Przejdź do treści

dr Anna Ślifirczyk, dr Paweł Piszcz, dr Marta Kowalenko, dr Martyna Krukowska, dr Katarzyna Jańczuk, dr Marcin Ślifirczyk.

STRESZCZENIE OPISU WPŁYWU

Zakład Ratownictwa Medycznego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest jednostką, która realizuje swoją działalność badawczo-naukową oraz wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, poprzez zmiany jakie inicjuje w szeroko rozumianej ochronie zdrowia. Liczne konferencje, wykłady otwarte, szkolenia, kursy, organizowane dla różnych grup społecznych i zawodowych [zawody medyczne, zawody prawnicze, służby mundurowe] na temat stresu i wypalenia zawodowego, potwierdzają zapotrzebowanie zainteresowania się tą tematyką. Badania nad stresem i wypaleniem zawodowym przyczyniły się do pogłębienia wiedzy i świadomości pracowników/kierowników/dyrektorów różnych instytucji, którzy zarządzają grupami ludzi, narażonymi na stres i wypalenie zawodowe. Badania naukowe dotyczyły wiedzy nt. zbyt dużego obciążenia pracą. Dotykały kwestii niedopasowania typu osobowości do wykonywanej pracy, nieodpowiednich kwalifikacji, braku specjalistycznych szkoleń, braku odpowiedniej motywacji finansowej. Obejmowały swoim zasięgiem tematykę braku możliwości wypoczynku i regeneracji, co może w znaczący sposób doprowadzić do spadku motywacji, produktywności, efektywności, niezadowolenia z pracy, konfliktów, stresu, a nawet wypalenia zawodowego i rozwoju wielu chorób psychicznych i somatycznych. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły stworzyć i wprowadzić rozwiązania mające na celu zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego oraz narażenia na stres obecny w miejscu pracy. Zagadnienia te wpisują się w obszar ochrony zdrowia publicznego i mają istotne znaczenie na realizację czasu pracy.

CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH WNIOSKÓW Z BADAŃ NAUKOWYCH

Występujące w miejscu pracy czynniki psychospołeczne i stres będący ich następstwem przez wiele państw na świecie zostały uznane za istotne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących. Wśród grup narażonych na wzmożone występowanie stresu zaliczyć można: ratowników medycznych, pielęgniarki, pracowników służb mundurowych (Państwowej Straży Pożarnej, Policji). Stres prowadzi do niebagatelnych skutków u pracowników, a przez to w zakładach pracy, przedsiębiorstwach i w państwie rozumianym jako całość. Jego następstwem są zaburzenia w stanie zdrowia co doprowadza do zmniejszenia wydajności oraz przyczynia się do wypadków w pracy. Powyższa sytuacja zakłóca właściwe funkcjonowanie zakładu i pociąga za sobą straty materialne.

Badania nad wypaleniem zawodowym zapoczątkowała praca pt. Jakość życia rodzin dzieci z autyzmem a zespół wypalania sił u rodziców autorstwa Anny Ślifirczyk [Zakład Ratownictwa Medycznego] z 2012 r. Praca ta była fundamentem zainteresowań uczelni i jej pracowników nad zagadnieniami stresu i wypalenia zawodowego. Głównymi wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych badań naukowych było: zidentyfikowanie problemów z jakimi borykają się rodzice w codziennym życiu z dzieckiem z autyzmem, ocena wpływu choroby dziecka na funkcjonowanie rodziny i poczucia jakości życia dzieci z autyzmem. Ustalano reakcje rodziców na stresujące zachowania dziecka oraz sposób ujawniania gniewu, depresji i lęku u rodziców. Oceniono poziom stopnia empatii, stopnia radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz stopnia kontroli emocji, na możliwość rozwoju wypalenia sił u rodziców. Zbadano również poziom wiedzy pielęgniarek na temat autyzmu oraz ich przygotowania do roli edukatora.

