczas na Podlasiu, Wyżynie Lubelskiej, w Kotlinie Sandomierskiej, na Żuławach, na Pojezierzu Mazurskim, w Tatrach, na Roztoczu, na Spitsbergenie, na Ukrainie i Białorusi, w Egipcie, Hiszpanii oraz Turcji.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne w postaci wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, zajęć terenowych i praktyk studenckich, dotyczące geologii czwartorzędu i geomorfologii, geologii klimatycznej, geochemii, geoinżynierii,  geoarcheologii; Wykładowca w Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (1984 – 2013) oraz w Wydziale Nauk Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (od 2013)

Projekty dydaktyczno-badawcze

Kierownik projektów badawczych:

 • 2002 -2003 kierownik projektu Fundacji Alexandra von Humboldta –Niemcy: „Kurzfristige Klimaaenderungen in dem Holsteinian-und Eemian-Interglazial, verwigt in den Seesedimenten in Ost-Polen“ Georg-August Universität Göttingen, Niemcy
 • 2005 kierownik projektu Fundacji Alexandra von Humboldta –Niemcy: „Kurzfristige Klimaaenderungen in dem Holsteinian-und Eemian-Interglazial, verwigt in den Seesedimenten in Ost-Polen –Zusaezliche untersuchungen” Georg-August Universität Göttingen, Niemcy
 • 1995 -2009 kierownik projektu i główny autor 7 arkuszy „Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000” arkusze: Janów Podlaski, Biała Podlaska, Wierzchlas, Rokitno, Terespol, Drohiczyn i Siemiatycze
 • 2007 -2009 kierownik grantu MNiSW N307 020 32/0544 „Rekonstrukcja zmian klimatu w młodszym czwartorzędzie Tatr Wysokich na podstawie datowań barków lodowcowych”
 • 2010 –2011 kierownik projektu w ramach francusko-polskiego programu POLONIUM -8423/2011 „Climat durant l ́interglaciaire Holstein à partir de sédiments d`un lac en Pologne; Reconstitution à haute resolution temporelle” we współpracy z Université de Paris-Sud, Francja
 • 2010 kierownik projektu Fundacji Alexandra von Humboldta –Niemcy: „Dynamik der Aenderungen des Palaeoklimas und der Palaeoumwelt in dem Zeitabschnitt nach dem Klimatischen Optimum des Masovian = Holsteinian Interglazial (MIS 11).“ Georg-August Universität Göttingen, Niemcy
 • 2010 -2013 kierownik grantu MNiSW N 307 508438 „Porównanie krótkotrwałych zmian klimatu w interglacjale mazowieckim ze współczesnym globalnym ociepleniem”
 • 2011 kierownik projektu Fundacji Alexandra von Humboldta –Niemcy: „Dynamik der Aenderungen des Palaeoklimas und der Palaeoumwelt in dem Zeitabschnitt nach dem Klimatischen Optimum des Masovian = Holsteinian Interglazial (MIS 11)-Zusaezliche untersuchungen” Georg-August Universität Göttingen, Niemcy
 • 2011 –2016 główny wykonawca projektu badawczego NPRH „Katalog grodzisk Warmii i Mazur” Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • 2012 –2015 główny wykonawca grantu NCN, nr 2011/03/B/ST10/06329 „Geochemiczny zapis wahań klimatyczno-środowiskowych interglacjału mazowieckiego w muszlach ślimaka Viviparus diluvianus (Kunth) ze wschodniej Polski” Uniwersytet Warszawski
 • 2011 –2014 główny wykonawca grantu NCN, nr N N307 039940 „Rekonstrukcje środowiskowe i klimatyczne oparte na multidyscyplinarnych badaniach długich sekwencji pyłkowych z dolnego i środkowego plejstocenu Polski” Uniwersytet Jagielloński
 • 2013 –2016 główny wykonawca grantu NCN „Rekonstrukcja zmian klimatu w dorzeczu Nilu w holocenie i ich wpływ na rozwój cywilizacji starożytnego Egiptu” Uniwersytet Warszawski
 • 2014 –2017 główny wykonawca grantu NCN Project 7-03-2014 –6-03-2017 „Model of geological structure, regional key horizons and Middle-Late Pleistocene climate in the southern part of the Polish-Belarusian cross-border area” Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
 • 2014 –2015 kierownik polskiej części projektu w ramach francusko-polskiego programu POLONIUM –“Travertines and Recent Environmental Reconstructions -Southern Poland” we współpracy z Université de Paris-Sud, Francja
 • 2017 – 2021 kierownik projektu NCN „Korelacja faz osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego w Polsce północno – wschodniej z przemianami środowiska przyrodniczego w świetle badań osadów jeziornych” umowa nr UMO-2016/21/B/ST10/03059 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.


Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

Współpraca naukowa międzynarodowa:

 • dr Max L. Coleman, University of Reading, Wielka Brytania
 • dr hab. Jochen Hoefs, Prof. dr hab. Jürgen Schneider, Prof. dr Hans Ruppert, Georg-August Universität Göttingen, Niemcy
 • dr Marek Zreda, University of Arizona w Tucson, USA
 • dr Elisabeth Gibert, dr Alina Tudryn, Université de Paris-Sud, Francja
 • dr Joahim Brauer, Geo Forschungs Zentrum, Potsdam, Niemcy
 • dr Alaa Salem, Kafrelsheikh University, Faculty of Science, Kafrelsheikh, Egipt
 • dr Zhongyuan Chen, East China Normal University, State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research, Shanghai, Chiny
 • dr Abdelfattah Zalat, Tanta University, Faculty of Science, Tanta, Egipt
 • dr José Benavente, University of Granada, Institute of Water Research, Granada, Hiszpania
 • dr Erdal Kosun, Suleyman Demirel University, Isparta, Turcja
 • dr Florent Barbecot, Université du Québec à Montréal, GEOTOP Laboratory, Montreal, Kanada


Osiągnięcia publikacyjne

 • Autor i współautor ponad 200 oryginalnych prac naukowych w znanych czasopismach z dziedziny nauk o Ziemi w tym: artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej, monografiach, materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, jak również recenzje naukowe prac
 • Promotor dwóch doktoratów i kilkudziesięciu prac dyplomowych
 • Recenzent wniosków: profesorskich, habilitacyjnych, doktorskich, recenzent wielu czasopism w tym z listy filadelfijskiej
 • Aktualna baza publikacji dostępna w Bazie Biblioteki PSW i Bazie Biblioteki UW


PEŁNIONE FUNKCJE, CZŁONKOSTWO

 • INQUA, Northeastern African Quaternary Strarigraphy (NAQS-INQUA)
 • European Quaternary Malacologists
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne –Klub Polarny
 • Polskie Towarzystwo Geologiczne
 • Stowarzyszenie Malakologów Polskich
 • Klub stypendystów Fundacji Alexandra von Humboldta
 • Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Economic and Regional Studies”
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Recenzent kilkudziesięciu grantów MNiSW oraz NCN
 • Opiekun naukowy studenckiego koła naukowego „Geoinżynierów”

 

