Przejdź do treści

prof. dr hab. Marcin Weiner, dr hab. Oleksandr Oliynyk, dr Kamil Zaworski

STRESZCZENIE OPISU WPŁYWU

W momencie wybuchu  pandemii Uczelnia podjęła współprace z partnerami z Ukrainy jak również ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim. Wieloletnie doświadczenia pracowników Uczelni w rozpoznawaniu i zwalczaniu chorób zakaźnych spowodowały ze opracowano nowe procedury postepowanie na obszarze transgranicznym. Uczelnia prowadziła badania naukowe w zakresie oceny poziomu przeciwciał przeciwko COVID-19, zastosowania nowych metod terapeutycznych w tym eksperymentów lekowych oraz implementacji procedur badawczych i diagnostycznych na obszarze transgranicznym. Ponadto Uczelnia stała się źródłem informacji dla wielu partnerów i przedsiębiorców co do postępowania w trakcie epidemii. Zaangażowanie Uczelni w badania naukowe i wsparcie społeczeństwa zostało docenione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH WNIOSKÓW Z BADAŃ NAUKOWYCH

Zespół pod kierunkiem prof. O. Oliynyka przeprowadził analizę retrospektywną w celu porównania dokumentacji medycznej pacjentów z ciężkim COVID-19. Stwierdzono w toku prowadzonych badań istotne różnice we wszystkich badanych markerach metabolizmu tlenu pomiędzy osobami, które przeżyły, a pacjentami zmarłymi [R1]. Wskazano szereg wskaźników jako czynniki predykcyjne, a wiec wskazujące na możliwość wystąpienia zgonu w przebiegu zakażenia COVID19. Przeprowadzono również badania kliniczne z użyciem tocilizumabu, który zmniejszył śmiertelność u chorych z MAS, a także odkryto ze podwyższone poziomy ferrytyny mogą wskazywać na MAS [R2].

Zespół pod kierunkiem prof. M. Weinera już dwa miesiące po wystąpieniu pandemii zaprezentował analizę porównawczą chorób koronawirusowych na przestrzeni ostatnich lat [R3]. Ponadto analizował strategie walki toczącej się pomiędzy czynnikiem zakaźnym a jego ofiarą. Badania te przyczyniły się do lepszego poznania strategii walki ofensywnej i defensywnej. Podstawowe strategie przetrwania organizmów żywych obejmują wzajemne oddziaływanie, niezależne od tworzących je pierwiastków, złożoność struktury komórki, wielkość czy masę, a także umiejętność doboru odpowiednich środków zaradczych na choroby przenoszone przez wektory [R4].

Zespół pod kierunkiem doktora K. Zaworskiego zajmował się oceną aktywności fizycznej kobiet i mężczyzn w czasach pandemii COVID-19. W toku prowadzonych badań stwierdzono istotny statystycznie spadek częstości wysiłku fizycznego  w grupie mężczyzn i dotyczyło to głównie ćwiczeń siłowych, a także niezależnie od płci stwierdzono obniżenie częstości wysiłku fizycznego w grupie wiekowej 39-58 lat. Analiza czasu trwania pojedynczego wysiłku fizycznego przed i podczas pandemii wykazała istotne statystycznie skrócenie czasu treningu zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet oraz we wszystkich grupach wiekowych. Co ciekawe spadkowi ilości wysiłku fizycznego u kobiet towarzyszył statystycznie istotny wzrost częstości wykonywania przez kobiety ćwiczeń gibkościowych, np. jogi [R5].

CHARAKTERYSTYKA ROLI  PODMIOTU  W OSIĄGNIĘCIU  EFEKTÓW  DZIAŁALNOŚCI  NAUKOWEJ

Pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu pod kierunkiem prof. Marcina Weinera byli autorami zasadniczej części badań o przebiegu, epidemiologii i następstwach zakażenia wirusem COVID 19. Współpraca transgraniczna pomiędzy PSW a Uniwersytetem Medycznym w Kijowie zaowocowała wdrożeniem do praktyki klinicznej, procedur postepowania w zakresie leczenia zakażonych COVID-19 jak również zastosowania metod terapeutycznych i nowych, eksperymentalnych leków. Współpraca naukowa pomiędzy PSW o charakterze lokalnym z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej w zakresie oceny stężenia przeciwciał IgG Anty-SARS-CoV-2 zaowocowała poznaniem stanu odporności społeczności lokalnej.