Przeprowadzone badania stanowiły naturalny efekt przejścia i były krokami milowymi do powstania konkretnych wyników badań naukowych w kolejnych latach, w postaci dysertacji, artykułów, monografii. W efekcie pierwszych pionierskich przeprowadzonych badań nad zagadnieniem stresu i wypalenia zawodowego w 2016 r. odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Różne oblicza depresji, na której dokonano porównania wypalenia zawodowego w dwóch uczelniach wyższych: Uniwersytecie Medycznym w Tarnopolu [Ukraina] oraz w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej [Polska]. Omówiono aspekt agresji pacjentów w stosunku do personelu medycznego. Efektem pierwszych doświadczeń naukowych zajmowania się tematyką stresu i wypalenia zawodnego pracowników Zakładu Ratownictwa Medycznego była pionierska publikacja z 2016 r. pt. Pacjent INNY wyzwaniem opieki medycznej, pod redakcją prof. E. Krajewskiej-Kułak [red.], w której autorzy prezentują interdyscyplinarne, holistyczne, pełne empatii podejście do cierpiących pacjentów. [R1].

W pracy badawczej poruszono również problem osobowości stresowej, która jest przyczyną wystąpienia chorób somatycznych, a zwłaszcza chorób sercowo-naczyniowych i ma istotne znaczenie w postrzeganiu stresogenności środowiska. Grupa zawodowa pielęgniarek często wskazuje na problem wypalenia zawodowego co przekłada się na utratę satysfakcji z wykonywanej pracy, szczególnie w przypadku kontaktu z innymi osobami. Przeprowadzone badania jednoznacznie wykazały, że niedopasowanie typu osobowości do wykonywanej pracy może w znaczący sposób doprowadzić do spadku motywacji i produktywności, niezadowolenia z pracy, a nawet wypalenia zawodowego i jej porzucenia. W przychodni wprowadzono także strategię i zasady profilaktyki walki z wypaleniem zawodowym, co w istotny sposób przyczyniło się do wprowadzenia higieny i profilaktyki związanej ze stresem i wypaleniem zawodowym. [R2].

Głównym wnioskiem tematu badawczego podjętego przez dr Martynę Krukowską [Zakład Ratownictwa Medycznego] było ustalenie poziomu empatii, a w zasadzie znacznie szerszego pojęcia inteligencji emocjonalnej na występowanie wypalenia zawodowego u ratowników medycznych zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego. Określono poziom stresu, wypalania zawodowego, inteligencji emocjonalnej oraz strategie radzenia sobie ze stresem. Następnie zbadano korelacje pomiędzy poszczególnymi czynnikami. [R3].

Praca badawcza pt. Zapobieganie i radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym członków zespołu transplantacyjnego, autorstwa Pawła Piszcza [Zakład Ratownictwa Medycznego] z 2019 r., prezentuje badania, które dotyczyły problemów z jakimi borykają się członkowie zespołów transplantacyjnych; występowania zespołu wypalenia sił u członków tych zespołów; umiejętności radzenia sobie ze stresem; stopnia radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych; wiedzy członków zespołów transplantacyjnych w zakresie metod łagodzących stres; zapotrzebowania zespołów w zakresie profilaktyki zespołu wypalenia zawodowego. [R4].

Przeprowadzone badania a następnie opisane w pracy pt. Stres w pracy oraz wypalenie zawodowe wśród funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pracowników Pogotowia Ratunkowego autorstwa Marcina Ślifirczyka [Zakład Pielęgniarstwa] z 2021 r., pozwoliły ocenić ryzyko narażenia na zespół wypalenia sił wśród członków Zespołów Ratownictwa Medycznego, strażaków i policjantów. Zbadano również umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych oraz określono zapotrzebowaniem na edukację w zakresie umiejętności łagodzenia stresu.[R5].

