Przejdź do treści
Strona główna » Ciekanowski Zbigniew

Ciekanowski Zbigniew

Ciekanowski Zbigniew (no photo)

dr hab. prof. uczelni (ORCID: 00000-0002-0549-894X)

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina Nauki Wojskowe, dyscyplina ekonomika bezpieczeństwa, 2005 r. Akademia Obrony Narodowej, Wydział Strategiczno-Obronny, Instytut Ekonomii i Logistyki

Habilitacja: Dziedzina Nauki Społeczne, dyscyplina nauki o bezpieczeństwie, 2014 r. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem kryzysowym i szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Doświadczenie pracy dydaktycznej w kilkunastu ośrodkach naukowych krajowych i zagranicznych, poparte praktyką działania w resorcie obrony narodowej (dowódca pułku, Szef Oddziału w Sztabie Generalnym).

Zajęcia w obszarze bezpieczeństwa:

zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa, współczesny terroryzm, zagrożenia asymetryczne, katastrofy i terroryzm, podstawy metodyki oceny zagrożeń kryzysowych, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, ochrona informacji niejawnych i danych osobowych, logistyka w zarządzaniu kryzysowym, teorie bezpieczeństwa.

Zajęcia w obszarze zarządzania:

podstawy zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie strategii kapitału ludzkiego, strategiczne zarządzanie zasobami pracy, motywowanie i wynagradzanie zasobów pracy, zarządzanie zmianą w organizacji.

Zajęcia w obszarze ekonomii: rynki finansowe, mikroekonomia, gospodarka regionalna, polityka gospodarcza.

Promotorstwo prac doktorskich, magisterskich, licencjackich.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Logistyka w realizacji wparcia społecznego osób znajdujących się na terenie działań zbrojnych międzynarodowy projekt naukowo-badawczym Fundacji im. Ojca Werenfrieda; środki zlecone KPRM (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), 2018 r.
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych udział w projekcie badawczym Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, 2017 r.
 3. Bezpieczeństwo Państwa w obliczu współczesnych zagrożeń – udział w projekcie badawczym Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017 r.


Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

 1. Udział w grancie międzynarodowym prowadzonym w Preszowskim Uniwersytecie w Preszowie (Słowacja) 2018-2020
 2. Logistyka w realizacji wparcia społecznego osób znajdujących się na terenie działań zbrojnych — międzynarodowy projekt naukowo-badawczym Fundacji im. Ojca Werenfrieda; środki zlecone KPRM (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów); kierownik projektu: dr hab. Z. Ciekanowski, zastępca kierownika projektu: ks. prof. dr hab. T. Bąk, czas trwania projektu 01.03.2018-31.12.2018 r.
 3. Bezpieczeństwo Państwa w obliczu współczesnych zagrożeń – udział w projekcie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; środki własne; kierownik projektu: dr hab. H. Wyrębek, czas trwania projektu 0,5 roku; 02.04.2017-01.10.2017 r.
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych — udział w projekcie badawczym Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej; środki własne; kierownik projektu: dr hab. Z. Ciekanowski, czas trwania projektu 0,5 roku; 02.02.2017-01.10.2017


Działalność organizacyjna w środowisku naukowym

 • ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
 • profesor wizytujący w Brzeskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Brześciu;
 • członek komisji Instytutowy Zespół ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu;
 • Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich — Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.


Osiągnięcia publikacyjne

 1. Ciekanowski, S. Krysiński, Zarządzanie kryzysowe w Polsce w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych jako sposób umacniania bezpieczeństwa państwa, PWST-E, Jarosław 2014.
 2. Bąk, Z. Ciekanowski (red.), Bezpieczeństwo regionalne gwarantem rozwoju zasobów ludzkich, PWST-E w Jarosławiu, Jarosław 2015.
 3. Wojciechowska-Filipek, Z. Ciekanowski, Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni Jednostki – Organizacji – Państwa, DTP: CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2016.
 4. Bąk, Z. Ciekanowski, J. Nowicka (red.), Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, PWST-E w Jarosławiu, Jarosław 2016.
 5. Социально-экономические механизмы управления в  условиях кризиса: сборник статей в двух частях/ науч. ред. д.э.н., проф. Н.Ю. Псаревой, д. н, проф. Збигнева Цекановского (Польша), д.т.н.. профессора Ю.Н.Павлючука (Белоруссия), отв. за вып. к.э.н., доц. О.Н. Кондрашина. Ч.2 – М.: ИД «АТиСО», 2016.
 6. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa  w obliczu współczesnych zagrożeń, Wyd. UPH w Siedlcach, Siedlce 2017.
 7. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek,  Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych,  DTP: CeDeWu Sp. z o.o.  Warszawa 2017.
 8. МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, pедакционная  коллегия: Н.Ю. Псарева, З. Цекановский , Ю.Н. Павлючук, АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, Москва-2018.
 9. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ, науч. ред. Н.Ю. Псарёва, З. Цекановски, Ю.Н. Павлючук, И.В. Рожкова, О.Н. Кондрашина, АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, Москва 2019.
 10. Ciekanowski, Podstawy zarządzania bezpieczeństwem państwa, PWSTE, Jarosław 2019.

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 00

Email: z.ciekanowski@dyd.akademiabialska.pl