OPIS BIBLIOGRAFICZNY i STRESZCZENIE OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

[R1]Oliynyk O, Rorat M, Barg W. Oxygen metabolism markers as predictors of mortality in severe COVID-19. I
nternational Journal of Infectious Diseases 2021; (103): 452-456.
Przeprowadzono analizę retrospektywną w celu porównania dokumentacji medycznej pacjentów z ciężkim COVID-19. Stwierdzono istotne różnice we wszystkich badanych markerach metabolizmu tlenu pomiędzy osobami, które przeżyły, a pacjentami zmarłymi (p < 0,001).

[R2] Oliynyk O, Barg W, Ślifirczyk A, Oliynyk J, Gurianov V,Rorat M. Efficacy of Tocilizumab Therapy in Different Subtypes of COVID-19 Cytokine Storm Syndrome. Viruses 2021; 13: 1067.
MAS rozpoznano u 9,1% badanych, CRS u 81,8%, a sepsę u 9,1%. U pacjentów z CRS wyższą śmiertelność zaobserwowano wśród osób, które otrzymywały tocilizumab (p = 0,043), RR = 2,1 (95% CI 1,0-4,3). U pacjentów z MAS tocilizumab zmniejszył śmiertelność pacjentów (p = 0,013), RR = 0,50 (95% CI 0,25-0,99).

[R3] Weiner M, Tarasiuk K. Characteristics and occurence of coronaviruses in humans and animals.
Health Problems of Civilization 2020; 14(3): 149-156.
Do chwili obecnej zgłoszono trzy główne epidemie powodujące ciężkie choroby układu oddechowego u ludzi (SARS-CoV-1, MERS-CoV, SARS-CoV-2). Obecna pandemia COVID-19 u ludzi wskazuje na potrzebę działań na rzecz modernizacji i poprawy diagnostyki w tym zakresie, ale także opracowania innowacyjnych metod immunoprofilaktycznych i terapeutycznych.

[R4] Weiner M, Teodorowicz P, Niźnikowska E. Resistance and rational actions as effective counter-measures in the struggle against Lyme disease. Archives of Budo 2020; 16: 173-180.
W ostatnich latach obserwuje się zainteresowanie chorobami odzwierzęcymi. Podstawowe strategie przetrwania organizmów obejmują wzajemne oddziaływanie, niezależne od tworzących je pierwiastków, złożoność struktury komórki, wielkość czy masę, a także umiejętność doboru odpowiednich środków zaradczych.

[R5] Zaworski K, Kubińska Z, Dziewulska A, Walasek O. Physical Activity of Poles in the Care for Their Health Potential Before and During the COVID-19 Pandemic.
Disaster Medicine and Public Health Preparedness 2020: 1-4.
Spadek częstości PA odnotowano w grupie wiekowej 39-58 lat. Stwierdzono statystycznie istotny wzrost częstości wykonywania przez kobiety ćwiczeń gibkościowych, np. jogi a także spadek marszów i spacerów. Mężczyźni istotnie rzadziej wykonywali ćwiczenia siłowe.

CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, W TYM KTÓREJ WYNIKI SĄ PRZEDMIOTEM KOMERCJALIZACJI, ZE WSKAZANIEM ZWIĄZKU MIĘDZY DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ A TYM WPŁYWEM ORAZ GRUPY SPOŁECZNEJ BĘDĄCEJ BENEFICJENTEM TEGO WPŁYWU I OBSZARU, NA KTÓRY DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA MA NAJWIĘKSZY WPŁYW

