Przejdź do treści
Strona główna » Gałecka Agnieszka

Gałecka Agnieszka

Gałecka Agnieszka (no photo)

dr (ORCID: 0000-0002-7603-8086)

Wydział Nauk Ekonomicznych

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia, specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, 12/06/2012, Płynność finansowa a sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolniczych z województwa lubelskiego.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze mieszczą się w kilku zakresach tematycznych. Początkowo koncentrowały się w obszarze ekonomiki i finansów gospodarstw rolniczych. Prace badawcze i będące ich efektem publikacje naukowe można sklasyfikować w następujących nurtach tematycznych: płynność finansowa gospodarstw rolniczych a ich sytuacja ekonomiczna; rentowność i kosztochłonność gospodarstw rolniczych, efektywność gospodarstw rolniczych w zależności od typu rolniczego, wielkości ekonomicznej oraz lokalizacji. W ostatnich latach zainteresowania naukowe poszerzono o nowe kwestie badawcze obejmujące zagadnienia płynności finansowej, zadłużenia i ogólnej stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak również wpływu kapitału lokalnego na sytuację finansową tychże jednostek.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Rachunkowość, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, biznesplan, planowanie strategiczne i biznesplan, międzynarodowe standardy rachunkowości, kontrola i audyt wewnętrzny, audyt i controlling, analiza trendów biznesowych, seminarium dyplomowe (licencjackie).

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Koordynator projektu badawczego pt. „Płynność finansowa i zadłużenie peryferyjnie zlokalizowanych jednostek samorządu terytorialnego w zmiennych warunkach otoczenia” (2018-2019)
 2. Wykonawca projektu badawczego pt. „Finansowanie podmiotów gospodarczych, organizacji i samorządów terytorialnych” (2018-2019)
 3. Wykonawca projektu badawczego finansowanego z funduszu rozwoju nauki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pt. „Wpływ kapitału lokalnego na stabilność finansową samorządów „liliputów” makroregionu Polski Wschodniej” ( 2020-2021)
 4. Współautor skryptu „Zarządzanie Finansami” w ramach projektu „Liga Młodych Przedsiębiorców” (projekt realizowany w 2019 r. z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej)
 5. Członek zespołu zarządzającego projektem „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” (1.07.2018-30.06.2019) oraz zespołu zarządzającego projektem „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” (1.10.2019-31.12.2019)
 6. Uczelniany opiekun praktyk pilotażowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Szkołach Zawodowych” (projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)
 7. Koordynator studiów podyplomowych „Rachunkowość i Audyt Finansowy” (od 2014 do chwili obecnej).


Osiągnięcia publikacyjne

 1. Gałecka A., 2012: Rentowność majątku a płynność finansowa gospodarstw rolniczych w województwie lubelskim. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 99, s. 61-75.
 2. Gałecka A., 2015: Zakres rachunkowości rolniczej w Polsce. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, R.19, nr 3, s. 97-108.
 3. Gałecka A., 2015: The processes of consolidation and efficitiveness of comercial banks in the years 2008-2013. Olsztyn Economic Journal, t. 10, nr 2, s. 173-184.
 4. Gałecka A., Pyra M., 2016: Zadłużenie gospodarstw rolniczych w Polsce w latach 2010-2013. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów i Agrobiznesu. T.18, z. 2, s. 89-94.
 5. Gałecka A., 2017: Efektywność gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2012-2015 w zależności od ich wielkości ekonomicznej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów i Agrobiznesu. T.19, z. 5, s. 65-71.
 6. Gałecka A., Cyburt A, 2019: Poziom zadłużenia w ocenie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego. Stan i perspektywy rozwoju sektora finansów publicznych, red. nauk. Iwona Kowalska, Anna Wasilewska, Wydawnictwo SGGW, s. 33-42.
 7. Cyburt A., Gałecka A. 2019: Metoda wskaźnikowa w ocenie płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa lubelskiego. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 21(70), s. 33-41
 8. Gałecka A., Cyburt A., 2019: Financial liquidity management in local government units of the Eastern Poland macroregion. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agrobusiness Economists. 21, no. 4, p. 136-144.
 9. Cyburt A., Gałecka A., 2020: Rola nadwyżki operacyjnej w budowaniu stabilności finansowej i potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 23(72), s. 72-32.

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 w. 254

Email: a.galecka@dyd.akademiabialska.pl