Przejdź do treści
Strona główna » Adamowicz Mieczysław

Adamowicz Mieczysław

  • admin 
Adamowicz Mieczysław

prof. dr hab. inż., dr h.c. (ORCID: 0000-0002-1164-4966)

Wydział Nauk Ekonomicznych

Przebieg kariery naukowej
Prof. dr hab. inż., dr h.c. Mieczysław Adamowicz: rozwój naukowy: dr – 1969 r., dr habil. – 1975, prof. nadzw. – 1982, prof. zw. – 1989 r.;
Dyscyplina: ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o polityce i administracji; specjalności: ekonomika rolnictwa, polityka rolna, integracja europejska, finanse publiczne, ekonomika edukacji, polityka rozwoju lokalnego i regionalnego, rozwój zrównoważony.

Miejsca pracy, rozwój naukowy i zajmowane stanowiska:

SGGW w Warszawie: zatrudnienie w latach 1965-2008; rozwój naukowy: dr – 1969 r., dr. habil. – 1975, prof. nadzw. – 1982, prof. zw. – 1989 r.; dorobek naukowy –  autor około 700 publikacji, autor i redaktor licznych książek i monografii, współautor podręczników, promotor 41 doktorów i kilkuset magistrów; zajmowane stanowiska: kierownik Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu,1991-2008, w tym Zakładu Studiów Regionalnych i Europejskich; organizator Zakładu/Katedry Rolnictwa Światowego, 1976 -1990, organizator i kierownik Uzupełn. Studiów Magist. Zarządzanie i Marketing w Agrobiznesie oraz Zarządzanie i Marketing w Turystyce,1997-2005; kier. Zawod. Stud. Inżyn. Rynek Rolny i Spółdz.; prodziekan (1978-1982) i dziekan Wydz. Ekon.-Roln. 1982-1987; kier. stud. doktoranckich 1988-1991.

PSW im. Papieża JPII w Białej Podlaskiej: zatrudnienie od 2000 r. na etacie profesora zwyczajnego. Organizator i kierownik  specjalności Ekonomia i Zarządzanie, następnie  dyrektor Instytutu, a w latach 2013-2019 kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania. Rektor uczelni w latach 2009-2013, a następnie   pełnomocnik rektora d.s. nauki i  współpr. z zagran. (2013-2017) oraz ds. nauki i wdrożeń (2017-2019); dyrektor Wydawnictwa PSW od 2019 r.; redaktor naukowy kwartalnika Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne, członek rad redakcyjnych szeregu czasopism naukowych, m.in. Wieś i Rolnictwo, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Polityki Europejskie, Rozprawy Społeczne.

Inne instytucje  naukowe: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (2000-2009), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1988-1992), Aberdeen University, Szkocja (3 mies. 1998), Kentucky University, USA (2 mies.1997), Padwa University, Włochy (6 mies.1990/91), Ball State University, USA (2 mies.1985), El Minya University Egipt (3 m.1978), Goshen College USA (2 m.1977), Cairo University, Egipt (10 m.1966).

Kierunki działalności naukowo-badawczej:

Rolnictwo krajów rozwijających się 1965-1972; Rola instytucji w rozwoju wsi i rolnictwa 1973-1975; Tendencje rozwojowe rolnictwa światowego i międzynarodowego handlu rolniczego i ich powiązanie z gospodarką żywnościową Polski 1976-1991; Rozwój systemów marketingowych i konkurencyjność na podstawowych rynkach rolnych 1991-2001; Rolnictwo i podstawowe rynki rolne Polski w procesie stowarzyszenia i integracji z UE 1991-2010; Podstawy kształtowania zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa 1995-2015; Rola wiedzy, innowacji i kapitału intelektualnego w rozwoju gospodarczym i kształtowaniu rozwoju wsi i rolnictwa w warunkach integracji i globalizacji od 2000 r; Rola innowacji w rozwoju regionalnym i lokalnym od 2005 r.; Rozwój PWSZ i ich  rola w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce od  2010 r.; Polityki wspólnotowe i ich rola w rozwoju Polski od 2020r.

Koordynacja i kierowanie projektami badawczymi:

Tendencje rozwojowe rolnictwa światowego i ich powiązanie z gospodarka żywnościową kraju RPB Nr.II.7 1976-1990; Rolnictwo polskie w procesie stowarzyszenia Polski ze Wspólnota Europejską, Pr.Bad.KBN 1993-1996; Rozwój systemów marketingowych na rynkach rolnych Pr.Bad. KBN 1997-2000; Dostosowanie podstawowych rynków rolnych w Polsce do integracji z UE, Pr. FIESTA 1998-1999; Rola podmiotów gospodarczych, instytucji i społeczności lokalnych w zrównoważonym rozwoju wsi i rolnictwa, Pr. Bad. KBN 2001-2004.