CHARAKTERYSTYKA ROLI  PODMIOTU  W OSIĄGNIĘCIU  EFEKTÓW  DZIAŁALNOŚCI  NAUKOWEJ

Badania nad zagadnieniem stresu i wypalenia zawodowego wśród wybranych grup zawodowych oraz problemami psychospołecznymi związanymi z pracą zostały zainicjowane zostały w 2012 r. Powyższe badania prowadzili pracownicy Zakładu Ratownictwa Medycznego i Pielęgniarstwa w składzie: dr A. Ślifirczyk. dr P. Piszcz, dr M. Krukowska, dr K. Jańczuk, dr M. Ślifirczyk. Współpraca o zasięgu regionalnym (dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego) tj. z przychodnią, kancelarią prawną, Policją, Państwową Strażą Pożarną, a pracownikami Zakładu Ratownictwa Medycznego zaowocowała rozwojem badań (w tym powiększenia liczby opracowań naukowych) nad stresem oraz wypaleniem zawodowym. Dzięki badaniom wdrożono standard przygotowania pielęgniarki do roli edukatora w zakresie autyzmu, uwzględniający szczególne potrzeby dziecka i realizację planów rodziców, związanych z ich życiem osobistym, pracą zawodową i wychowaniem innych dzieci.


OPIS BIBLIOGRAFICZNY i STRESZCZENIE OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

[R1]Jakość życia rodzin dzieci z autyzmem a zespół wypalania sił u rodziców, Anna Ślifirczyk, (2012).
Przeprowadzone badania doprowadziły do opracowania następujących wniosków badawczych:
1. Rodzice dzieci chorych na autyzm borykają się z problemami takimi jak zdobywanie przez dziecko samodzielności, konieczność wykonywania zabiegów oraz trudności w nauce.
2. Jakość życia rodzin z dzieckiem chorym ulega największym zmianom w sferze kontaktów społecznych, socjalnej i w sferze somatycznej.
3. W percepcji rodzica jakość życia dzieci chorych na autyzm jest dobra w przeciwieństwie do rodziców, którzy ulegają wypaleniu sił.
4. Istnieją czynniki, które mają istotny wpływ na stopień wypalenia sił u rodziców, szczególnie istotny jest stres, smutek, zmęczenie, bezsenność.
5. Rodzice w trudnych sytuacjach kryzysowych wybierają efektywne style radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
6. Wśród reakcji rodziców na denerwujące i stresujące zachowania dziecka dominuje próba pouczania i wyjaśnień.
7. Oczekiwania rodziców dzieci autystycznych dotyczą pogłębienia wiedzy w zakresie choroby, form terapii. Preferowaną formą pogłębienia wiedzy jest rozmowa indywidualna z edukatorem.
8. Istnieją różnice w postrzeganiu problemów rodziców dzieci autystycznych w wybranych krajach (Polska, Francja, Białoruś).
9. Poziom wiedzy pielęgniarek na temat autyzmu jest bardzo niski a pielęgniarka nie jest przygotowana do roli edukatora. Wskazane jest pogłębienie wiedzy przez pielęgniarki w zakresie autyzmu, form terapii, instytucji wspierających.

[R2] Analiza porównawcza obciążenia psychicznego wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach zachowawczych i zabiegowych na podstawie trzech szpitali powiatowych województwa lubelskiego, Katarzyna Jańczuk, 2017.
1. Większość badanych znalazła się w grupie charakteryzującej się wysokim poziomem stresu.
2. Analiza subiektywnej oceny pracy wskazała wysoki poziom stresu wśród badanych pielęgniarek i pielęgniarzy. Czynnikami wywołującymi najwyższy poziom stresu wśród pielęgniarek i pielęgniarzy są: kontakty społeczne, poczucie zagrożenia, poczucie odpowiedzialności oraz brak nagród w pracy.
3. Wykazano istotny wpływ miejsca pracy na poziom odczuwanego stresu.
4. Osobowość stresowa typu D występuje u prawie połowy badanych pielęgniarek i położnych.
5. Stwierdzono wpływ poziomu odczuwanego stresu na każdy z analizowanych obszarów wypalenia zawodowego.
6. Wskazano metody przeciwdziałania skutkom stresu w celu lepszej motywacji i wydolności pracowników.
7. Zwrócono uwagę na problem wypalenia zawodowego w aspekcie zapobiegania oraz wdrożono program profilaktyczny w grupie zawodowej pielęgniarek.

