Przejdź do treści
Strona główna » Zwolińska-Ligaj Magdalena

Zwolińska-Ligaj Magdalena

Zwolińska-Ligaj Magdalena (no photo)

dr inż. (ORCID: 0000-0001-6770-7092)

Wydział Nauk Ekonomicznych

Przebieg kariery naukowej

Doktorat: Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2008 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Rola podmiotów gospodarczych w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego”.

Zainteresowania badawcze

zagadnienia przedsiębiorczości i jej uwarunkowań, przedsiębiorczość na obszarach przyrodniczo cennych, obszarach peryferyjnych, wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, inteligentny rozwój obszarów wiejskich, rozwój obszarów przyrodniczo cennych, w tym objętych siecią Natura 2000, zarządzanie i polityka regionalna i lokalna, rozwój lokalny i regionalny, procesy rozwoju regionów peryferyjnych, innowacje i innowacyjność, ekoinnowacje – układy lokalne, regionalne, jednostki gospodarcze.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Seminarium dyplomowe (magisterskie, licencjackie), Zarządzanie projektami, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie innowacjami, Innowacje i innowacyjność, Strategie innowacji w przedsiębiorstwie, Sieci współpracy, Innowacje w polityce regionalnej i lokalnej, Ewaluacja procesów innowacyjnych w skali lokalnej i regionalnej, Strategia rozwoju gminy, Przedsiębiorczość w rozwoju lokalnym, Globalizacja i integracja regionalna, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Organizacja międzynarodowa.

Projekty dydaktyczne

 1. Projekt pt. „Przejdźmy do praktyki! – Pilotażowa ścieżka przygotowania studentów Zarządzania do wejścia na rynek pracy”, współfinansowany ze środków EFS w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1.; wniosek nr POKL.04.01.01-00-283/09-00; projekt realizowany w okresie 1.10.2009-30.11.2013; stanowisko eksperta do spraw monitoringu i badania zmian poziomu kompetencji studentów.
 2. Przygotowanie, koordynowanie i merytoryczny wkład w przebieg wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów „Przedsiębiorczość tu i teraz” organizowanego przez Katedrę Ekonomii i Zarządzania PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie, 2013.
 3. Projekt pt. „Przyszłość budowana kompetencjami – wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1.; wniosek nr POWR.03.01.00-00-K306/15; projekt realizowany w okresie 1.04.2016-31.08.2017; stanowisko specjalisty do spraw bilansu kompetencji.
 4. Projekt „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP” z zakresu edukacji ekonomicznej realizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, koordynator projektu, 2020.


Projekty badawcze

Realizacja grantów zewnętrznych

 1. „Rola podmiotów gospodarczych, instytucji i społeczności lokalnych w zrównoważonym rozwoju wsi i rolnictwa” – projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych nr 6P06P13321, realizowany w okresie 01.09.2001 do 31.08.2004 przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, charakter udziału – wykonawca projektu.
 2. „Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski” – projekt badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NR 11 001204, realizowany w okresie 5.05.2008 do 4.05.2011 przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, charakter udziału – wykonawca projektu.
 3. „Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego” – projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki z zakresu badań podstawowych SONATA nr 2011/01/D/HS4/03927, projekt realizowany w okresie 20.12.2011 do 19.12.2015 przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, charakter udziału – główny wykonawca projektu.