W ramach współpracy transgranicznej z Narodowym Uniwersytetem Medycznym w Kijowie prowadzono wspólne badania naukowe i prace rozwojowe oraz współpracowano przy realizacji ważnych projektów badawczych mających na celu ochronę zdrowia w okresie trwającej na Ukrainie i w Polsce pandemii koronawirusa. Współpraca ta przyniosła wymierne efekty działalności naukowej o znaczeniu przełomowym na arenie międzynarodowej. Dzięki prowadzonym wspólnym inicjatywom o charakterze badawczo-rozwojowym obu Uczelni wyższych przy współpracy z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Chorych Zakaźnych w Kijowskim Miejskim Szpitalu Klinicznym nr 4, zacieśnieniu wieloletniej współpracy naukowej oraz dzięki zaangażowaniu naukowców zajmujących się epidemiologią, wirusologią i innymi dyscyplinami naukowymi Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej pomogła wdrożyć do praktyki klinicznej w ukraińskiej Uczelni, obowiązujące na terenie UE procedury postepowania w zakresie postępowania leczniczego przy zachorowaniu na COVID-19. Wspólnie prowadzone badania obu Uczelni wydatnie przyczyniły się do zmniejszenia zachorowalności na Ukrainie i w Polsce, nie tylko w obszarach miast i wsi, ale z uwagi na lokalizację geograficzną szczególnie w zakresie ruchu transgranicznego i międzynarodowej mobilności. Uczelnia poprzez prowadzone badania naukowe oraz wykonywanie testów diagnostycznych na terenie Polski, stała się cenionym ośrodkiem nauki, mającym wpływ na zmiany w środowisku lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, zmieniając postawy pacjentów oraz przełamując bariery związane z dostępnością punktów diagnostycznych SARS-CoV-2. Poprzez swoje zaangażowanie zbudowała zaufanie społeczeństwa do rozwoju nauki i badań na rzecz dobrosąsiedzkich stosunków, a także partnerstwa europejskiego [S1].

W ramach działań naukowych o charakterze lokalnym, wsparto działania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w diagnostyce zakażeń COVID-19 przez zespół badawczy Wydziału Nauk o Zdrowiu. Prowadzone badania naukowe wpłynęły na bardzo szybkie diagnozowanie zakażeń. W ramach współpracy z Laboratorium Medycznym Centrum Badań nad Innowacjami wykonano badania serologiczne polegające na ocenie stężenia przeciwciał IgG Anty-SARS-CoV-2. Badania przeprowadzono w okresie od 16 listopada 2020 roku do 08 lutego 2021 roku obejmując populację 900 osób. Dzięki wspólnym inicjatywom obu podmiotów, zacieśnieniu wieloletniej współpracy naukowej, realizacji wspólnej polityki publikacyjnej oraz zaangażowaniu naukowców zajmujących się badaniami z zakresu epidemiologii, mikrobiologii i zdrowia publicznego działalność badawczo-naukowa Uczelni znacząco podniosła świadomość i standardy postępowania służby zdrowia. Jako aktywny uczestnik życia publicznego Uczelnia zwiększyła systematycznie świadomość społeczną, jako aktywny promotor informacji i dobrych praktyk w zakresie ochrony zdrowia publicznego na terenie miasta i powiatu bialskiego. Wspólnie prowadzone badania obu Instytucji przyczyniły się do zmniejszenia zachorowalności na terenie miasta Biała Podlaska, oraz wschodniej części województwa lubelskiego. Uczelnia poprzez prowadzone badania naukowe oraz wykonywanie testów diagnostycznych stała się liderem badawczo-naukowym mającym wpływ na kształtowanie w środowisku lokalnym i regionalnym prozdrowotnych postawy pacjentów, a także przełamując bariery związane dostępnością punktów diagnostycznych SARS-CoV-2 [S2].

Nie do przecenienia jest poświęcenie społeczności akademickiej uczelni oraz studentów kształcących się na kierunkach medycznych: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej od początku pandemii, która wspierała swoimi działaniami Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w walce, której celem było jak najszybsze wygaszenie ognisk chorobowych. To właśnie w tym celu Uczelnia wyszła z inicjatywą zorganizowania, a następnie odbywania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej oraz w podmiotach leczniczych i służbach sanitarno-epidemiologicznych wolontariatu studenckiego. Celem podnoszenia świadomości mieszkańców powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska PSW przygotowała szereg wykładów otwartych oraz materiałów edukacyjnych (filmów) mających na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie świadomości zagrożenia COVID-19. Materiały te sukcesywnie były zamieszczanie zarówno na stronie internetowej Uczelni w zakładce COVID-19, były dystrybuowane za pomocą mediów społecznościowych (Facebook) oraz za pośrednictwem kanałów informacyjnych platformy Microsoft Teams [S3].

