Przejdź do treści
Strona główna » Guzal-Dec Danuta

Guzal-Dec Danuta

Guzal-Dec Danuta (no photo)

dr hab. prof. PSW (ORCID: 0000-0002-2143-1649)

Wydział Nauk Ekonomicznych

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, 2008 r., Konkurencyjność jednostek terytorialnych na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego

Habilitacja: Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia; Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  Wydział Nauk Ekonomicznych, 2017r., Samorząd gminny w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze ekonomiki rozwoju lokalnego i regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich w regionach peryferyjnych. Obejmują głównie problemy i zagadnienia takie jak:

 • konkurencyjność terytorialna gmin wiejskich,
 • lokalna polityka zrównoważonego rozwoju na obszarach chronionych,
 • konkurencyjność przyrodnicza gmin przyrodniczo cennych w aspekcie polityki konkurowania władz samorządowych,
 • podejście oddolne w rozwoju lokalnym. Znaczenie Inicjatywy LEADER w rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, a w tym w rozwijaniu innowacji społecznych,
 • teoretyczny i praktyczny wymiar koncepcji smart villages.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

18-letnie doświadczenie dydaktyczne. Prowadzenie zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych oraz w uczelniach zagranicznych. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach: zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość z przedmiotów: mikroekonomia, makroekonomia, polityka ekonomiczna, samorząd terytorialny, polityka ekologiczna, konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego, międzynarodowe stosunki gospodarcze, strategia rozwoju gminy, handel zagraniczny, seminariów licencjackich i magisterskich.

Projekty dydaktyczno-badawcze

Realizacja grantów zewnętrznych:

 1. „Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski” – projekt badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NR 11 001204, realizowany w okresie 5.05.2008 do 4.05.2011 przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, charakter udziału – wykonawca projektu.
 2. „Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego” – projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki z zakresu badań podstawowych SONATA nr 2011/01/D/HS4/03927, projekt realizowany w okresie 20.12.2011 do 19.12.2015 przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, charakter udziału – kierownik i główny wykonawca projektu.


Realizacja grantów wewnętrznych:

 1. „Koncepcja inteligentnego rozwoju wsi, miast i regionów” – projekt badawczy finansowany ze środków przyznanych na działalność statutową Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW w Białej Podlaskiej w 2017 r., charakter udziału – wykonawca.
 2. „Rezyliencja gmin miejsko-wiejskich w Polsce. Operacjonalizacja, pomiar, diagnoza mechanizmów adaptacyjnych” –  projekt badawczy nr PB 4/2020 finansowany z Funduszu Rozwoju Nauki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, charakter udziału – kierownik.


Członkostwo w organizacjach naukowych:

 1. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, od 2013 r. do obecnie, członek.
 2. European Asocciation of Agricultural Economists (EAAE) od 2016 r. do obecnie, członek.
 3. Regional Studies Association Sekcja Polska od 2016 r. do obecnie, członek.


Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych:

Szent Istvan University, Institute of Regional Economics and Rural Development Faculty of Economics and Social Sciences – współpraca od 20.12.2016 roku.


Wybrane osiągnięcia publikacyjne

 1. The potential of smart development of urban-rural communes in peripheral region (a case study of the Lublin Region, Poland), Miscellanea Geographica, 2019, Vol. 23, issue 2, p. 85-91, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Łukasz Jan Zbucki.
 2. Koncepcja inteligentnego rozwoju lokalnych jednostek terytorialnych na obszarach wiejskich regionu peryferyjnego na przykładzie województwa lubelskiego, Wieś i Rolnictwo, 2018, Nr 2 (179), s. 247-279, Magdalena Zwolińska-Ligaj, Danuta Guzal-Dec, Mieczysław Adamowicz.
 3. Strategie rozwoju gminy jako narzędzia zarządzania rozwojem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wschodnich regionów peryferyjnych Polski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 20, z. 6/2018, s. 83-89, Danuta Guzal-Dec.
 4. The impact of LEADER Programme on entrepreneurship and employment in the context of multifunctionality of rural areas. A case study of UE peripheral region (Lublin voivodeship, Poland), 160th EAAE Seminar „rural Jobs and the CAP”, Warsaw, Poland, December 1-2, 2016, European Association of Agricultural Economists, 2016, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
 5. Natura 2000 w województwie lubelskim – bariera czy wykorzystana szansa rozwoju samorządów gminnych?, Wieś i Rolnictwo, Nr 3 (172)/2016, s. 87-109, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
 6. Samorząd gminny w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, Monografie i Rozprawy, nr 4, Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska, Biała Podlaska 2015, Danuta Guzal-Dec.
 7. Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, Monografie i Rozprawy, nr 6, Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska, 2015, Danuta Guzal-Dec, Agnieszka Siedlecka, Magdalena Zwolińska-Ligaj.
 8. Możliwości wdrażania koncepcji neoendogenicznego rozwoju wobec problemów rozwojowych obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (62)/2015, s. 98-113, Danuta Guzal-Dec.
 9. Evaluation of rural development processes in the Lublin region using similarity measures: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomia 2013, nr 292, s. 143-153, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
 10. Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego, Rocznik Ochrona Środowiska 2013, T. 15, nr 3, s. 2925-2941, Danuta Jolanta Guzal-Dec, IF: 0,806.

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 64

Email: d.guzal-dec@dyd.akademiabialska.pl