[R3] Empatia a wypalenie zawodowe u ratowników medycznych., Martyna Krukowska, 2017.
Przeprowadzone badania doprowadziły do opracowania następujących wniosków badawczych:
1. Praca ratowników medycznych charakteryzuje się wysokim poziomem stresu. Czynnikami szczególnie wzmagającymi stres są poczucie psychicznego obciążenia pracą, brak nagród w pracy i poczucie niepewności wywoływane organizacją pracy.
2. Niemal co czwarty z badanych osiągnął wysoki poziom natężenia odczuwanego stresu na przestrzeni ostatniego miesiąca.
3. Wśród badanych najchętniej wykorzystywaną strategią radzenia sobie ze stresem są: aktywne radzenie sobie, planowanie oraz pozytywne przetwarzanie, najrzadziej zaś zażywanie substancji psychoaktywnych.
4. Ratownicy medyczni charakteryzują się przeciętnym poziomem wypalenia zawodowego. Najwyższe wskaźniki odnotowano w kategorii poczucia braku skuteczności zawodowej oraz braku zaangażowania w relacje z klientami. Istotnie wyższym poziomem poczucia braku skuteczności cechują się pracownicy pogotowia.
5. Prawie ¾ badanych posiada przeciętny poziom inteligencji emocjonalnej, tylko 13,2% posiada wyniki wysokie, przy czym kobiety posiadają istotnie wyższe wyniki ogólnego poziomu inteligencji emocjonalnej.
6. Pracownicy szpitalnego oddziału ratunkowego charakteryzują się istotnie wyższymi wartościami poziomu inteligencji emocjonalnej.
7. U badanych wraz ze wzrostem natężenia stresu wzrasta częstość stosowania strategii radzenia sobie, a także strategie nakierowane na bezradność i zachowania unikowe. Strategie skierowane na aktywne radzenie sobie są wybierane w sytuacji spadku natężenia stresu.
8. U badanych ratowników zaobserwowano zależności pomiędzy strategiami radzenia sobie ze stresem a wypaleniem zawodowym. Wraz ze wzrostem zaprzestania działań wzrasta poczucia braku skuteczności zawodowej.
9. Inteligencja emocjonalna wpływa na poziom odczuwanego stresu u badanej grupy, im jest wyższa tym odczuwany stres jest niższy.
10. Zauważono istotny wpływ poziomu inteligencji emocjonalnej na poziom wypalenia zawodowego, na niekorzyść osób w grupie z niską IE. Zależności takich nie zaobserwowano wśród zatrudnionych w szpitalnych oddziałach ratunkowych.
11. U badanych ratowników medycznych wykryto zależność, że w przypadku wzrostu wartości stresorów wzrasta nasilenie wypalenia zawodowego a w przypadku wzrostu poziomu inteligencji emocjonalnej mamy do czynienia z sytuacją odwrotną.

[R4] Zapobieganie i radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym członków zespołu transplantacyjnego, Paweł Piszcz, 2019. Przeprowadzone badania doprowadziły do wdrożenia w placówkach działań sprzyjających:
1. Systematycznemu monitorowaniu potencjalnych stresorów oraz stanu zdrowia psychicznego pracowników.
2. Sukcesywnemu usuwaniu/modyfikowaniu stresorów.
3. Poprawie wzajemnych relacji pracowników.
4. Zapobieganiu nawarstwianiu się konfliktów w pracy.
5. Wprowadzeniu korzystnego planu pracy na poszczególnych stanowiskach.
6. Jasnemu określaniu obowiązków zawodowych.
7. Wprowadzeniu sprawiedliwych zasad zarządzania.
8. Wdrożeniu adekwatnego do wkładu pracy systemu nagradzania.
9. Wprowadzeniu dodatkowych dni wolnych od pracy albo przerw w pracy umożliwiających regenerację sił.
10. Włączeniu pracowników w planowanie ich rozwoju zawodowego.
11. Stwarzaniu pracownikom możliwości udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych na temat stresu, wypalenia zawodowego i ich pokonywania.

