Przejdź do treści
Strona główna » Nazaruk Stanisława

Nazaruk Stanisława

Nazaruk Stanisława (no photo)

dr (ORCID: 0000-0001-5620-3980)

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Przebieg kariery naukowej

Doktor nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa: Pedagogika; Instytut Badań Edukacyjnych  w Warszawie, rok nadania-2005. Tytuł rozprawy doktorskiej: Umiejętności informatyczne absolwentów szkół podstawowych. Promotor przewodu doktorskiego: prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski. Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań rozwijania umiejętności i rozwoju dzieci w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: seminarium dyplomowe (magisterskie),wcześniej na kierunku pedagogika, podstawy edukacji matematycznej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna. Na kierunku pedagogika: pedagogika szkolna. Na kierunku filologia angielska: pedagogika przedszkolna i szkolna.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Realizacja projektu pt. ,,Wychowanie przedszkolne – studia podyplomowe dla nauczycieli” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4., na podstawie umowy o dofinansowanie nr 155 POKL.09.04.00-06-002/08-00, realizowany w latach: 2009-2010, pełniona funkcja – koordynator  merytoryczny projektu.
 2. Realizacja projektu pt. ,,Edukacja wczesnoszkolna z podstawami logopedii” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4.,na podstawie umowy o dofinansowanie nr 424/POKL.09.04.00-06-020/10-00, realizowany w latach: 2011-2012, pełniona funkcja -kierownik projektu.
 3. Realizacja projektu pt. ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, (numer umowy o dofinansowanie MNISW/2016/DIR/669/PWSZ1), pełniona funkcja uczelniany opiekun praktyk pilotażowych na kierunku pedagogika, realizowany w latach:2016-2018.
 4. Realizacja projektu pt. ,,Z myślą o wszystkich” w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie:3.5Kompleksowe programy szkół wyższych. Nr naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19.Okres realizacji wniosku: od 2020-08-01 do 2023-09-30. Przygotowanie i realizacja modułu na kierunku pedagogika.


Projekty badawcze sfinansowane ze środków na utrzymanie potencjału badawczego uczelni:        

 1. Kierownik projektu nr S/2/17, pt. ,,Aktywność fizyczna dzieci w wieku 5-6 lat w różnych typach przedszkoli”. Projekt realizowany w 2017 roku wspólnie z Uniwersytetem im. Lesi Ukrainki w Łucku.
 2. Kierownik projektu nr S/2/18 pt. ,,Diagnoza rozwoju dziecka w zakresie postrzegania w aspekcie gotowości szkolnej”. Badania zrealizowano w 2018 r. we współpracy z Wydziałem Zamiejscowym  AWF w Białej Podlaskiej w Regionalnym Ośrodku Badań w pracowni psychomotoryki i za zgodą Komisji Bioetycznej.
 3. Kierownik projektu nr PB/24/2020, pt.,, Diagnoza aktywności ruchowej uczniów klas I-III szkoły podstawowej w czasie spędzonym w szkole”, projekt zrealizowano w 2020 roku.


Staże naukowe

 1. Staż naukowy od 03.04.2017 r. do 03.06.2017 r. na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w Katedrze Edukacji Nauczycielskiej w Pracowni Wychowania Przedszkolnego. Opiekun  naukowy stażu prof. ndzw. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska.
 2. Staż naukowy od 23.09.2019 r. do 30.11.2019 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Nauk Społecznych w  Katedrze  Wczesnej Edukacji. Opiekun  naukowy stażu dr hab. Małgorzata Suświłło prof. UWM.


Osiągnięcia publikacyjne

 1. ,,Diagnosis of the Mathematical Skills of Children from Polish Kindergartens and Its Importance for Geometric Shape Recognition”, autor: Stanisława K. Nazaruk, Tytuł czasopisma: Early Childhood Education Journal, 48, Issue:4, July 2020, p.463-472, DOI:10.1007/s10643-019-01005-8,(Impact Factor:1,135,Scopus).
 2. ,,Diagnoza kompetencji zawodowych oraz potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”, autor: Stanisława K. Nazaruk, Joanna Marchel, Tytuł czasopisma: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce,2019 Vol. 14, nr 2 (52), s. 55-76, DOI: 35765/eetp.2019.1452.04.
 3. ,,Rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie ćwiczeń z geometrii”, ”, autor: Stanisława K. Nazaruk, Joanna Marchel, Tytuł czasopisma: Przegląd Pedagogiczny,2019,nr 1, s.185-199, URI: http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6464.
 4. ,,Poziom rozwoju grafomotorycznego u dzieci 5-letnich w aspekcie gotowości do podjęcia nauki pisania”, autor: Stanisława K. Nazaruk, Ewa Tokarewicz, Anna Klim-Klimaszewska, Tytuł czasopisma:Roczniki Pedagogiczne, 2019,T.11, nr 2, s.133-147, DOI: 18290/rped.2019.11.2-0.
 5. ,,Edukacja przedszkolna w Polsce-od transformacji ustrojowej do współczesności”, autor: Stanisława K. Nazaruk, Joanna Marchel, Ewa Tokarewicz, Tytuł czasopisma: Chowanna, 2019,T.1(52), s.193-210,DOI: 31261/CHOWANNA.2019.52.14.
 6. ,,The level of physical activity of children in kindergarten in the light of selected individual factors”,autor: Stanisława K. Nazaruk,Joanna Waszczuk, Joanna Marchel, Helena Konowaluk-Nikitin, Tytuł czasopisma: Problems of Education in the 21st century, 2018, 76, No.1, p. 57-68,URL:http://oaji.net/articles/2017/457-1519988124.pdf, (Scopus).
 7. ,,The scope of implementation of geometric concepts in selected kindergartens in Poland”, autor: Anna Klim-Klimaszewska,Stanisława K. Nazaruk, Tytuł czasopisma: Problems of Education in the 21st century, 2017, Vol. 75, No.4,p.345-353, URL: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85028309073&partnerID=MN8TOARS  (Scopus).
 8. ,,Direct learning about nature in 6-year-old children living in urban and rural environments and the level of their knowledge and skills”, autor: Stanisława K. Nazaruk, Anna Klim-Klimaszewska, Tytuł czasopisma: Journal of Baltic Science Education,2017, 16, No.4, p-524-532, URL: http://www.scientiasocialis.lt/jbse/?q=node/586, (Impact Factor: 0.638,Scopus, WoS).
 9. ,, Możliwości realizacji aktywności fizycznej przez dzieci w wieku przedszkolnym – przykłady z wybranych przedszkoli”, autor: Stanisława Nazaruk, Ewa Tokarewicz, Anna Klim-Klimaszewska, Tytuł czasopisma: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna,2017, 5, nr 2/1 (10/1), p.239-247,URL: http://www.czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/ppiw-101-Nazaruk-Tokarewicz-str235-243.pdf.
 10. ,,Gotowość szkolna dzieci wyniki badań z wybranych przedszkoli z terenu Białej Podlaskiej”, autor: Stanisława Nazaruk, Joanna Marchel, Wydawnictwo PSW JPII, 2016, ISBN: 978-83-6488117-6, ss.109.