Przejdź do treści
Strona główna » Kubińska Zofia

Kubińska Zofia

Kubińska Zofia (no photo)

dr (0000-0002-9127-3439)

Wydział Nauk o Zdrowiu

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki o kulturze fizycznej, AWF Warszawa, Struktura koordynacji ruchowej kobiet w zależności od grupy wieku.


Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą: promocji zdrowia, fizjoprofilaktyki, aktywności fizycznej, zdrowia duchowego i prokreacyjnego, rodzicielstwa-(ojcostwo), osób starszych, aktywności fizycznej osób chorych na cukrzycę, zachowań zdrowotnych, potrzeb zdrowotnych.


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe (licencjacie), zdrowie publiczne, fizjoprofilaktyka kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, dydaktyka fizjoterapii, promocja zdrowia osób starszych, metodologia badań naukowych, kinezygerontoprofilaktyka, propedeutyka kultury fizycznej.

Projekty dydaktyczno-badawcze

  1. Realizacja projektu badawczego pt. „Struktura sprawności fizycznej i metody jej oceny”. Problem Węzłowy 10,7 – „Optymalizacja systemu kultury fizycznej jako podstawy kształcenia zdrowia i sprawności fizycznej”, pod kierunkiem prof. dra hab. Stefana Pilicza – AWF Warszawa. Praca zakończona rozprawą doktorską.
  2. Realizacja projektu pt. „Społeczne uwarunkowania udziału w turystyce i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych z terenów wschodniej Polski”. Problem badawczy realizowany przez Instytut Turystyki i Rekreacji, Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, finansowany przez PFRON.

 

Staż w zagranicznym ośrodku naukowym

Narodowy Białoruski Uniwersytet Kultury Fizycznej w Mińsku – wygłoszono wykłady na temat: 1.Здоровье с многомерной точки зрения, 2.Образ жизни важнейшим  фактором, влияющим на здоровье, 3.Отношение к здоровью, 4 Здравоохранение в семье.

Osiągnięcia publikacyjne

  1. Koordynator edukacji zdrowotnej w szkole w opinii nauczycieli wychowania fizycznego Zofia Kubińska, 2013 r. Seria „Monografie i Rozprawy” Nr 1, Wydawnictwo Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, s.134, ISBN: 978-83-61044-98-7, 20 pkt MNiSW
  2. Usage of leisure time by disabled males and females from the Lublin Region. Zofia Kubińska, Barbara Bergier, Józef Bergier, 2013Annals of Agric cultural and Environmental Medicine Vol 20, No 2, 341-345. Impact factor -3,060 , pkt. MNISW-25
  3. Modelowe ujęcie potrzeb zdrowotnych realizowanych przez aktywność fizyczną w całożyciowej edukacji zdrowotnej, Kubińska Zofia, Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2017, nr 3 (98), 128—134, p-ISSN: 1507-6563
  4. Preventive Physical Therapy as a Health Need and Service. Theoretical Background. Kubińska Zofia, Zaworski Kamil, Fizjoterapia Polska 2018; 2: 58-68.
  5. Fizjoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych w świadomości i zachowaniach zdrowotnych studentów kierunków medycznych PSW w Białej Podlaskiej, Kubińska Zofia, Zaworski Kamil, Fizjoterapia Polska 2019; 2: 130-140.
  6. Efekty zdrowotne aktywności fizycznej osób starszych, Kubińska Zofia, Pańczuk Anna, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2019, nr 3 (106), 51—61, p-ISSN: 1507-6563
  7. Physical activity in primary and secondary physioprophylaxis. Kubińska Zofia, Zaworski Kamil, Mysula Igor, Pocztarska-Głos Agata. Health Problems of Civilization 2020; 14(1): 34-42
  8. Aksjologiczne wsparcie kompetencji zawodowych promotora zdrowia przez nauczanie Jana Pawła II na temat istoty zdrowia duchowego człowieka, Kubińska Zofia, Konowaluk-Nikitin Helena, Pańczuk Anna, Kubińska Joanna, Rozprawy Społeczne 2020, T. 14, nr 2, s. 128—137, p-ISSN: 2081-6081 e-ISSN: 2657-9332

 

Contact

Phone: +48 83 344 69 14

Email: z.kubinska@dyd.akademiabialska.pl