Baranowska Alicja

Przebieg kariery naukowej 

Doktorat: Dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: agronomia. Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, 09/05/2007, Zachwaszczenie i plonowanie ziemniaka odmiany Wiking w warunkach zróżnicowanej uprawy i pielęgnacji.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowe dotyczą bezpieczeństwa żywności, zagadnień związanych z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego w krajobrazie rolniczym, produkcji żywności metodami ekologicznymi. Praca naukowa skupia się w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, dotyczy produkcji roślinnej, koncentruje się nad wpływem metod agrotechnicznych, czynników meteorologicznych i środowiskowych na cechy jakościowe, wielkość plonu i opłacalność uprawy wybranych gatunków roślin. Zainteresowania badawcze dotyczą również problematyki scalania gruntów na terenach wiejskich.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Ekologia i ochrona przyrody, Agroekologia, Szczegółowa uprawa roślin, Uprawa roślin leczniczych i przyprawowych, Alternatywne rośliny warzywnicze i sadownicze, Rolnictwo ekologiczne, Ekofilozofia, Seminarium dyplomowe.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Projekt „PSW – Regionalna Akademia Aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
 2. Projekt „Akademia Miłośników Wiedzy”03.01.00-00-U159/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
 3. Projekt „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” MNiSW/2018/92/DIR/DID.
 4. Projekt ”Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 5. Plonowanie i cechy jakościowe maliny w warunkach stosowania bioregulatorów i herbicydów. Rok 2012/2013 – Grant Nr FG I 20. Fundusz Grantów na Badania Własne Pracowników Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 6. Plonowanie i cechy jakościowe maliny w warunkach stosowania bioregulatorów i herbicydów. Rok 2014 – Grant Nr FG II 9. Fundusz Grantów na Badania Własne Pracowników Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 7. Plonowanie i cechy jakościowe bulw ziemniaka jadalnego (Solanum Tuberosum)
  w warunkach stosowania biostymulatorów i herbicydów.
  Rok 2016 – Grant Nr FG IV 6. Fundusz Grantów na Badania Własne Pracowników Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych Stażach naukowo-dydaktycznych

 1. 23-25.05.2017. Staż szkoleniowy, w ramach programu ERAZMUS+ . Slovak University of Agriulture in Nitra, Faculty of Agrobiology and Ford Resource. Słowacja.
 2. 04-27.04.2018. Staż szkoleniowy,w ramach programu ERAZMUS+ . Utenos Kolegija. Utena. Litwa.
 3. 04.-31.07.2018. Staż naukowy z zakresu produkcji roślinnej w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym.
 4. 05.-17.05.2019. Staż naukowo-dydaktyczny. Uman National University of Horticulture in Uman. Ukraina.

 Osiągnięcia publikacyjne

Dorobek naukowy obejmuje 134 prac naukowych oraz popularno-naukowych, w tym 10 prac IF (łączna wartość IF 8.291). Wartość punktów MNiSW – 1130 pkt. wybrane prace:

 1. Baranowska A., (2019) Influence of pluvio-thermal conditions, growth biostimulators and herbicide on dry matter content and starch in edible potato tubers. Applied Ecology and Environmental Research 17(2):1547-1557.
 2. Zuśka Z., Baranowska A., Skowera B., (2019) Atmospheric air pollution with tropospheric ozone on the example of selected rural villages of the Lubelskie Region.  J. Ecol. Eng.,  20(10):233-240.
 3. Baranowska A., Mystkowska I., Zarzecka K., Radwańska K., (2019) Impact of growth biostimulators and herbicide on the content of ascorbic acid in edible potato tubers (Solanum tuberosum). Applied Ecology and Environmental Research 17(2):2105-2118.
 4. Baranowska A., Mystkowska I. (2019) The effect of growth biostimulators and herbicide on the content of sugars in tubers of edible potato (Solanum tuberosum). Applied Ecology and Environmental Research 17(2):3457-3468.
 5. Baranowska A., Zarzecka K., Rudzki Z., (2019): The proces of land consolidation as the element of arranging rural space on the example of the Łubka and Zaliszcze villages. J. Ecol. Eng 20(1):9-15.
 6. Rogoźnicki D., Kondracki S., Baranowska A., (2018): Common Agricultural Policy as a Determinant of Transformation in Polish Agriculture. W: Proceedings of the 2018 International Scientific Conference „Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy”, Warsaw, 7-8 June 2018, No 1/ed. Jarosław Gołębiewski. Faculty of Economic Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW: 168-174. 26.
 7. Baranowska A., Radwańska k., Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., (2015): Właściwości prozdrowotne owoców maliny właściwej (Rubus idaeus), Problemy Higieny i Epidemiologii, T. 96( 2): 406-409.