 

Realizacja grantów wewnętrznych

 1. „Lokalne Strategie Innowacji jako narzędzie kreowania innowacyjności gospodarki lokalnej na przykładzie wybranych powiatów województwa lubelskiego” – projekt badawczy finansowany ze środków Funduszu Grantów na Badania Własne (Ed. II) PSW w Białej Podlaskiej, projekt realizowany w okresie 1.09.2014 do 31.12.2016, charakter udziału – główny wykonawca projektu.
 2. „Koncepcja inteligentnego rozwoju wsi, miast i regionów” – projekt badawczy finansowany ze środków przyznanych na działalność statutową Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW w Białej Podlaskiej w 2017 r., charakter udziału – wykonawca.
 3. „Innowacje a rozwój regionalny i lokalny” – projekt badawczy finansowany ze środków przyznanych na działalność statutową Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW w Białej Podlaskiej w 2017 r., charakter udziału – kierownik.
 4. „Innowacje i innowacyjność a rozwój regionalny i lokalny” – projekt badawczy nr WNET/KEZ/ZE/1 finansowany ze środków przyznanych na działalność statutową Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW w Białej Podlaskiej w 2018 r., charakter udziału – kierownik.
 5. „Rezyliencja gmin miejsko-wiejskich w Polsce. Operacjonalizacja, pomiar, diagnoza mechanizmów adaptacyjnych” –  projekt badawczy  nr PB 4/2020 finansowany z Funduszu Rozwoju Nauki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, charakter udziału – wykonawca.


Członkostwo w organizacjach naukowych

 1. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, od 2013 r. do obecnie, członek.
 2. European Asocciation of Agricultural Economists (EAAE) od 2016 r. do obecnie, członek.
 3. Regional Studies Association Sekcja Polska od 2016 r. do obecnie, członek.


Wybrane osiągniecia publikacyjne

 1. The „Smart Village” as a Way to Achieve Sustainable Development in Rural Areas of Poland, Sustainability, 2020, Vol. 12, issue 16, article number 6503, Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
 2. The potential of smart development of urban-rural communes in peripheral region (a case study of the Lublin Region, Poland), Miscellanea Geographica, 2019, Vol. 23, issue 2, p. 85-91, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Łukasz Jan Zbucki.
 3. Kształtowanie lokalnych systemów innowacji jako sposób realizacji koncepcji inteligentnego rozwoju na przykładzie regionów peryferyjnych, Biała Podlaska, Wydawnictwo PSW JPII, 2018, Seria: Monografie i Rozprawy, nr 9, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
 4. Koncepcja inteligentnego rozwoju lokalnych jednostek terytorialnych na obszarach wiejskich regionu peryferyjnego na przykładzie województwa lubelskiego, Wieś i Rolnictwo, 2018, Nr 2 (179), s. 247-279, Magdalena Zwolińska-Ligaj, Danuta Guzal-Dec, Mieczysław Adamowicz.
 5. Lokalne czynniki innowacyjności – perspektywa władz lokalnych i przedsiębiorców/Local factors of innovation – the perspective of local authorities and enterpreneurs, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, nr 18 (67), s. 7-21, Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
 6. The impact of LEADER Programme on entrepreneurship and employment in the context of multifunctionality of rural areas. A case study of UE peripheral region (Lublin voivodeship, Poland), 160th EAAE Seminar „rural Jobs and the CAP”, Warsaw, Poland, December 1-2, 2016, European Association of Agricultural Economists, 2016, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
 7. Natura 2000 w województwie lubelskim – bariera czy wykorzystana szansa rozwoju samorządów gminnych?, Wieś i Rolnictwo, Nr 3 (172)/2016, s. 87-109, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
 8. Integracja funkcji gospodarczych i środowiskowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Perspektywa przedsiębiorstw, Wyd. PSW w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2015, Magdalena Zwolińska-Ligaj.
 9. Areas of business activity in the development of environmentally valuable eco-products – as exemplified by the Lublin voivodeship, Acta Scientarum Polonorum – seria Oeconomia, Nr 14(3)2015, s. 157-166, Magdalena Zwolińska-Ligaj.
 10. Areas of business activity in the development of environmentally valuable eco-products – as exemplified by the Lublin voivodeship, Acta Scientarum Polonorum – seria Oeconomia, Nr 14(3)2015, s. 157-166, Magdalena Zwolińska-Ligaj.

 

Contact

Phone: +48 83 344 99 00 w. 264

Email: m.zwolinska-ligaj@dyd.akademiabialska.pl