Przejdź do treści
Strona główna » Kuźmicki Marek

Kuźmicki Marek

Kuźmicki Marek (no photo)

dr (ORCID: 0000-0002-0581-9600)

Wydział Nauk Ekonomicznych

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Doktor  nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 18/06/2009, Wpływ otoczenia instytucjonalno-systemowego na rozwój przedsiębiorstw turystycznych w województwie lubelskim

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na instytucjonalno-systemowych uwarunkowaniach rozwoju przedsiębiorstw turystycznych. Najnowszy obszar zainteresowań dotyczy rynku outsourcingu procesów biznesowych, a w szczególności: znajomości sposobu funkcjonowania centrów outsourcingu procesów biznesowych przez kadrę menadżerską średnich i dużych przedsiębiorstw; świadomości korzyści wynikających ze współpracy między centrami outsourcingu procesów biznesowych oraz średnimi i dużymi przedsiębiorstwami; wpływu pandemii koronowirusa na poziom zainteresowania średnich i dużych przedsiębiorstw usługami przedsiębiorstw sektora BPO w zakresie księgowości, finansów, obsługi klienta, HR i IT; gotowości średnich i dużych przedsiębiorstw do digitalizacji oraz pracy zdalnej przy współpracy z centrami BPO; stosowanych w ostatnich latach przez średnie i duże przedsiębiorstwa, form i kanałów komunikacji z dostawcami (kontrahentami) oraz wpływu pandemii koronowirusa na zmiany w zakresie: celów, treści przekazu, częstotliwości, form komunikacji oraz doboru określonych kanałów komunikacji.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Mikroekonomia, podstawy zarządzania, planowanie i zarządzanie marketingowe.

Projekty dydaktyczno-badawcze

  1. Zastępca kierownika w projekcie „Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich” finansowanego ze środków PFRON (Umowa nr 3/4/WRP/B/08 o finansowaniu projektu badawczego),
  2. Kierownik projektu „Między szkołą wyższą a etatem” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju , Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, umowa o dofinanoswanie nr POWR 03.01.00-00-K153/16,
  3. Kierownik projektu „Kadry dla biznesu” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju , Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, umowa o dofinanoswanie nr 03.01.00-00-O009/19.


Wybrane osiągnięcia publikacyjne

  1. Aspiracje zawodowe przedsiębiorców a instytucjonalno-systemowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw turystycznych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 95, s. 113-123.
  2. Aktywność lubelskich władz samorządowych w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych i noclegowych – ocena stanu obecnego i pożądanego przez przedsiębiorców, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 166-171.
  3. Motywy i bariery zakładania działalności gospodarczej na rynku usług gastronomicznych i noclegowych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 1, s. 123-128.
  4. Institutional and systemic barriers to the development of gastronomic and accommodation enterprises in Lublin province, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, 2015, Vol. 49, No 1, s. 53-61.
  5. Aktywność instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i turystyki w województwie lubelskim, Kwartalnik Celny, 2016, nr 1-2 (21-22), s. 2-28.
  6. Modern information and communication technologies in the market of hotel services, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, 2019, Vol. 53, No 1, s. 39-48.

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 00 w. 232

Email: m.kuzmicki@dyd.akademiabialska.pl

Website: ORCID: 0000-0002-0581-9600