Przejdź do treści
Strona główna » Marchel Joanna

Marchel Joanna

Marchel Joanna (no photo)

dr (ORCID: 0000-0003-3748-5219)

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Przebieg kariery naukowej

Doktor nauk humanistycznych: dyscyplina naukowa: nauki polityczne, rok nadania: 1988 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa. Tytuł rozprawy: Wartości i wzorce polskiej kultury politycznej w programach i podręcznikach historii dla szkół średnich z lat 1945 -1980.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze pedagogiki przedszkolnej  i wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gotowości szkolne oraz uwarunkowań  rozwoju dzieci w środowisku szkolnym i rodzinnym. W obszarze zainteresowań pozostają także zagadnienia związane ze zmianami systemowymi i programowymi zachodzącymi w oświacie w Polsce po 1990 roku. Przedmiotem zainteresowań badawczych jest również  rozwój zawodowy nauczycieli w kontekście przemian zachodzących we współczesnej szkole.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Prowadzone przedmioty aktualnie na kierunku Pedagogika: Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, Projektowanie, monitorowanie i ewaluacja procesu dydaktyczno-wychowawczego, Rozwój zawodowy nauczyciela. Prowadzone przedmioty w przeszłości  na kierunkach: Pedagogika, Bezpieczeństwo Narodowe, Ekonomia, Zarządzanie: Socjologiczne podstawy wychowania i kształcenia, Bezpieczeństwo kulturowe państwa, Kompetencje społeczne, Zarządzanie oświatą, Seminarium dyplomowe. Prowadzone  na Studiach Podyplomowych nadających kwalifikacje pedagogiczne: Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, Rozwój zawodowy nauczycieli, Dydaktyka przedmiotów humanistycznych.

Projekty dydaktyczno-badawcze

Projekty badawcze sfinansowane ze środków na utrzymanie potencjału badawczego uczelni: Członek projektu nr S/2/18 pt. ,,Diagnoza rozwoju dziecka w zakresie postrzegania w aspekcie gotowości szkolnej”. Badania zrealizowano w 2018 r. we współpracy z Wydziałem Zamiejscowym   AWF w Białej Podlaskiej w Regionalnym Ośrodku Badań w pracowni psychomotoryki i za zgodą  Komisji Bioetycznej. Członek projektu  nr PB/24/2020, pt.,, Diagnoza aktywności ruchowej uczniów klas I-III szkoły podstawowej w czasie spędzonym w szkole”, projekt zrealizowano w 2020 roku.

Osiągnięcia publikacyjne

 1. Preferences for studying foreign languages among pupils of selected primary schools located in the borderland Poland and Belarus,/Stanisława Nazaruk, Joanna Marchel/ W: INTED2019: 13th International, Technology, Education and Development Conference, 11-13 March, 2019, Valencia (Spain) / ed. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Miejsce wydania: Valencia. Rok wydania: 2019, Seria: INTED Proceedings, 2340-1079, strony zajęte przez pracę: p. 7987-7994, ISBN: 978-84-09-08619-1. (WoS)
 2. Diagnoza kompetencji zawodowych oraz potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, autor: Stanisława K. Nazaruk,Joanna Marchel, Tytuł czasopisma: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce,2019 Vol. 14, nr 2 (52), s. 55-76, DOI: 10.35765/eetp.2019.1452.04.
 3. Rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie ćwiczeń z geometrii, autor: Stanisława K. Nazaruk, Joanna Marchel, Tytuł czasopisma: Przegląd Pedagogiczny,2019,nr  s.185-199, URI: http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6464.
 4. Edukacja przedszkolna w Polsce-od transformacji ustrojowej do współczesności, autor: Stanisława K. Nazaruk, Joanna Marchel, Ewa Tokarewicz, Tytuł czasopisma: Chowanna, 2019,T.1(52), s.193-210,DOI: 10.31261/CHOWANNA.2019.52.14.
 5. The level of physical activity of children in kindergarten in the light of selected individual factors, autor: Stanisława K. Nazaruk, Joanna Waszczuk, Joanna Marchel, Helena Konowaluk-Nikitin, Tytuł czasopisma: Problems of Education in the 21st century, 2018,Vol.76, No.1, p. 57-68,URL:http://oaji.net/articles/2017/457-1519988124.pdf, (Scopus).
 6. Gotowość szkolna dzieci wyniki badań z wybranych przedszkoli z terenu Białej Podlaskiej, autor: Stanisława Nazaruk, Joanna Marchel, Wydawnictwo PSW JPII, 2016, ISBN: 978-83-6488117-6, ss.109.
 7. Kanon kształcenia ogólnego w podstawie programowej dla szkół ogólnokształcących – aspekt porównawczy, autor:Joanna Maria Marchel, Stanisława Nazaruk, Ewa Tokarewicz/, W: Teraźniejszość i przyszłość edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybrane problemy : monografia wieloautorska / red. nauk. Anna Klim-Klimaszewska, Eva Šmelová. Miejsce wydania: Siedlce. Wydawca: AKKA, rok wydania: 2018, strony zajęte przez pracę: ss. 109-120, ISBN: 978-83-948104-7-4.
 8. Preferencje i wartości życiowe młodzieży studenckiej w perspektywie globalnych zmian społecznych, autor: Joanna Maria Marchel, Stanisława Nazaruk/, W: Indywidualistyczny i wspólnotowy obraz kształcenia dorosłych w świecie – teraźniejszość i perspektywy: monografia wiel./ red.  nauk. Leszek Ploch, Małgorzata Myszka, Aneta Niewęgłowska, Małgorzata Wiśniewska. Wydawca: Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2018, s. 227-240.
 9. Opinia rodziców o gotowości szkolnej dzieci w zakresie czytania i pisania – przykłady z praktyki pedagogicznej. Parents’ opinion on school readiness of children for reading and writing – examples of pedagogical practice, autor: Stanisława Katarzyna Nazaruk, Joanna Maria Marchel. Tytuł czasopisma:Rozprawy Społeczne,2019, T. 13, nr 3, s. 127—136.
 10. Wprowadzenie w świat wartości dziecka w wieku przedszkolnym, autor: Stanisława Katarzyna Nazaruk, Joanna Maria Marchel, Ewa Tokarewicz. W: Wartości – człowiek – wychowanie. Aksjologia w europejskich systemach edukacyjnych, /red. nauk. Martyna Czarnecka, Stanisław Dziekoński, Aleksandra Gralczyk, Jarosław Michalski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW w Warszawie, 2019.
 11. The perception of geometric figures by children in pre-school age, autor: Stanisława Katarzyna Nazaruk, Joanna Maria Marchel, Starzak Marcin. In: ICERI2018 Proceedings 11th International Conference of Education, Research and Innovation November 12th-14th, 2017 – Seville, Spain b e f c, edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres,Seville : IATED Academy, 2018.

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 00

Email: j.marchel@dyd.akademiabialska.pl