Udział i kierowanie tematami w zagranicznych programach badawczych:

Beef production in Eastern and South Eastern Europe, Pr.Bad.FAO 1978-1979; Livestock Production in Europe Pr.Bad.FAO 1980-1982; Development of agricultural production in small and large farms in Poland and Hungary, Inter- Univ. R.Pr. 1981-1984; The New Horizons for Agriculture in European Countries, Padova Univ. 1990-1991; Evaluation of intervention on agricultural markets in the proces of integration between Poland and EU. Pr. Phare ACE , IIR Wiedeń 1996-1997; Agricultural Accession of the Central and Eastern European Countries to the EU. IWA.HAS, Budapest 1997; Comparative Analysis of the Transition Processes in Agricultural Sectors of the selected CEEC, KATO Project, Humboldt University and Volksvagen Foundation, Berlin 1998-2002; Komisja Europejska Agriculture and Agricultural Policy in Poland,  Raport, 1995; Wsparcie dla Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w zakresie kształtowania Polityki Agrarnej przez Analizy Ekonomiczne, Pr.PHARE 1998-2000; Central and Eastern European Sustainable Agriculture, Pr.CEESA, Humboldt University 2001-2003; Adaptacja wiejskich gospodarstw domowych do zmian rynkowych i warunków integracji, Międz. Pr.Bad. Cornell University – USA, SGGW – Polska, UR Nitra -Słowacja, Szent Istwan Uniwersity – Węgry, 2000-2004; System for Environmental and Agricultural Modelling – Linking European Science and Society. Pr.SEAMLESS w VI Pr.Badań EU 2005-2008; Increasing Fruit Consumption through trans-disciplinary approach leading to high quality produce from environmentaly safe, sustainable method. Pr. ISAFRUIT w  VI Pr.Badań UE 2006-2009; Comparative Studies of Farm Incomes in Poland and China, Wspólny Pr.Bad. SGGW, Uniwersytetu w Henan i ChANR, 2005-2007, w ramach współpracy międzyrządowej Chiny-Polska.

Projekty i wdrożenia dydaktyczne:

Projekt UE TESSA – kształcenie ekonomiczne w dziedzinach ważnych strategicznie, studia magist. z zakresu „Zarządzanie i Marketing” na dwóch specjalnościach 1997-2005; studia magisterskie dla absolwentów techników rolniczych  „Rynek Rolny i Spółdzielczość” 1992-1996; Projekt 3 letnich studiów zawodowych ”Zarządzanie przedsiębiorstwem” wdrożony w 2000r. w PSW Biała Podlaska; Program UE Jean Monet, przygotowanie i wdrożenie nowych programów studiów z przedmiotów; Wspólna Polityka Rolna i Polityka Regionalna, 1997-2005; Projekt UE Sokrates ODL, Distance Learning Modules for International Countryside conservation, protection and management by distance learning, Cross National Perspective (Bułgaria, Niemcy, Polska Wielka Bryt.) 1995-1999; Erasmus Exchange Program with Avila University, Spain and Brno University, Czechia.

Ostatnie publikacje naukowe:

  1. Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M., The „Smart Village” as a Way to Achieve Sustainable Development in Rural Areas of Polan, Sustainability, 2020, Vol.12, Issue 16, article 6503.
  2. Adamowicz M., Theoretical and practical rural development concepts. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribussiness Economists. 2020, 22, no.3.
  3. Adamowicz M., Pyra M., Cooperation between the state professional schools of higher education and local governments units in the context of local socio-economic development, Research Papers of Wrocław University of Economics, 2020, Vol.64, No 1.
  4. Adamowicz M., Teoria i praktyka polityki agrarnej w perspektywie historycznej [w] 100 lat Polityki Agrarnej w SGGW, red. Podstawka M., Wydawnictwo SGGW, 2019,s.39-71.
  5. Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M., Wizerunek i tożsamość miasta jako instrument wzmacniania jego atrakcyjności i procesów rozwoju na przykł. m-sta Biała Podl., Studia Regionalne i Lokalne, 2019, nr.1.
  6. Adamowicz M., Wspólna Polityka Rolna UE jako forma wsparcia finansowego rolnictwa i obszarów wiejskich [w] Finanse w Agrobiznesie, red. Juszczyk S., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. S.37-103.
  7. Adamowicz M., Actual Aspects of Rural Development Strategy and Policy in the European Union, Chinese Business Review 2018, Vol.17,s.357-370.
  8. Adamowicz M., European Funds for Rural Areas versus Regional Convergence of Agriculture in Poland [in] Scienc.for Agribuss. and Rural Economy, Faculty of Econ.Science, WULS-SGGW, 2018.

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 06

Email: m.adamowicz@dyd.akademiabialska.pl

Website: https://bb.pl/