[R5] Stres w pracy oraz wypalenie zawodowe wśród funkcjonariuszy policji, państwowej straży pożarnej i pracowników pogotowia ratunkowego, Marcin Ślifirczyk, 2021.
Przeprowadzone badania doprowadziły do opracowania następujących wniosków badawczych:
1. Wszystkie badane grupy zawodowe były obarczone ryzykiem wypalenia zawodowego, w tym w największym stopniu odczuwali to policjanci, a w najniższym strażacy.
2. Najwyższy istotny statystycznie wpływ na stopień wypalenia zawodowego wystąpił w grupie policjantów, następnie u ratowników medycznych, najniższy u strażaków.
3. Wykazano korelacje z długością stażu pracy – im dłuższy okres zatrudnienia tym większe ryzyko wypalenia zawodowego oraz z płcią – bardziej narażone na wypalenie zawodowe były kobiety.
4. Czynniki takie jak wykonywany zawód, miejsce zamieszkania czy też status materialny miały istotny wpływ na poziom odczuwanego stresu.
5. Respondenci prezentowali wysoki poziom stylu skoncentrowania na zadaniu w radzeniu sobie ze stresem.
6. Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy wykonywanym zawodem a sposobem odreagowywania stresu jedynie w dwóch przypadkach – podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz utrzymywania kontaktów towarzyskich.
7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, jako technikę eliminującą stres, istotnie częściej stosowali strażacy i ratownicy medyczni, w odróżnieniu do policjantów, a utrzymywanie kontaktów towarzyskich – strażacy oraz policjanci w odniesieniu do ratowników medycznych.
8. Istotnie statystycznie wyższy poziom własnej skuteczności prezentowali badani z wykształceniem wyższym, w stosunku do badanych z wykształceniem średnim.
9. Wszyscy respondenci wykazywali dużą silę konieczną do zainicjowania działania, przy czym wyższy policjanci, w stosunku do pozostałych badanych.
10. Istotnie statystycznie wyższy poziom wyczerpania psychofizycznego, wykazywali policjanci.

CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, W TYM KTÓREJ WYNIKI SĄ PRZEDMIOTEM KOMERCJALIZACJI, ZE WSKAZANIEM ZWIĄZKU MIĘDZY DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ A TYM WPŁYWEM ORAZ GRUPY SPOŁECZNEJ BĘDĄCEJ BENEFICJENTEM TEGO WPŁYWU I OBSZARU, NA KTÓRY DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA MA NAJWIĘKSZY WPŁYW

W ramach rozwiązania problemów pielęgniarek zatrudnionych w ABM NZOZ w Piszczacu oraz w Przychodni Lekarzy Rodzinnych- ESKULAP w Łosicach zastosowaliśmy nasze innowacyjne rozwiązania, które wpłynęły na podniesienie świadomości w zakresie zdrowia publicznego, edukacji, w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z opieki nad dzieckiem z autyzmem, motywacji rodziców, dostarczenia wiedzy oraz umiejętności pozwalających na ciągłe monitorowanie stanu zdrowia i rozwoju dziecka umożliwiającego prowadzenie aktywności życiowej, zabezpieczającej przed wykluczeniem społecznym rodziców dzieci chorych na autyzm. [S1, S6].

Prowadzona współpraca o zasięgu regionalnym z Przychodnią LEKARZY RODZINNYCH „ESKULAP” przyniosła konkretne implikacje naukowe. Efektem przeprowadzonych badań było zmniejszenie wśród pracujących w przychodni pielęgniarek ryzyka wypalania zawodowego oraz narażenia na stres obecny w miejscu pracy, poprzez wdrożenie w Przychodni ESCULAP w Łosicach programu „Uniknij wypalenia zawodowego”, na które składało się prawidłowe dopasowanie typu osobowości do wykonywanej pracy. [S1].

W ramach prowadzonych działań naukowych o charakterze regionalnym, warto wskazać na działania w ramach współpracy z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym Grzegorz Chotnicki, Paweł Chotnicki, z siedzibą w Łosicach (woj. mazowieckie). Przeprowadzone badania naukowe w tematyce stresu i wypalenia zawodowego istotnie wpłynęły na wzrost świadomości dotyczący zdrowia psychicznego, higieny oraz profilaktyki związanej ze stresem i wypaleniem zawodowym wśród pracowników przedsiębiorstwa. Wyniki badań znacząco wpłynęły na podniesienie świadomości higieny i profilaktyki związanej ze stresem i wypaleniem zawodowym w miejscy pracy. Umożliwiły zastosowanie działań zmniejszających oddziaływanie stresu, podniosły umiejętność radzenia sobie z nim oraz zmniejszyły ryzyko rozwoju wypalenia zawodowego oraz narażenia na stres. [S2].

