Przejdź do treści
Strona główna » Siedlecka Agnieszka

Siedlecka Agnieszka

Siedlecka Agnieszka (no photo)

dr hab. prof. uczelni (ORCID: 0000-0002-1853-0590)

Wydział Nauk Ekonomicznych

Przebieg kariery naukowej

Doktorat” Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia, specjalność: ekonomika rolnictwa; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, 29/05/2007, Adaptacja wiejskich gospodarstw domowych do warunków gospodarki rynkowej.

Habilitacja: Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczny, 17/12/2019, Determinanty prośrodowiskowych zachowań wiejskich gospodarstw domowych w aspekcie wykorzystania zasobów naturalnych.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze ekonomiki gospodarstw domowych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Prace badawcze i będące ich efektem publikacje naukowe można sklasyfikować w następujących nurtach tematycznych: aktywność i funkcjonowanie wiejskich gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną, zachowania i aktywność gospodarstw domowych w powiązaniu z walorami środowiska przyrodniczego, zrównoważona konsumpcja gospodarstw domowych i jakość życia jako sposób wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego, prośrodowiskowe zachowania gospodarstw domowych i ich znaczenie.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe (licencjacie oraz magisterskie) na kierunku ekonomia, ekonomia gospodarstw rolnych, ekonomika konsumpcji, ekonomika usług.

Projekty dydaktyczno-badawcze

 1. Realizacja projektu pt. „Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich” finansowanego ze środków PFRON (Umowa nr 3/4/WRP/B/08 o finansowaniu projektu badawczego),
 2. Realizacja projektu badawczego pt. „Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego” nr 201 l/01/D/HS4/03927 finansowanego przez NCN,
 3. Wykonawca w projekcie pt. „Rola podmiotów gospodarczych, instytucji i społeczności lokalnych w zrównoważonym rozwoju wsi i rolnictwa” realizowanym w okresie 1.09.2001-31.08.2004,
 4. Wykonawca w projekcie pt. „Adaptacja gospodarstw domowych na obszarach wiejskich w procesach transformacji ekonomiczno-społecznej, integracji europejskich i globalizacji (projekt badawczy wykonywany w SGGW w Warszawie, w ramach dotacji na badania własne). Projekt na dofinansowanie międzynarodowego grantu pt. „Rural Development Research Project in Poland”, realizowanym w okresie 1.02.2001-31.01.2004,
 5. Wykonawca grantu promotorskiego KBN, pt. „Adaptacja wiejskich gospodarstw domowych do warunków gospodarki rynkowej”.


Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych

 1. Szent Istvan University, Institute of Regional Economics and Rural Development Faculty of Economics and Social Sciences – współpraca od 20.12.2016 roku.
 2. Faculty of Business and Economics Mendel University Brno Republika Czeska – współpraca w realizacji dwóch tematów badawczych: „Determinanty procesów konsumpcyjnych polskich i czeskich gospodarstw domowych” oraz „Problematyka marnotrawstwa żywności w gospodarstwach domowych” – od 20.10.2017 roku.


Osiągnięcia publikacyjne

 1. „Determinanty prośrodowiskowych zachowań wiejskich gospodarstw domowych w aspekcie wykorzystania zasobów naturalnych”, autor: Agnieszka Siedlecka, „Monografie i Rozprawy” nr 8, Wydawnictwo PSW JPII, 2018, ISBN: 978-83-64881-46-6, ss. 302.
 2. „Pro-environmental activities of rural households in the scope of reducing electricity consumption”, autor: Agnieszka Siedlecka, Tytuł czasopisma: Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2020, p. 183-191
 3. „Dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z komputerów osobistych przez osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na obszarach wiejskich”, autor: Marek Kuźmicki, Jarosław Marek Żbikowski, Agnieszka Siedlecka, Tytuł czasopisma: Rozprawy Społeczne, 2019, s. 110-128.
 4. „Sustainable consumption as a behaviour model of households” autor: Agnieszka Siedlecka, Tytuł całości:  Integrated and Sustainable Regional Development Marketing and Sustainable Consumption: Proceedings of the 2017 International Conference „ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL: p-ISBN: 978-9984-48-261-3, Adres wydawniczy: Jelgava: Lativia University of Agriculture, 2017, s. 351-359.
 5. „Wpływ inwestycji JST na subiektywną i obiektywną jakość życia gospodarstw domowych na przykładzie gminy miejskiej Biała Podlaska”, autor: Siedlecka Agnieszka, Arseniuk Beata, Czasopismo: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2018, nr 56 (4/2018),  323-336.
 6. „Effect of Mass Variation on Vibration of a Functionally Graded Material Plat” autor: Md Irfan Ansari, Ajay Kumar, Danuta Grażyna Barnat-Hunek, Zbigniew Suchorab, Stanisław Bogdan Fic, Agnieszka Siedlecka, Tytuł czasopisma: AIAA Journal, 2018, p. 4626-463

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 44

Email: a.siedlecka@dyd.akademiabialska.pl