Przejdź do treści
Strona główna » Nitychoruk Jerzy

Nitychoruk Jerzy

Nitychoruk Jerzy (no photo)

prof. dr hab. (ORCID: 0000-0002-7526-1614)

Wydział Nauk Technicznych

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Dziedzina: nauki o Ziemi w zakresie geologii czwartorzędu, Uniwersytet Warszawski 1993, promotor: prof. dr hab. Leszek Lindner, tytuł pracy: „Stratygrafia plejstocenu i paleogeomorfologia południowego Podlasia” Rocznik Międzyrzecki 26, 23-107, Międzyrzec Podlaski, 1994.

Habilitacja: Dziedzina: nauki o Ziemi w zakresie geologii – Uniwersytet Warszawski 2001, tytuł pracy: “Climate reconstruction from stable-isotope composition of the Mazovian Interglacial (Holsteinian) lake sediments in eastern Poland.” Acta Geologica Polonica, 50, 247-294, 2000.

Profesor nauk o Ziemi: 2012 r.

Wielokrotny stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta w Niemczech, stypendium naukowe im. Krzysztofa Beresa przyznane przez Polskie Towarzystwo Geologiczne, nagroda naukowa imienia Wawrzyńca Teisseyre’a VII Wydziału Polskiej Akademii Nauk za pracę habilitacyjną. Laureat programu rządowego POLONIUM dotyczącego współpracy naukowej polsko-francuskiej.

Zainteresowania badawcze

Główna tematyka badań naukowych dotyczy geologii czwartorzędu, geochemii izotopów stałych tlenu i węgla oraz geoarcheologii. Prace naukowe prowadzone były dotychczas na Podlasiu, Wyżynie Lubelskiej, w Kotlinie Sandomierskiej, na Żuławach, na Pojezierzu Mazurskim, w Tatrach, na Roztoczu, na Spitsbergenie, na Ukrainie i Białorusi, w Egipcie, Hiszpanii oraz Turcji.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne w postaci wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, zajęć terenowych i praktyk studenckich, dotyczące geologii czwartorzędu i geomorfologii, geologii klimatycznej, geochemii, geoinżynierii,  geoarcheologii; Wykładowca w Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (1984 – 2013) oraz w Wydziale Nauk Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (od 2013)

Projekty dydaktyczno-badawcze

Kierownik projektów badawczych:

 • 2002 -2003 kierownik projektu Fundacji Alexandra von Humboldta –Niemcy: „Kurzfristige Klimaaenderungen in dem Holsteinian-und Eemian-Interglazial, verwigt in den Seesedimenten in Ost-Polen“ Georg-August Universität Göttingen, Niemcy
 • 2005 kierownik projektu Fundacji Alexandra von Humboldta –Niemcy: „Kurzfristige Klimaaenderungen in dem Holsteinian-und Eemian-Interglazial, verwigt in den Seesedimenten in Ost-Polen –Zusaezliche untersuchungen” Georg-August Universität Göttingen, Niemcy
 • 1995 -2009 kierownik projektu i główny autor 7 arkuszy „Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000” arkusze: Janów Podlaski, Biała Podlaska, Wierzchlas, Rokitno, Terespol, Drohiczyn i Siemiatycze
 • 2007 -2009 kierownik grantu MNiSW N307 020 32/0544 „Rekonstrukcja zmian klimatu w młodszym czwartorzędzie Tatr Wysokich na podstawie datowań barków lodowcowych”
 • 2010 –2011 kierownik projektu w ramach francusko-polskiego programu POLONIUM -8423/2011 „Climat durant l ́interglaciaire Holstein à partir de sédiments d`un lac en Pologne; Reconstitution à haute resolution temporelle” we współpracy z Université de Paris-Sud, Francja
 • 2010 kierownik projektu Fundacji Alexandra von Humboldta –Niemcy: „Dynamik der Aenderungen des Palaeoklimas und der Palaeoumwelt in dem Zeitabschnitt nach dem Klimatischen Optimum des Masovian = Holsteinian Interglazial (MIS 11).“ Georg-August Universität Göttingen, Niemcy
 • 2010 -2013 kierownik grantu MNiSW N 307 508438 „Porównanie krótkotrwałych zmian klimatu w interglacjale mazowieckim ze współczesnym globalnym ociepleniem”
 • 2011 kierownik projektu Fundacji Alexandra von Humboldta –Niemcy: „Dynamik der Aenderungen des Palaeoklimas und der Palaeoumwelt in dem Zeitabschnitt nach dem Klimatischen Optimum des Masovian = Holsteinian Interglazial (MIS 11)-Zusaezliche untersuchungen” Georg-August Universität Göttingen, Niemcy
 • 2011 –2016 główny wykonawca projektu badawczego NPRH „Katalog grodzisk Warmii i Mazur” Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • 2012 –2015 główny wykonawca grantu NCN, nr 2011/03/B/ST10/06329 „Geochemiczny zapis wahań klimatyczno-środowiskowych interglacjału mazowieckiego w muszlach ślimaka Viviparus diluvianus (Kunth) ze wschodniej Polski” Uniwersytet Warszawski
 • 2011 –2014 główny wykonawca grantu NCN, nr N N307 039940 „Rekonstrukcje środowiskowe i klimatyczne oparte na multidyscyplinarnych badaniach długich sekwencji pyłkowych z dolnego i środkowego plejstocenu Polski” Uniwersytet Jagielloński
 • 2013 –2016 główny wykonawca grantu NCN „Rekonstrukcja zmian klimatu w dorzeczu Nilu w holocenie i ich wpływ na rozwój cywilizacji starożytnego Egiptu” Uniwersytet Warszawski
 • 2014 –2017 główny wykonawca grantu NCN Project 7-03-2014 –6-03-2017 „Model of geological structure, regional key horizons and Middle-Late Pleistocene climate in the southern part of the Polish-Belarusian cross-border area” Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
 • 2014 –2015 kierownik polskiej części projektu w ramach francusko-polskiego programu POLONIUM –“Travertines and Recent Environmental Reconstructions -Southern Poland” we współpracy z Université de Paris-Sud, Francja
 • 2017 – 2021 kierownik projektu NCN „Korelacja faz osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego w Polsce północno – wschodniej z przemianami środowiska przyrodniczego w świetle badań osadów jeziornych” umowa nr UMO-2016/21/B/ST10/03059 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.


Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

Współpraca naukowa międzynarodowa:

 • dr Max L. Coleman, University of Reading, Wielka Brytania
 • dr hab. Jochen Hoefs, Prof. dr hab. Jürgen Schneider, Prof. dr Hans Ruppert, Georg-August Universität Göttingen, Niemcy
 • dr Marek Zreda, University of Arizona w Tucson, USA
 • dr Elisabeth Gibert, dr Alina Tudryn, Université de Paris-Sud, Francja
 • dr Joahim Brauer, Geo Forschungs Zentrum, Potsdam, Niemcy
 • dr Alaa Salem, Kafrelsheikh University, Faculty of Science, Kafrelsheikh, Egipt
 • dr Zhongyuan Chen, East China Normal University, State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research, Shanghai, Chiny
 • dr Abdelfattah Zalat, Tanta University, Faculty of Science, Tanta, Egipt
 • dr José Benavente, University of Granada, Institute of Water Research, Granada, Hiszpania
 • dr Erdal Kosun, Suleyman Demirel University, Isparta, Turcja
 • dr Florent Barbecot, Université du Québec à Montréal, GEOTOP Laboratory, Montreal, Kanada


Osiągnięcia publikacyjne

 • Autor i współautor ponad 200 oryginalnych prac naukowych w znanych czasopismach z dziedziny nauk o Ziemi w tym: artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej, monografiach, materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, jak również recenzje naukowe prac
 • Promotor dwóch doktoratów i kilkudziesięciu prac dyplomowych
 • Recenzent wniosków: profesorskich, habilitacyjnych, doktorskich, recenzent wielu czasopism w tym z listy filadelfijskiej
 • Aktualna baza publikacji dostępna w Bazie Biblioteki PSW i Bazie Biblioteki UW


PEŁNIONE FUNKCJE, CZŁONKOSTWO

 • INQUA, Northeastern African Quaternary Strarigraphy (NAQS-INQUA)
 • European Quaternary Malacologists
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne –Klub Polarny
 • Polskie Towarzystwo Geologiczne
 • Stowarzyszenie Malakologów Polskich
 • Klub stypendystów Fundacji Alexandra von Humboldta
 • Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Economic and Regional Studies”
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Recenzent kilkudziesięciu grantów MNiSW oraz NCN
 • Opiekun naukowy studenckiego koła naukowego „Geoinżynierów”

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 00 wew. 219

Email: rektor@akademiabialska.pl