W ramach prowadzonych działań naukowych, warto wspomnieć również o działaniach i współpracy o charakterze lokalnym w ramach współpracy i badań nad stresem i wypalaniem zawodowym jakie realizowane były z Kancelarią Adwokacką, Urszula Chorąży, ul. Prosta 17, 21-500 Biała Podlaska. W wyniku współpracy i prowadzonych badań naukowych z Kancelarią Adwokacką w Białej Podlaskiej powstały dokonania mające istotne znaczenie w obszarze ochrony zdrowia. Obciążenie pracą oraz stres występujący w zawodzie adwokata w znaczący sposób doprowadza do spadku motywacji, produktywności, efektywności i niezadowolenia z pracy Powyższe czynniki pozwoliły na podniesienie świadomości higieny i profilaktyki związanej ze stresem i wypaleniem zawodowym wśród pracowników kancelarii w ich miejscu pracy. [S3].

W ramach prowadzonych działań naukowych, warto wspomnieć o współpracy naukowej prowadzonej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury (Biała Podlaska). Wyniki badań w GOK Biała Podlaska zostały wykorzystane przez pracowników i kierowników do zapoznania się z problemem, który w obecnych czasach dotyka coraz więcej osób pracujących i zarządzających ludźmi oraz pogłębienia wiedzy i świadomości odnośnie stresu i wypalenia zawodowego w ich miejscu pracy. Przeprowadzone badania wykazały, że zbyt duże obciążenie pracą może w znaczący sposób doprowadzić do spadku motywacji, produktywności, efektywności, niezadowolenia z pracy i konfliktów. [S4].

W ramach prowadzonych działań naukowych, warto wspomnieć o współpracy naukowej prowadzonej z „ETERNITE Poznaj Podlasie” (Siemiatycze). Przeprowadzone badania wykorzystane przez pracowników i kierowników kompleksu wypoczynkowego pozwoliły na zidentyfikowanie problemów występujących w pracy. Zwrócono uwagę na takie elementy jak: niedopasowanie typu osobowości do wykonywanej pracy, nieodpowiednie kwalifikacje, brak szkoleń, brak odpowiedniej motywacji finansowej oraz brak możliwości wypoczynku i regeneracji. [S5].

SZCZEGÓŁOWA  CHARAKTERYSTYKA  DOWODÓW WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

[S1] Zaświadczenie Przychodnia Lekarska „Esculap” (Łosice)
W oświadczeniu Prezesa Zarządu LEKARZE RODZINNI „ESKULAP” SPÓŁKA Z O.O (Łosice)  potwierdzono realizację wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych oraz potwierdzono współpracę oraz wspólne dokonania o zasięgu regionalnym mające istotne znaczenie w obszarze ochrony zdrowia, a ich zasięg dokumentują badania, które wpłynęły na podniesienie świadomości w zakresie zdrowia publicznego, higieny i profilaktyki związanej ze stresem i wypaleniem zawodowym różnych grup medycznych.

[S2] Zaświadczenie Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Grzegorz Chotnicki, Paweł Chotnicki (Łosice)
W oświadczeniu Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej potwierdzono, że współpraca przyniosła wW oświadczeniu Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Grzegorz Chotnicki, Paweł Chotnicki z siedzibą (Łosice) potwierdzono realizację wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych oraz potwierdzono współpracę oraz wspólne dokonania, które dowiodły że przeciążenie pracą, brak możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacje, brak właściwej motywacji finansowej, brak możliwości regeneracji i odpoczynku, nieprzyjemna atmosfera w pracy, podnoszą poziom niezadowolenia, nasilają stres lub prowadzą do fluktuacji kadr. Efektem tego są pojawiające się dolegliwości somatyczne oraz problemy natury psychicznej.