Poza kampaniami w mediach społecznościowych o charakterze edukacyjnym i prozdrowotnym, społeczność akademicka zaangażowała się w działania o charakterze materialnym, tj. przygotowywała środki ochrony indywidualnej, organizowała pomoc dla osób starszych w załatwianiu podstawowych potrzeb bytowych (sprawy z urzędach, zakupy) jak również zbiórkę żywności dla najbardziej zagrożonych osób z domów pomocy społecznej czy paczki świąteczne dla osób bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie COVID-19 [S4].

SZCZEGÓŁOWA  CHARAKTERYSTYKA  DOWODÓW WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

[S1] Zaświadczenie z Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Kijowie.
W oświadczeniu Rektora Narodowego Uniwersytetu Medycznym w Kijowie potwierdzono realizację wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych oraz potwierdzono współpracę przy realizacji ważnych projektów badawczych mających na celu ochronę zdrowia w okresie trwającej na Ukrainie i w Polsce pandemii koronawirusa. Współpraca ta przyniosła wymierne efekty działalności naukowej o znaczeniu przełomowym na arenie międzynarodowej.

[S2] Zaświadczenie z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.
W oświadczeniu Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej potwierdzono, że współpraca przyniosła wymierne efekty działalności naukowej, wpisując się w ważny społecznie problem stanowiący globalne wyzwanie dla ludzkości. Prowadzone badania naukowe wpłynęły na bardzo szybkie diagnozowanie zakażeń. W ramach współpracy z Laboratorium Medycznym wykonano badania serologiczne polegające na ocenie stężenia przeciwciał IgG Anty-SARS-CoV-2 społeczności lokalnej.

[S3] Media społecznościowe Uczelni jako źródło wiedzy dla społeczności lokalnej
Za pośrednictwem mediów społecznościowych Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej podjęła szereg inicjatyw odnośnie szeroko rozumianej ochrony zdrowia i oddziaływania na świadomość i wiedzę okolicznych mieszkańców oraz społeczności akademickiej. Działanie te spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i sprawiły że Uczelnia stałą się dla wielu podmiotów źródłem informacji na temat COVID-19.

[S4] Materialne wsparcie najbardziej potrzebujących objętych oddziaływaniem COVID-19
Poza kampaniami w mediach społecznościowych, społeczność akademicka zaangażowała się w działania o charakterze materialnym, tj. przygotowywała środki ochrony indywidualnej, zapewniała społeczności lokalnej wsparcie psychologiczne zarówno o charakterze telefonicznym jak i stacjonarnym, organizowała pomoc dla osób starszych w załatwianiu podstawowych potrzeb bytowych (sprawy z urzędach, zakupy) jak również zbiórkę żywności dla najbardziej zagrożonych osób z domów pomocy społecznej.

INFORMACJE, CZY WPŁYW POWSTAŁ W WYNIKU INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH, ORAZ CHARAKTERYSTYKI ZNACZENIA INTERDYSCYPLINARNOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH DLA POWSTANIA TEGO WPŁYWU

Epidemia COVID-19 wpłynęła na wszystkie obszary funkcjonowania społeczeństwa w skali globalnej. Dotyczy to nie tylko kwestii zależności liniowej pomiędzy zdrowiem i chorobą, definiowaną wg kryteriów WHO, ale praktycznie wszystkich dziedzin życia oraz dyscyplin naukowych.  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II podjęła szereg działań badawczych o charakterze interdyscyplinarnym, tj. w obszarze szeroko pojętej ochrony zdrowia i leczenia zakażeń COVID-19, ale także badań nad wpływem epidemii COVID-19 na zachowania społeczne, z głównym naciskiem na nauki społeczne. Uczelnia była zaangażowana w szereg kampanii informacyjnych w mediach społecznościowych skierowane do społeczności lokalnej, zapewniające wsparcie psychologiczne i dostarczające wiedzy na temat COVID-19. Ponadto zorganizowała szereg wykładów otwartych związanych ze znaczeniem diety lub aktywności fizycznej czy odpornością na stres w związku z pandemią COVID-19. Członkowie społeczności akademickiej byli również zaangażowani w pomoc materialną i psychologiczną dla najbardziej potrzebujących, tj. seniorów oraz osób przebywających na kwarantannie. Interdyscyplinarne działania Uczelni i zaangażowanie w wiele obszarów wsparcia społeczności obszaru transgranicznego były wielokrotnie odnotowywane w aktualnościach publikowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.