 

Andrzejuk Wojciech

 • admin 

Przebieg kariery naukowej
Magisterium: Dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budownictwo, specjalność: geotechnika; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 2011, Monitoring remontowanej śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim.
Magisterium: Dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budownictwo, specjalność: inżynieria komunikacyjna; Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, 2013, Wprowadzanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i jego zastosowanie do drogi powiatowej Mińsk Mazowiecki – Jakubów”.
Przewód Doktorski:
Dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budownictwo; Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, otwarcie przewodu doktorskiego: 06/06/2018, Kształtowanie adhezji pomiędzy asfaltem i kruszywem w funkcji trwałości mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zainteresowania badawcze
Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem technologii materiałów i nawierzchni drogowych, mieszanek mineralno-asfaltowych, technologii betonu oraz nowych materiałów budowlanych.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Realizacja grantu na badania własne w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pt. „Analiza możliwości zastosowania recyklingowych kruszyw pochodzących z rozdrobnienia odpadowych materiałów ceramicznych do mieszanek mineralno-asfaltowych służących do budowy nawierzchni dróg” finansowanego ze środków PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, okres realizacji: czerwiec 2016 – marzec 2018
 2. Wykonawca i realizator projektu badawczego Inkubator Innowacyjności + pt. „Analiza możliwości zastosowania recyklingowych kruszyw pochodzących z rozdrobnienia odpadowych materiałów ceramicznych do mieszanek mineralno-asfaltowych służących do budowy nawierzchni dróg” finansowanego ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników B + R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4), okres realizacji: czerwiec 2017 – czerwiec 2018,
 3. Realizacja grantu na badania własne w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pt. „Użycie rozdrobnionych, wyeksploatowanych bocznych szyb samochodowych jako kruszywa do betonów cementowych” finansowanego ze środków PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, okres realizacji: październik 2018 – maj 2019,
 4. Wykonawca w projekcie LIDER pt. „Zastosowanie funkcjonalnych struktur zeolitowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w procesie spieniania asfaltu”, Nr LIDER/5/0013/L-9/17/NCBR/2018,
 5. Realizacja projektu badawczego w ramach funduszu rozwoju nauki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pt. „Modyfikacja właściwości zapraw wapienno-cementowych nano i mikropęcherzykami wypełnionymi zamkniętym gazem”, okres realizacji: marzec 2020 – obecnie.

Osiągnięcia publikacyjne

 1. Andrzejuk, D. Barnat-Hunek, R. Siddique, B. Zegardło, G. Łagód: “Application of Recycled Ceramic Aggregates for the Production of Mineral-Asphalt Mixtures”. Materials, 2018, 11, 658
 2. Andrzejuk, D. Barnat-Hunek, S. Fic, J. Styczeń: Wettability and Surface Free Energy of Mineral-Asphalt Mixtures with Dolomite and Recycled Aggregate”. IOP Material Science and Engineering
 3. Barnat-Hunek, J. Góra, W. Andrzejuk, G. Łagód: “The Microstructure-Mechanical Properties of Hybrid Fibres-Reinforced Self-Compacting Lightweight Concrete with Perlite Aggregate”, Materials 1093 (11) 2018
 4. Szeląg, B. Zegardło, W. Andrzejuk„The Use of Fragmented, Worn-Out Car Side Windows as an Aggregate for Cementitious Composites”; Materials 1467 (12) 2019
 5. Andrzejuk, D. Barnat-Hunek, J. Góra – „Physical Properties of Mineral and Recycled Aggregates Used to Mineral-Asphalt Mixtures”, Materials 3437 (12) 2019
 6. Andrzejuk, A. Szewczak, S. Fic, G. Łagód – „Wettability of Asphalt Concrete with Natural and Recycled Aggregates from Sanitary Ceramics”, Materials 3799 (13) 2020