[S3] Zaświadczenie Kancelaria Adwokacka, Urszula Chorąży, (Biała Podlaska)
W oświadczeniu Kancelarii Adwokackiej, Urszula Chorąży, (Biała Podlaska), potwierdzono realizację wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych oraz potwierdzono współpracę oraz wspólne dokonania, które dowiodły że w obecnych czasach dotyka coraz więcej osób pracujących i zarządzających ludźmi, ale przede wszystkim poszerzyć świadomość i pogłębić wiedzę o stresie oraz wypaleniu zawodowym w pracy adwokackiej oraz miejscu pracy.

[S4] Zaświadczenie Gminny Ośrodek Kultury, (Biała Podlaska)
W oświadczeniu pochodzącym z Gminnego Ośrodka Kultury potwierdzono wykorzystanie wyników badan naukowych i prac rozwojowych, których efektem było wprowadzenie rozwiązań zmniejszających ryzyko wypalenia zawodowego oraz narażenia na stres. Szczególnie istotnym faktem dla GOK Biała Podlaska było wdrożenie zasady higieny i profilaktyki walki ze stresem i wypaleniem zawodowym, co istotnie przyczyniło się do redukcji tego zagrożenia w miejscu pracy.

[S5] Zaświadczenie ETERNITE Poznaj Podlasie (Siemiatycze)
W oświadczeniu pochodzącym z ETERNITE Poznaj Podlasie (Siemiatycze) potwierdzono wykorzystanie wyników badan naukowych i prac rozwojowych, których efektem było wprowadzenie rozwiązań mających na celu zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego oraz narażenia na stres. Szczególne ważne było wdrożenie w ETERNITE Poznaj Podlasie zasady higieny i profilaktyki walki ze stresem i wypaleniem zawodowym, co istotnie przyczyniło się do redukcji tego zagrożenia w miejscu pracy.

[S6] Zaświadczenie Ośrodkiem Zdrowia ABM NZOZ w Piszczacu, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych- ESKULAP w Łosicach
W oświadczeniach pochodzącym z Ośrodka Zdrowia ABM NZOZ w Piszczacu oraz z Przychodni Lekarzy Rodzinnych – ESKULAP w Łosicach potwierdzono wykorzystanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, których efektem było wdrożenie standardu przygotowania pielęgniarki do roli edukatora w zakresie autyzmu. Zwrócono szczególną uwagę na potrzeby dziecka i realizację planów rodziców, związanych z ich życiem osobistym, pracą zawodową i wychowaniem innych dzieci.

INFORMACJE, CZY WPŁYW POWSTAŁ W WYNIKU INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH, ORAZ CHARAKTERYSTYKI ZNACZENIA INTERDYSCYPLINARNOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH DLA POWSTANIA TEGO WPŁYWU

Niewątpliwie należy wskazać że prowadzone przez nas badania oparte na rozważaniach teoretycznych przy praktycznej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i powstałe z nich efekty są wynikiem interdyscyplinarności badań nad zagadnieniem stresu i wypalenia zawodowego, które wpisuje się w dokonania ekspertów w dyscyplinach nauk o zdrowiu, nauk medycznych i społecznych.

Badany był nie tylko stres, który jest psychologicznym stanem obciążenia systemu regulacji psychicznej powstałej w sytuacji zagrożenia, który uniemożliwia realizację własnych planów, ale także społeczny wpływ związany ze stresem i wypaleniem zawodowym na ogóle funkcjonowania jednostki lub konkretnej grupy pracowników. W związku z prowadzonymi badaniami, powstałymi publikacjami, wdrożeniami podniesiono świadomość pracowników w wybranych grupach zawodowych i społecznych. Przyczyniło się to do wprowadzenia higieny i profilaktyki związanej ze stresem i wypaleniem zawodowym w różnych miejscach pracy. Realizowany przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej program badań nad stresem i powodami wypalenia zawodowego, uwzględnia interdyscyplinarność tego zagadnienia.

Badania dotykają swoim zasięgiem aspektów medycznych i zdrowotnych, zachowań i uwarunkowań psychospołecznych oraz czynników ekonomicznych związanych z tym problemem.