Przejdź do treści
Strona główna » Tomczyszyn Dorota

Tomczyszyn Dorota

Tomczyszyn Dorota (no photo)

dr (ORCID: 0000-0001-6672-3306)

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Przebieg kariery naukowej

Magister: Dziedzina; nauki społeczne, dyscyplina: pedagogika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, dnia 02.06.1995 r. Rozumienie czytanego tekstu przez uczniów klas trzecich szkoły podstawowej dla dzieci niedowidzących.

Doktorat: Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki socjologiczne; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii, dnia 08.06,2000r., Identyfikacja nauczycieli nauczania początkowego z wykonywanym zawodem.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowe ukazane w monografiach, artykułach i rozdziałach w monografiach związane są z pedagogicznymi i społecznymi aspektami funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz prozdrowotnego stylu życia i koncentrują się wokół następujących obszarów: rodziny osoby z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji specjalnej i pracy pedagoga specjalnego, aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, postaw społecznych i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnością, problemów aktywności fizycznej i czasu wolnego współczesnego człowieka.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Socjologia rodziny i wychowania, socjologia zdrowia i niepełnosprawności, warsztaty pedagogiczne, pedagogika rodziny, problemy osób z niepełnosprawnością, rehabilitacja społeczno-zawodowa.

Projekty dydaktyczno-badawcze

Realizacja projektu pt. „Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich w województwie lubelskim” współfinansowanego przez UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy współudziale WUP w Lublinie. Udział w projekcie badawczym w ramach polskiego zespołu badawczego: „European Physical Activity and Sports Monitoring System Plus” (nr referencyjny projektu: 603328-EPP-12018-1-PT-SPO-SCP).

Konferencje naukowe

Wzięłam udział w 47 konferencjach, w tym 28 konferencji miało charakter ogólnopolski, 19 konferencji – międzynarodowy. (w tym trzy odbyły się poza granicami kraju – na Łotwie, dwie konferencje na Brzeskim Uniwersytecie Państwowym im. A. Puszkina).

Osiągnięcia publikacyjne

  1. Assessment of the type of farmer’s low back pain”, autor: Dorota Tomczyszyn, Leszek Solecki, Anna Pańczuk, Tytuł czasopisma: Medycyna Pracy, 2018, vol. 69, no 4, s. 355-364.Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.610, DOI: 13075/mp.5893.00690
  2. Być matką dziecka z niepełnosprawnością”, autor: Dorota Tomczyszyn, w: Wielowymiarowość egzystencji człowieka we współczesnym świecie, red. Beata Mydłowska, t.2, Impuls, Kraków 2019, s.79-93.
  3. Social support networks for mothers who raise intellectually disable children” (Tytuł równoległy: Sieci społecznego wsparcia matek wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną), autor: Dorota Tomczyszyn, Tytuł czasopisma: Health Problems of Civilization, 2019, vol. 13, issue 2, p. 104—113.
  4. Podział obowiązków i władzy w rodzinie wychowującej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną”, autor: Dorota Tomczyszyn, Tytuł czasopisma: Opuscula Sociologica, 2018, nr 1/2018 (23), s.65-82. 18276/os.2018. 1-06
  5. Ograniczenia w codziennych czynnościach spowodowane bólami krzyża rolników indywidualnych z północnej Lubelszczyzny”, autor: Dorota Tomczyszyn, Anna Pańczuk, Leszek Solecki, Tytuł czasopisma: Rozprawy Społeczne, 2017, Tom 11, nr 4, s.43-49.
  6. „Realizacja funkcji opiekuńczej w rodzinie wychowującej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie badań rodzin w województwie lubelskim”, autor: Dorota Tomczyszyn, Tytuł czasopisma: Niepełnosprawność. Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, 2017, IV/2017(25) s.80-94.
  7. Czas wolny rodziców i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w opinii rodziców”, autor: Dorota Tomczyszyn, w: Jest sobie człowiek z niepełnosprawnością. Pola refleksji, Beata Antoszewska, Iwona Myśliwczyk, Wyd. Naukowe: Silva Rerum, Poznań 2017, s. 63- 80.

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 77

Email: d. tomczyszyn@dyd.akademiabialska.pl